Instalacja i konfiguracja oprogramowania MySQL

Instalacja


warning

Pamiętaj o zainstalowaniu obsługiwanej wersji programu MySQL Server i łącznika ODBC.

Jeśli już zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie MySQL, należy przejść do punktu Konfiguracja.

1.Dodaj repozytorium MySQL:

Debian, Ubuntu

Uruchom następujące polecenia w terminalu:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

Można wybrać wersje składników, które mają zostać zainstalowane podczas instalacji pakietu. Zalecamy skorzystanie z opcji domyślnych. Zobacz też Dodawanie repozytorium MySQL APT.

CentOS, Red Hat

Dodawanie repozytorium MySQL Yum

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

Dodawanie repozytorium MySQL SLES

2.Zaktualizuj pamięć podręczną repozytorium lokalnego:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get update

CentOS, Red Hat

sudo yum update

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper update

3.Instalacja oprogramowania MySQL różni się w zależności od używanej dystrybucji i wersji systemu Linux.

Linux dystrybucja:

MySQL Server — polecenie instalacji:

MySQL Server — instalacja zaawansowana:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

Instalowanie oprogramowania MySQL ze źródła za pomocą repozytorium MySQL APT

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-community-server

Instalowanie oprogramowania MySQL w systemie Linux przy użyciu repozytorium MySQL Yum

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

Etapy ponownej instalacji MySQL

Pobierz MySQL Community Server w celu ręcznej instalacji.

Konfiguracja

1.Otwórz plik konfiguracyjny my.cnf w edytorze tekstowym:

sudo nano /etc/my.cnf

Jeśli nie ma pliku, sprawdź w lokalizacji /etc/mysql/my.cnf lub /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf lub /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.

2.Znajdź następującą konfigurację w części [mysqld] pliku my.cnf i zmień wartości.


note

Utwórz sekcję [mysqld], jeśli nie ma jej w pliku.

Jeśli danych parametrów nie ma w pliku, dodaj je w części [mysqld].

Aby określić wersję MySQL, uruchom polecenie: mysql --version

 

Parametr

Komentarze i zalecane wartości

MySQL wersja

max_allowed_packet=33M

 

Wszystkie obsługiwane wersje.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Inną opcją jest wyłączenie rejestrowania binarnego: log_bin=0

Obsługiwane wersje 8.x

innodb_log_file_size=100M

 

Mnożnik wartości tych dwóch parametrów musi wynosić co najmniej 200.

Minimalna wartość elementu innodb_log_files_in_group to 2 a wartość maksymalna to 100; przy czym musi to też być liczba całkowita).

Obsługiwane wersje 8x

5.7

5.6.22 (i późniejsze 5.6.x)

innodb_log_files_in_group=2

innodb_log_file_size=200M

Ustaw wartość na co najmniej 200M, ale nie więcej niż 3000M.

5.6.20 i 5.6.21

3.Naciśnij CTRL + X i wpisz Y, aby zapisać zmiany i zamknąć plik.

4.Uruchom ponownie serwer MySQL i zastosuj konfigurację (w niektórych przypadkach usługa ma nazwę mysqld):

sudo systemctl restart mysql

5.Skonfiguruj uprawnienia MySQL i hasło do programu (to polecenie opcjonalne, które może nie działać w niektórych dystrybucjach systemu Linux):

a)Ujawnij tymczasowe hasło MySQL: sudo grep 'temporary password' /var/log/mysql/mysqld.log

b)Skopiuj i zapisz hasło.

c)Ustaw nowe hasło, korzystając z jednej z następujących opcji:

Uruchom /usr/bin/mysql_secure_installation i wpisz hasło tymczasowe. Następnie zostaniesz poproszony o utworzenie nowego hasła.

Uruchom mysql -u root -p i wpisz hasło tymczasowe. Uruchom ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_new_password';, aby zmienić hasło użytkownika root (zastąp strong_new_password własnym hasłem) i wpisz Quit.

Zobacz także Popraw bezpieczeństwo instalacji MySQL w podręczniku referencyjnym MySQL.

6.Sprawdź, czy usługa serwera MySQL jest uruchomiona:

sudo systemctl status mysql