Inštalácia servera – Linux


note

Inštrukcie pre inštaláciu na vybraných distribúciách systému Linux

Inštrukcie podľa jednotlivých distribúcií nájdete v nasledujúcich článkoch databázy znalostí:

CentOS 7

Debian 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Inštalácia

Pre inštaláciu súčasti ESET PROTECT Servera na operačnom systéme Linux prostredníctvom terminálového príkazu postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky požiadavky na inštaláciu.

1.Stiahnite si súčasť ESET PROTECT Server:

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

2.Zo stiahnutého súboru vytvorte spustiteľný súbor:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Môžete si pripraviť inštalačný skript a spustiť ho s oprávneniami sudo.

Spustite inštalačný skript podľa príkladu nižšie (nové riadky musia byť oddelené pomocou "\", aby bolo možné skopírovať celý skript do terminálu):

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-hostname=localhost \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=password \
--server-root-password=password \
--db-user-username=root \
--db-user-password=password \
--cert-hostname="hostname, IP, FQDN"

Môžete zmeniť nasledujúce atribúty:

Atribút

Popis

Vyžaduje sa

--uninstall

Odinštaluje produkt.

-

--keep-database

Počas odinštalovania bude databáza zachovaná.

-

--locale

Lokálny identifikátor (LCID) nainštalovaného servera (predvolená hodnota je en_US). Viac informácií nájdete v časti podporované jazyky.


note

Ak nezadáte atribút --locale, ESET PROTECT Server bude nainštalovaný v anglickom jazyku.

Po nainštalovaní nástroja ESET PROTECT si môžete pri každom prístupe do ESET PROTECT Web Console zvoliť preferovaný jazyk danej relácie. Po takejto zmene jazyka sa však nebudú meniť všetky prvky rozhrania Web Console. Niektoré prvky (predvolené riadiace panely, politiky, úlohy atď.) sú vytvorené počas inštalácie ESET PROTECT a ich jazyk nie je možné zmeniť.

Áno

--skip-license

Používateľovi sa počas inštalácie nezobrazí výzva na potvrdenie súhlasu s licenčnou dohodou.

-

--skip-cert

Inštalátor preskočí generovanie certifikátu (použite s parametrom --server-cert-path).

-

--license-key

Licenčný kľúč ESET. Licenčný kľúč môžete zadať neskôr.

-

--server-port

Port ESET PROTECT Servera (predvolene je to 2222).

-

--console-port

Port ESET PROTECT Web Console (predvolene je to 2223).

-

--server-root-password

Heslo do Web Console pre používateľský účet „Administrator“ musí mať minimálne 8 znakov.

Áno

--db-type

Typ databázy, ktorý bude použitý (možné hodnoty: "MySQL Server", "MS SQL Server"). MS SQL Server na systéme Linux nie je podporovaný. Môžete však pripojiť ESET PROTECT Server na systéme Linux k MS SQL Serveru na systéme Windows.

-

--db-driver

ODBC ovládač zaisťujúci pripojenie k databáze, ktorý je špecifikovaný v súbore odbcinst.ini (príkaz odbcinst -q -d zobrazí zoznam dostupných ovládačov, z ktorých použite jeden, napr.: --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver", --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver" alebo --db-driver="MySQL ODBC 8.0.17").

Áno

--db-hostname

Názov alebo IP adresa databázového servera. Inštancia databázy s názvom nie je podporovaná.

Áno

--db-port

Port databázového servera (predvolene je to 3306).

Áno

--db-name

Názov databázy ESET PROTECT Servera (predvolene je to era_db).

-

--db-admin-username

Používateľské meno správcu databázy (používané pri inštalácii na vytvorenie a zmeny databázy). Tento parameter môžete vynechať, ak už je vytvorený používateľ databázy, ktorý je definovaný atribútmi --db-user-username a --db-user-password

Áno

--db-admin-password

Heslo správcu databázy. Tento parameter môžete vynechať, ak už je vytvorený používateľ databázy, ktorý je definovaný atribútmi --db-user-username a --db-user-password

Áno

--db-user-username

Meno používateľa databázy ESET PROTECT Servera (používané ESET PROTECT Serverom na pripojenie do databázy); nemalo by mať viac ako 16 znakov.

Áno

--db-user-password

Heslo používateľa databázy ESET PROTECT Servera.

Áno

--cert-hostname

Obsahuje všetky možné mená a/alebo IP adresy počítača s ESET PROTECT Serverom. Hodnota musí byť zhodná s názvom servera zadaným v certifikáte agenta, ktorý sa pripája na server.

Áno

--server-cert-path

Cesta k partnerskému certifikátu servera (použite túto možnosť, ak ste zadali aj parameter --skip-cert).

-

--server-cert-password

Heslo partnerského certifikátu servera.

-

--agent-cert-password

Heslo partnerského certifikátu agenta.

-

--cert-auth-password

Heslo certifikačnej autority.

-

--cert-auth-path

Cesta k súboru certifikačnej autority servera.

-

--cert-auth-common-name

Bežný názov certifikačnej autority (v úvodzovkách "").

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Platnosť certifikátu v dňoch alebo rokoch (udáva ju argument --cert-validity-unit).

-

--cert-validity-unit

Časové jednotky platnosti certifikátu; roky – „Years“ alebo dni – „Days“ (predvolená hodnota je Years).

-

--ad-server

Active Directory server.

-

--ad-user-name

Meno používateľa s oprávneniami na prehľadávanie siete AD.

-

--ad-user-password

Active Directory heslo.

-

--ad-cdn-include

Strom Active Directory, ktorý bude synchronizovaný; pre synchronizáciu celého stromu použite prázdne úvodzovky ""

-

--enable-imp-program

Aktivácia programu zlepšovania produktov.

-

--disable-imp-program

Deaktivácia programu zlepšovania produktov.


note

Spoločnosť ESET odporúča z histórie príkazového riadka odstrániť príkazy obsahujúce citlivé údaje (ako napríklad heslo):

1.Spustením príkazu history si zobrazte históriu všetkých použitých príkazov.

2.Spustite príkaz history -d line_number (zadajte číslo riadka príkazu, ktorý chcete odstrániť). Ak chcete odstrániť celú históriu príkazového riadka, spustite príkaz history -c.

4.V prípade, že sa chcete zapojiť do programu zlepšovania produktov, budete vyzvaný na inštaláciu. Stlačte kláves Y, ak súhlasíte s odosielaním správ o zlyhaní a telemetrických údajov do spoločnosti ESET, alebo stlačte kláves N, ak si neželáte odosielať tieto informácie.

5.ESET PROTECT Server a služba eraserver budú nainštalované do nasledujúceho umiestnenia:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Inštalácia môže zlyhať s hlásením SELinux policy... failure. V prípade, že nepoužívate SELinux, ho môžete ignorovať.

6.Po inštalácii skontrolujte, či je služba ESET PROTECT Server spustená pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo systemctl status eraserver

component_server_status_linux

Protokol inštalácie

Protokol inštalácie je nápomocný pri riešení problémov a nachádza sa v súboroch protokolu.