Inštalácia agenta – Linux

Požiadavky

Odporúčame používať najnovšiu verziu programu OpenSSL 1.1.1. Verzia OpenSSL 3.x nie je podporovaná. Musíte mať nainštalované OpenSSL pre Linux minimálne vo verzii openssl-1.0.1e-30. Súčasne môže byť na jednom systéme nainštalovaných viacero verzií OpenSSL. Na vašom systéme musí byť nainštalovaná aspoň jedna podporovaná verzia.

oNa zobrazenie aktuálnej predvolenej verzie použite príkaz openssl version.

oMôžete zobraziť zoznam všetkých verzií OpenSSL nainštalovaných na vašom systéme. Na zobrazenie koncoviek názvov súborov môžete použiť príkaz sudo find / -iname *libcrypto.so*

oKompatibilitu svojho klientskeho zariadenia so systémom Linux môžete skontrolovať pomocou nasledujúceho príkazu: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

Nainštalujte balík lshw na klientsky počítač/server so systémom Linux, aby ESET Management Agent správne reportoval informácie súvisiace s inventárom hardvéru.

 

Distribúcia systému Linux

Terminálový príkaz

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

 

Pre Linux CentOS odporúčame inštaláciu balíka policycoreutils-devel. Pre inštaláciu balíka spustite nasledujúci príkaz:

yum install policycoreutils-devel

Serverom asistovaná inštalácia agenta:

oServerový počítač musí byť dostupný zo siete a musia byť na ňom nainštalované ESET PROTECT ServerESET PROTECT Web Console.

Offline inštalácia agenta:

oServerový počítač musí byť dostupný zo siete a musí byť na ňom nainštalovaný ESET PROTECT Server.

oMusí byť vytvorený certifikát agenta.

oMusí byť vytvorený verejný kľúč Certifikačnej autority servera.

Inštalácia

Pre inštaláciu súčasti ESET Management Agenta na operačnom systéme Linux prostredníctvom terminálového príkazu postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky na inštaláciu.

1.Stiahnite si skript na inštaláciu agenta:

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh

2.Vytvorte z neho spustiteľný súbor:

chmod +x agent-linux-x86_64.sh

3.Spustite inštalačný skript podľa príkladu nižšie (nové riadky musia byť oddelené pomocou "\", aby bolo možné skopírovať celý skript do terminálu):


note

Viac informácií nájdete v časti Parametre uvedenej nižšie.

Serverom asistovaná inštalácia

sudo ./agent-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--hostname=10.1.0.1 \
--port=2222 \
--webconsole-user=Administrator \
--webconsole-password=aB45$45c \
--webconsole-port=2223

Offline inštalácia

sudo ./agent-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--cert-path=/home/admin/Desktop/agent.pfx \
--cert-auth-path=/home/admin/Desktop/CA.der \
--cert-password=N3lluI4#2aCC \
--hostname=10.1.179.36 \
--port=2222


note

Spoločnosť ESET odporúča z histórie príkazového riadka odstrániť príkazy obsahujúce citlivé údaje (ako napríklad heslo):

1.Spustením príkazu history si zobrazte históriu všetkých použitých príkazov.

2.Spustite príkaz history -d line_number (zadajte číslo riadka príkazu, ktorý chcete odstrániť). Ak chcete odstrániť celú históriu príkazového riadka, spustite príkaz history -c.

4.Po vyzvaní na potvrdenie certifikátu stlačte kláves y. Všetky chyby týkajúce sa SELinux vrátené inštalátorom môžete ignorovať.

5.Po inštalácii skontrolujte, či je služba ESET Management Agent spustená:

sudo systemctl status eraagent

6.Nastavte spustenie služby eraagent pri štarte: sudo systemctl enable eraagent


note

Protokol inštalácie

Protokol inštalácie je užitočný pri riešení problémov. Nachádza sa v súboroch protokolu.

Parametre

Pripojenie na ESET PROTECT Server je umožnené parametrami --hostname a --port (port sa nepoužíva, ak je k dispozícii SRV záznam). arrow_down_businessMožné formáty pripojenia.

Atribút

Popis

Vyžaduje sa

--hostname

Názov hostiteľa alebo IP adresa ESET PROTECT Servera pre pripojenie.

Áno

--port

Port ESET PROTECT Servera (predvolene je to 2222).

Áno

--cert-path

Cesta k súboru certifikátu agenta (viac informácií o certifikátoch nájdete tu).

Áno (offline)

--cert-auth-path

Cesta k súboru Certifikačnej autority servera (viac o certifikačných autoritách nájdete tu).

Áno (offline)

--cert-password

Heslo agentského certifikátu.

Áno (offline)

--cert-auth-password

Heslo certifikačnej autority.

Áno (ak sa používa)

--skip-license

Používateľovi sa počas inštalácie nezobrazí výzva na potvrdenie súhlasu s licenčnou dohodou.

Nie

--cert-content

Base64 kódovaný obsah PKCS12 kódovaného verejného kľúča certifikátu a súkromného kľúča používaných na nastavenie zabezpečenej komunikácie medzi serverom a agentmi. Použite len jednu z nasledujúcich možností: --cert-path alebo --cert-content.

Nie

--cert-auth-content

Base64 kódovaný obsah DER kódovaného súkromného kľúča certifikačnej autority použitého na overovanie komunikácie vzdialených klientov (Proxy alebo Server). Použite len jednu z nasledujúcich možností: --cert-auth-path alebo --cert-auth-content.

Nie

--webconsole-hostname

Názov hostiteľa alebo IP adresa, ktorú bude Web Console používať na pripojenie na server (ponechaním prázdneho poľa inštalátor použije hodnotu zadanú parametrom „hostname“).

Nie

--webconsole-port

Port používaný nástrojom Web Console na pripojenie na server (prednastavená hodnota je 2223).

Nie

--webconsole-user

Používateľské meno, ktoré bude Web Console používať na pripojenie na server (predvolená hodnota je Administrator).


important

V prípade serverom asistovanej inštalácie nie je možné využiť používateľa s dvojúrovňovým overovaním.

Nie

--webconsole-password

Heslo používané nástrojom Web Console na pripojenie na server.

Áno (serverom asistovaná inštalácia)

--proxy-hostname

Názov hostiteľa HTTP Proxy. Tento parameter použite na povolenie používania HTTP Proxy (ktoré je už nainštalované vo vašej sieti) na replikáciu medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom (nie na ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte).

Pri použití proxy

--proxy-port

Port HTTP Proxy pre pripojenie na server.

Pri použití proxy

--enable-imp-program

Aktivácia programu zlepšovania produktov.

Nie

--disable-imp-program

Deaktivácia programu zlepšovania produktov.

Nie

Pripojenie a certifikáty

Údaje pre Pripojenie na ESET PROTECT Server zadajte prostredníctvom parametrov: --hostname, --port (port nie je potrebný, použijete servisný záznam; predvolené číslo portu je 2222)

Pri Serverom asistovanej inštalácii zadajte údaje pre pripojenie prostredníctvom parametrov: --webconsole-port, --webconsole-user, --webconsole-password

Pri Offline inštalácii zadajte údaje o certifikátoch prostredníctvom parametrov: --cert-path, --cert-password. Pri použití parametrov inštalácie --cert-path a --cert-auth-path budete potrebovať certifikačné súbory (.pfx a .der), ktoré je možné exportovať z ESET PROTECT Web Console. (Pre viac informácií si prečítajte o exportovaní .pfx súboru a .der súboru.)

Parametre typu hesla

Parametre pre typ hesla môžete zadať ako premenné prostredia, súbor, načítať ich zo stdin, prípadne zadať ako obyčajný text. Napríklad:

--password=env:SECRET_PASSWORD, kde SECRET_PASSWORD je premenná prostredia s heslom

--password=file:/opt/secret, kde prvý riadok textového súboru /opt/secret obsahuje vaše heslo

--password=stdin – inštalátor si prečíta heslo zo štandardného vstupu

--password="pass:PASSWORD" je rovnaký ako --password="PASSWORD" a je povinný v prípade, keď aktuálne heslo je "stdin" (štandardný vstup) alebo reťazec začínajúci s "env:", "file:", prípadne "pass:"

 


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

HTTP Proxy pripojenie

Ak používate HTTP Proxy na replikáciu medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom (nie na ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte), môžete pomocou parametrov --proxy-hostname a --proxy-port špecifikovať údaje pre pripojenie.

Príklad – offline inštalácia agenta s pripojením HTTP Proxy

./agent-linux-x86_64.sh \

--skip-license \

--cert-path=/home/admin/Desktop/agent.pfx \

--cert-auth-path=/home/admin/Desktop/CA.der \

--cert-password=N3lluI4#2aCC \

--hostname=10.1.179.36 \

--port=2222 \

--proxy-hostname=10.1.180.3 \

--proxy-port=3333 \

 


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Ak sa rozhodnete pre Web Console alebo Agenta použiť nepredvolený port, môže to vyžadovať úpravu nastavení firewallu. V opačnom prípade môže inštalácia zlyhať.

Aktualizácia a opravná inštalácia agenta na systéme Linux

Ak spúšťate inštaláciu agenta manuálne na systéme, kde je už agent nainštalovaný, môžu nastať nasledujúce scenáre:

Aktualizácia – spustenie novšej verzie inštalátora.

oServerom asistovaná inštalácia – aplikácia bude aktualizovaná a budú ponechané predošlé certifikáty.

oOffline inštalácia – aplikácia bude aktualizovaná a budú použité nové certifikáty.

Oprava – spustenie rovnakej verzie inštalátora. Túto možnosť môžete použiť na migráciu agenta na iný ESET PROTECT Server.

oServerom asistovaná inštalácia – aplikácia bude preinštalovaná a budú pre ňu použité súčasné certifikáty z ESET PROTECT Servera (definované parametrom hostname).

oOffline inštalácia – aplikácia bude preinštalovaná a budú použité nové certifikáty.

Ak migrujete agenta zo staršieho servera na iný, novší ESET PROTECT Server manuálne a zároveň používate serverom asistovanú inštaláciu, spustite inštalačný príkaz dvakrát. Najprv prebehne aktualizácia agenta a v druhom kroku budú získané nové certifikáty, aby sa agent mohol pripojiť na ESET PROTECT Server.