Repozytorium offline — Windows

Za pomocą narzędzia Kopia dystrybucyjna można utworzyć repozytorium offline (w systemie Windows). Zazwyczaj jest to wymagane w przypadku zamkniętych sieci komputerowych lub sieci o ograniczonym dostępie do Internetu. Narzędzia Mirror Tool można użyć do utworzenia klonu repozytorium ESET w lokalnym folderze. Sklonowane repozytorium można następnie przenieść do lokalizacji w sieci zamkniętej (np. na dysku zewnętrznym). Repozytorium można skopiować do bezpiecznej lokalizacji w sieci lokalnej, a następnie udostępnić je za pośrednictwem serwera HTTP.

Aby zaktualizować repozytorium offline, należy uruchomić to samo polecenie z tymi samymi parametrami, które zostały użyte na potrzeby utworzenia repozytorium offline. Zostaną użyte istniejące dane w folderze pośredniczącym i zastąpione zostaną tylko nieaktualne pliki.


important

Należy pamiętać, że rozmiar repozytorium jest coraz większy, a rozmiar katalogu pośredniczącego będzie taki sam. Przed rozpoczęciem tej procedury należy się upewnić, że jest dostępne co najmniej 1,2 TB wolnego miejsca.

Najlepsze praktyki

Zobacz też artykuł bazy wiedzy ESET Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z ESET PROTECT w środowisku offline.

Przykładowy scenariusz dla systemu Windows

I. Utworzenie klonu repozytorium

1.Pobierz narzędzie Mirror Tool.

2.Wyodrębnij narzędzie Mirror Tool z pobranego pliku .zip.

3.Przygotuj (utwórz) foldery dla następujących elementów:

pliki pośredniczące

repozytorium końcowe

4.Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na folder, do którego wyodrębniono narzędzie Mirror Tool (użyj polecenia cd).

5.Uruchom następujące polecenie (zmieniając katalog pośredniczący i katalog wyjściowy repozytorium na foldery z kroku 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po skopiowaniu repozytorium do folderu outputRepositoryDirectory przenieś folder wraz z zawartością na inny komputer, z którego dostępna jest sieć zamknięta.

II. Skonfigurowanie serwera HTTP

7.Na komputerze znajdującym się w sieci zamkniętej należy uruchomić serwer HTTP. W tym celu można użyć:

serwera Apache HTTP Proxy z witryny pobierania firmy ESET (niniejszy scenariusz),

innego serwera HTTP.

8.Otwórz plik apachehttp.zip i wyodrębnij pliki do lokalizacji C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx].

9.Otwórz administracyjny wiersz polecenia i zmień katalog na C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin (polecenie cd).

10.Wykonaj następujące polecenie:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

 

11.Za pomocą edytora tekstu otwórz plik C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf i na końcu tego pliku dodaj następujące wiersze:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\cache"

12. Uruchom usługę ApacheHttpProxy za pomocą następującego polecenia:

sc start ApacheHttpProxy

13. Sprawdź, czy usługa działa, przechodząc pod adres http://YourIPaddress:80/index.html w przeglądarce internetowej (zastąp ciąg YourIPaddress adresem IP komputera).

III. Uruchomienie repozytorium offline

14. Utwórz nowy folder dla repozytorium offline, na przykład C:\Repository.

15. W pliku httpd.conf zastąp poniższe wiersze:

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs">

adresem folderu repozytorium:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Skopiuj pobrane repozytorium do katalogu C:\Repository .

17. Uruchom ponownie usługę ApacheHttpProxy za pomocą następującego polecenia:

sc restart ApacheHttpProxy

18.Repozytorium offline działa teraz pod adresem http://YourIPaddress (np. http://10.1.1.10).

19.Ustaw nowy adres repozytorium za pomocą konsoli internetowej produktu ESET PROTECT:

a.Serwer ESET PROTECT — kliknij pozycję Więcej > Serwera > Ustawienia zaawansowane > Repozytorium i wprowadź adres repozytorium trybu offline w polu Serwer.

b.Agenty ESET Management — kliknij Zasady, a następnie zasadę agenta i wybierz Edytuj > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Repozytorium > wprowadź adres repozytorium trybu offline w polu Serwer.

c.Produkty ESET dla punktów końcowych (dla systemu Windows) — kliknij Zasady, zasadę Produkt firmy ESET do obsługi punktów końcowych > Edytuj > Ustawienia > Aktualizuj > Profile > Aktualizacje >Aktualizacje modułów > Usuń zaznaczenie opcji Wybierz automatycznie i wprowadź adres repozytorium trybu offline w polu Serwer niestandardowy.