Instalacja konsoli internetowej przy użyciu instalatora kompleksowego

Wymagania wstępne

Zainstalowany serwer ESET PROTECT.


note

Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT. Ta procedura wymaga podjęcia dodatkowych kroków.

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESET PROTECT.

Apache Tomcat wymaga 64-bitowego Java/OpenJDK. Jeśli w systemie zainstalowanych jest wiele wersji środowiska Java, zalecamy odinstalowanie starszych wersji środowiska Java i pozostawienie tylko najnowszej wersji obsługiwanego środowiska Java***.


warning

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz przejść na bezpłatną alternatywę. Zobacz obsługiwane wersje JDK.

Instalacja

Aby zainstalować składnik konsoli internetowej ESET PROTECT w systemie Windows przy użyciu instalatora kompleksowego:


important

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji wskazane powyżej.

1.Pobierz Instalator kompleksowy ESET PROTECT ze strony internetowej firmy ESET i rozpakuj pobrany plik.

2.Jeśli chcesz zainstalować najnowszą wersję serwera Apache Tomcat, a instalator kompleksowy zawiera starszą wersję Apache Tomcat (ten krok jest opcjonalny – jeśli nie potrzebujesz najnowszej wersji Apache Tomcat, przejdź do kroku 4):

a.Otwórz folder x64 i przejdź do folderu installers.

b.Usuń plik apache-tomcat-9.0.x-windows-x64.zip znajdujący się w folderze installers.

c.Pobierz pakiet zip Apache Tomcat 9 dla 64-bitowego systemu Windows.

d.Przenieś pobrany pakiet zip do folderu installers.

3.Uruchom kompleksowy instalator, klikając dwukrotnie plik Setup.exe. Kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym.

4.Wybierz opcję Zainstaluj i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_select

5.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

6.W polu Wybierz komponenty do zainstalowania zaznacz tylko pole wyboru Konsola internetowa ESET PROTECT i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_tomcat

Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej.

 

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz użyć niestandardowego certyfikatu HTTPS dla konsoli internetowej ESET PROTECT.

Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, instalator automatycznie wygeneruje nowy magazyn kluczy dla serwera Tomcat (samodzielnie podpisany certyfikat HTTPS).

W przypadku wybrania opcji Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej kliknij Przeglądaj i wybierz ważny certyfikat (plik .pfx lub .p12 file), a w polu Hasło wpisz hasło do niego (lub pozostaw to pole puste, jeśli nie ustawiono hasła). Instalator zainstaluje certyfikat dostępu do konsoli internetowej na serwerze Tomcat. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

package_installation_import_https_certificate

7.Wybierz instalację środowiska Java na komputerze. Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji programu Java/OpenJDK.

a)Aby wybrać już zainstalowane środowisko Java, kliknij opcję Wybierz instalację środowiska Java, wybierz folder, w którym jest zainstalowane środowisko Java (z podfolderem bin, np. C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk1.8.0_212) i kliknij przycisk OK. Pojawi się pytanie, czy została wybrana nieprawidłowa ścieżka.

b)Kliknij przycisk Zainstaluj, aby kontynuować, lub Zmień, aby zmienić ścieżkę instalacji środowiska Java.

java_detected

8.Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.


important

Jeśli konsola internetowa ESET PROTECT została zainstalowana na innym komputerze niż ten, na którym znajduje się serwer ESET PROTECT, postępuj zgodnie z poniższymi dodatkowymi instrukcjami w celu włączenia komunikacji między konsolą internetową ESET PROTECT a serwerem ESET PROTECT:

a)Zatrzymaj usługę Apache Tomcat: Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj.

b)Uruchom aplikację Notatnik jako administrator i edytuj plik C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Znajdź ciąg server_address=localhost.

d)Część localhost zastąp adresem IP serwera ESET PROTECT i zapisz plik.

e) Uruchom usługę Apache Tomcat. Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Uruchom.

9.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w obsługiwanej przeglądarce internetowej; zostanie wyświetlony ekran logowania.

Z komputera obsługującego konsolę internetową ESET PROTECT: https://localhost/era

Z dowolnego komputera z dostępem do internetu i konsoli internetowej ESET PROTECT (zastąp IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME adresem IP lub nazwą hosta konsoli ESET PROTECT): https://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME/era


note

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.