Podmínky použití

Tyto podmínky použití (dále jako ˇ"Podmínky") představují zvláštní smlouvu mezi společností ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem: 31 333 535 (dále jen "ESET" nebo "Poskytovatel") a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou (dále jen "Vy", "Uživatel") přistupující k účtu pro správu, ESET Business Account a používající online služby, které vlastní a řídí společnost ESET (dále jako "Účet"). Pokud využíváte Účet jménem organizace, souhlasíte s těmito Podmínkami jménem dané organizace a zaručujete se, že máte oprávnění zavázat tuto organizaci těmito Podmínkami. V takovém případě se pojmy "Uživatel" a "Vy" budou vztahovat na tuto organizaci. Tyto Podmínky si pozorně přečtěte. Vztahují se také na služby poskytované společností ESET prostřednictvím nebo ve vztahu k tomuto Účtu. Konkrétní podmínky používání jednotlivých služeb nad rámec těchto Podmínek jsou uváděny u jednotlivých služeb, přičemž jejich přijetí je součástí procesu aktivace služeb.

Zabezpečení a ochrana dat

Účet zajišťuje přístup ke službám poskytovaným společností ESET. Pro vytvoření a používání Účtu je vyžadováno úplné jméno uživatele, název společnosti, země, platná e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o licenci a statistická data, stejně tak z důvodu zajištění a údržby služeb, které jsou prostřednictvím Účtu dostupné. Souhlasíte s tím, že na servery Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů mohou být shromažďovány a přenášeny údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Softwaru a ochranu práv Poskytovatele. V souvislosti s uzavřením této Dohody jsou Poskytovatel a/nebo lokální partneři, kteří jsou součástí distribučního kanálu, oprávněni sbírat, zpracovávat, přenášet a uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu za účelem poskytování podpory, plnění těchto Podmínek, obchodní a marketingové komunikace. Jste oprávněni používat Účet výhradně za účelem a způsobem, pro který je určen podle těchto Podmínek, podmínek jednotlivých služeb a dokumentace.

Za zabezpečení vašeho Účtu a přihlašovacích údajů zodpovídáte vy. Společnost ESET není zodpovědná za žádné ztráty ani škody v důsledku nedodržení této vaší povinnosti zajišťovat bezpečnost. Uživatel je dále zodpovědný za jakoukoli aktivitu související s Účtem, ať již k nim má nebo nemá povolení. V případě napadení či zneužití Účtu neprodleně oznamte tuto skutečnost Poskytovateli.

Podrobnosti o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a Vašich práv týkajících se údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Software

Společnost ESET nebo její příslušní dodavatelé vlastní nebo mohou uplatňovat autorská práva na veškerý software, který je k dispozici stránkách Účtu (dále jako "Software"). Software je možné používat jen v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (dále jako "Licenční smlouva"). Licenční smlouva se poskytuje spolu se Softwarem nebo jeho součástí. Software dodaný s Licenční smlouvou nelze nainstalovat bez souhlasu uživatele s Licenční smlouvou. Další informace týkající se licencování, autorských práv, dokumentace a ochranných známek se nacházejí v dokumentu Právní informace.

Vyloučení odpovědnosti

JAKO UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE ÚČET JE POSKYTOVANÝ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠÍM POŽADAVKŮM, ANEBO ŽE PROVOZ ÚČTU BUDE NERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚČTU PRO DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH A DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ.

Žádné další závazky. Tyto Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT ÚČET, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE POSKYTOVATELI ZAPLATILI.

Kontrola exportu a reexportu

Účet, Software, jejich součásti anebo Dokumentace podléhá opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády příslušné na jejich vydání podle aplikovatelného práva, včetně U.S. Export Administration Regulations, jako i omezení týkajících se Koncového uživatele, způsobu použití a místa určení vydaných vládou USA a jinými vládami. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznáváte, že nesete zodpovědnost za získání všech povolení potřebných na export, reexport, převod anebo import.

Rozhodné právo a jazyk

Tyto Podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Slovenské republiky s vyloučením ustanovení o kolizi právních norem. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoli sporů nebo nároků vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s vaším používáním Softwaru bude pověřen příslušný Obvodní soud v Bratislavě I. (Slovenská republika) a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

V případě rozporů mezi jazykovými verzemi bude vždy rozhodující verze ve slovenštině, protože verze ve slovenštině je považována za originál.

Obecná ustanovení

Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto Podmínky nebo jakékoli jejich části bez předchozího upozornění, a to aktualizací tohoto dokumentu tak, aby se do něj promítly změny zákonů nebo změny v Účtu. O jakékoli změně Podmínek v rámci Účtu budete informováni. Pokud s danými změnami Podmínek nebudete souhlasit, můžete Účet zrušit. Pokud svůj Účet nezrušíte, jste vázáni případnými dodatky nebo úpravami Podmínek. Doporučujeme Vám pravidelně navštěvovat tuto stránku a přečíst si aktuální Podmínky, které se vztahují k používání Účtu.

Oznámení

Všechna oznámení je potřebné doručit na adresu: ESET software spol. s r.o., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00, Praha 7, Česká republika.