Instalacja i konfiguracja programu MySQL Server

Instalacja

Pamiętaj o zainstalowaniu obsługiwanej wersji programu MySQL Server i łącznika ODBC.

1.Pobierz instalator programu MySQL 8 dla systemu Windows ze strony https://dev.mysql.com/downloads/installer/ i uruchom go.

2.Zaznacz pole wyboru Akceptuję postanowienia licencyjne i kliknij Dalej.

3.Podczas konfiguracji instalacji wybierz opcję Niestandardowa, a następnie wybierz pozycje MySQL Server i Łącznik/ODBC, aby przeprowadzić instalację. Upewnij się, że architektura łącznika ODBC odpowiada zainstalowanej wersji programu MySQL Server (x86 lub x64).

mysql_component

4.Kliknij przycisk Dalej, a następnie Wykonaj, aby zainstalować serwer MySQL i łącznik ODBC.

5.Kliknij przycisk Dalej. W obszarze Wysoka dostępność wybierz opcję Samodzielny serwer MySQL / Klasyczna replikacja MySQL i kliknij przycisk Dalej.

6.W obszarze Typ i Sieć wybierz pozycję Komputer serwera z menu rozwijanego Typ konfiguracji i kliknij przycisk Dalej.

7.W obszarze Metoda uwierzytelniania wybierz zalecaną opcję Użyj silnego szyfrowania hasłem do uwierzytelniania i kliknij przycisk Dalej.

8.W obszarze Konta i role wpisz dwukrotnie hasło główne MySQL. Zalecamy również utworzenie dedykowanego konta użytkownika bazy danych.

9.W obszarze Usługa systemu Windows zachowaj wstępnie wybrane wartości i kliknij przycisk Dalej.

10. Kliknij przycisk Uruchom i poczekaj, aż instalacja serwera MySQL zostanie zakończona. Kliknij kolejno Zakończ, Dalej i Zakończ, aby zamknąć okno instalacji.

Konfiguracja

1.Otwórz następujący plik w edytorze tekstowym:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini

2.Znajdź poniższą konfigurację w sekcji [mysqld] pliku my.ini lub dodaj ją do tego pliku:


note

Utwórz sekcję [mysqld], jeśli nie ma jej w pliku.

Jeśli danych parametrów nie ma w pliku, dodaj je w części [mysqld].

Aby określić wersję MySQL, uruchom polecenie: mysql --version

 

Parametr

Komentarze i zalecane wartości

MySQL wersja

max_allowed_packet=33M

 

Wszystkie obsługiwane wersje.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Inną opcją jest wyłączenie rejestrowania binarnego: log_bin=0

Obsługiwane wersje 8.x

innodb_log_file_size=100M

 

Mnożnik wartości tych dwóch parametrów musi wynosić co najmniej 200.

Minimalna wartość elementu innodb_log_files_in_group to 2 a wartość maksymalna to 100; przy czym musi to też być liczba całkowita).

Obsługiwane wersje 8x

5.7

5.6.22 (i późniejsze 5.6.x)

innodb_log_files_in_group=2

innodb_log_file_size=200M

Ustaw wartość na co najmniej 200M, ale nie więcej niż 3000M.

5.6.20 i 5.6.21

3.Zapisz i zamknij plik my.ini.

4.Otwórz wiersz polecenia i wprowadź następujące polecenia, aby uruchomić ponownie serwer MySQL i zastosować konfigurację (nazwa procesu zależy od wersji programu MySQL — wersja 8.0 to mysql80 itd.):

net stop mysql80

net start mysql80

5.Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, aby sprawdzić, czy serwer MySQL działa:

sc query mysql80