Inštalácia Web Console – Linux

Pre inštaláciu ESET PROTECT Web Console postupujte podľa týchto krokov:


note

Nástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server. Tento postup vyžaduje dodatočné kroky.

1.Nainštalujte balíky Apache Tomcat a Java. Príklad názvu balíka sa môže líšiť od balíkov vo vašom distribučnom Linux repozitári.

Distribúcia systému Linux

Terminálové príkazy

Debian a Ubuntu distribúcie

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

CentOS a Red Hat distribúcie

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

2.Stiahnite si súbor Web Console (era.war):

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.Skopírujte súbor era.war do priečinka Tomcat:

Debian, Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/

CentOS, Red Hat

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

OpenSUSE

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

4.Reštartujte službu Tomcat, čím dôjde k nasadeniu súboru era.war:

Debian, Ubuntu

sudo systemctl restart tomcat9

CentOS, Red Hat

sudo systemctl restart tomcat

OpenSUSE

sudo systemctl restart tomcat

5.Skontrolujte, či sa priečinok era nachádza v priečinku Tomcat:

Debian, Ubuntu

ls /var/lib/tomcat9/webapps

CentOS, Red Hat

ls /var/lib/tomcat/webapps

OpenSUSE

ls /usr/share/tomcat/webapps

Výstup by mal vyzerať nasledovne: era era.war

6.Nastavte spustenie služby Tomcat pri štarte: sudo systemctl enable tomcat (alebo tomcat9 na základe názvu služby)

7.Ak ste nainštalovali ESET PROTECT Web Console na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server, vykonajte nasledujúce kroky pre umožnenie komunikácie medzi ESET PROTECT Web Console a ESET PROTECT Serverom:

a)Zastavte službu Tomcat: sudo systemctl stop tomcat

b)Upravte súbor EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

Ak sa súbor EraWebServerConfig.properties nenachádza vo vyššie spomenutom umiestnení, môžete použiť nasledujúci príkaz pre vyhľadanie daného súboru vo vašom systéme:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

c)Vyhľadajte server_address=localhost

d)Nahraďte localhost IP adresou vášho ESET PROTECT Servera a uložte súbor.

e)Reštartujte službu Tomcat: sudo systemctl restart tomcat (alebo tomcat9 na základe názvu služby)

f)Nastavte spustenie služby Tomcat pri štarte: sudo systemctl enable tomcat (alebo tomcat9 na základe názvu služby)

8. Otvorte ESET PROTECT Web Console v podporovanom webovom prehliadači a zobrazí sa prihlasovacia obrazovka:

Z počítača, na ktorom beží ESET PROTECT Web Console: http://localhost:8080/era

Z akéhokoľvek počítača s prístupom na internet a do ESET PROTECT Web Console (IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME nahraďte IP adresou alebo názvom hostiteľa vašej ESET PROTECT Web Console): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

9.Po dokončení inštalácie nakonfigurujte Web Console:

HTTP port je počas manuálnej inštalácie Apache Tomcat predvolene nastavený na 8080. Odporúčame nastaviť HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat.

Pozrite si časť Konfigurácia Web Console pre firemné riešenia alebo systémy s nižším výkonom.