Sieć

Ważne, aby serwer ESET PROTECT i komputery klienckie zarządzane przez program ESET PROTECT miały działające połączenie z Internetem na potrzeby łączenia się z repozytorium i serwerami aktualizacji firmy ESET. Jeśli klienty nie powinny być połączone bezpośrednio z Internetem, można użyć serwera proxy (innego niż serwer proxy Apache HTTP Proxy), aby umożliwić komunikację z siecią i Internetem.

Komputery zarządzane przy użyciu programu ESET PROTECT powinny być podłączone do tej samej sieci LAN i/lub powinny należeć do tej samej domeny Active Directory co serwer ESET PROTECT. Serwer ESET PROTECT musi być widoczny dla komputerów klienckich. Ponadto komputery klienckie muszą mieć możliwość komunikacji z serwerem ESET PROTECT, aby możliwe było korzystanie z funkcji zdalnego wdrażania i sygnału wznowienia.

Program ESET PROTECT dla systemu Windows/Linux jest zgodny z protokołami internetowymi IPv4 i IPv6. Urządzenie wirtualne ESET PROTECT jest zgodne tylko z protokołem IPv4.

Używane porty

Jeśli w sieci jest stosowana zapora, należy się zapoznać z listą portów komunikacji sieciowej używanych w przypadku zainstalowania w infrastrukturze programu ESET PROTECT wraz z komponentami.

Wpływ serwera ESET PROTECT i komunikacji agenta ESET Management na ruch sieciowy

Aplikacje na komputerach klienckich nie komunikują się bezpośrednio z serwerem ESET PROTECT. Komunikacja ta odbywa się za pośrednictwem agenta ESET Management. To rozwiązanie jest łatwiejsze w zarządzaniu i wymaga mniejszych transferów danych w sieci. Ruch sieciowy zależy od interwału połączenia klienta i typów zadań wykonywanych na klientach. Nawet jeśli na kliencie nie jest wykonywane żadne zadanie ani go na nim nie zaplanowano, agent ESET Management komunikuje się z serwerem ESET PROTECT raz na interwał połączenia. Każde połączenie generuje ruch. Poniższa tabela zawiera przykłady ruchu:

Typ czynności

Ruch w jednym interwale połączenia

Zadanie klienta: Skanowanie bez leczenia

4 KB

Zadanie klienta: Aktualizacja modułów

4 KB

Zadanie klienta: Żądanie dziennika programu SysInspector

300 KB

Polityka — Moduł antywirusowy — maksymalny poziom bezpieczeństwa

26 KB

ESET ManagementInterwał replikacji agenta

Dzienny ruch wygenerowany przez bezczynnego agenta ESET Management

1 minuta

16 MB

15 minut

1 MB

30 minut

0,5 MB

1 godzina

144 KB

1 dzień

12 KB

Aby oszacować łączny ruch generowany przez agenty ESET Management, należy użyć następującego wzoru:

liczba klientów * (dzienny ruch bezczynnego agenta + (ruch w przypadku danego zadania * dzienne występowanie zadania))

Jeśli używasz rozwiązania ESET Inspect, Connector ESET Inspect generuje dzienny ruch na poziomie 2-5 MB (w zależności od liczby zdarzeń).