Offline repozitár – Windows

Nástroj Mirror Tool môžete použiť na vytvorenie offline repozitára (na systéme Windows). Toto je zvyčajne potrebné v prípade uzavretých počítačových sietí alebo sietí s obmedzeným prístupom na internet. Nástroj Mirror Tool môže byť použitý na vytvorenie kópie ESET repozitára v lokálnom priečinku. Tento klonovaný repozitár môže byť neskôr presunutý (napr. na externý disk) do umiestnenia v uzavretej sieti. Repozitár si môžete skopírovať na bezpečné miesto na lokálnej sieti a sprístupniť ho pomocou HTTP servera.

Aktualizácia offline repozitára je možná použitím toho istého príkazu (vrátane parametrov), ktorý slúži na jeho vytvorenie. Budú použité predošlé dáta z dočasného adresára a stiahnuté budú len zastarené súbory.


important

Je potrebné mať na pamäti, že veľkosť repozitára rastie a rovnako veľký bude aj dočasný adresár. Pred tým, než začnete s vytváraním repozitára, sa preto uistite, že máte na disku aspoň 1,2 TB voľného miesta.

Osvedčené postupy

Prečítajte si tiež článok databázy znalostí spoločnosti ESET, ktorý sa venuje tomu, ako používať ESET PROTECT v offline prostredí.

Príklad postupu na systéme Windows

I. Vytvorenie kópie repozitára

1.Stiahnite si nástroj Mirror Tool.

2.Extrahujte Mirror Tool zo stiahnutého súboru .zip.

3.Pripravte (vytvorte) priečinky pre:

dočasné súbory,

finálny repozitár.

4.Otvorte príkazový riadok a zmeňte adresár na priečinok, kde máte extrahovaný nástroj Mirror Tool (príkaz cd).

5.Spustite nasledujúci príkaz (zmeňte dočasný a výstupný adresár repozitára na priečinky z kroku č. 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po skopírovaní repozitára do priečinka outputRepositoryDirectory presuňte daný priečinok vrátane jeho obsahu na iné zariadenie, ktoré nemá prístup na internet a ktoré bude poskytovať offline repozitár.

II. Nastavenie HTTP servera

7.V tejto časti je potrebný HTTP server bežiaci na zariadení v uzavretej sieti. Môžete použiť:

Apache HTTP Proxy stiahnutý z webovej stránky spoločnosti ESET (platí pre tento scenár),

iný HTTP server.

8.Otvorte apachehttp.zip a extrahujte súbory do C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx].

9.Otvorte príkazový riadok ako správca a prejdite do adresára C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin (na zmenu adresára využite príkaz cd).

10.Spustite nasledujúci príkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

 

11.Pomocou textového editora otvorte súbor C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf a pridajte na koniec súboru nasledujúce riadky:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\cache"

12. Spustite službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu:

sc start ApacheHttpProxy

13. Overte, či je služba spustená otvorením adresy http://YourIPaddress:80/index.html vo vašom webovom prehliadači (nahraďte YourIPaddress IP adresou vášho počítača).

III. Spustenie offline repozitára

14. Vytvorte nový priečinok pre offline repozitár, napríklad C:\Repository..

15. V súbore httpd.conf nahraďte riadky

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs">

adresou priečinka repozitára tak, ako je uvedené nižšie:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Skopírujte stiahnutý repozitár do C:\Repository .

17. Reštartujte službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu:

sc restart ApacheHttpProxy

18.Teraz je váš offline repozitár dostupný na adrese http://YourIPaddress (napr. http://10.1.1.10).

19.Nastavte novú adresu repozitára pomocou ESET PROTECT Web Console:

a.ESET PROTECT Server – kliknite na Viac > Nastavenia > Pokročilé nastavenia > Repozitár a zadajte adresu offline repozitára do poľa Server.

b.ESET Management Agenty – prejdite do sekcie Politiky, kliknite na politiku Agenta > Upraviť > Nastavenia > Pokročilé nastavenia > Repozitár a zadajte adresu offline repozitára do poľa Server.

c.Bezpečnostné produkty ESET pre koncové zariadenia (s OS Windows) – prejdite do sekcie Politiky, kliknite na politiku ESET Endpoint pre Windows > Upraviť > Nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Aktualizácie modulov > zrušte označenie možnosti Automatický výber servera a zadajte adresu offline repozitára do poľa Vlastný server.