Inštalácia a konfigurácia MySQL Servera

Inštalácia

Uistite sa, že máte nainštalovanú podporovanú verziu MySQL Servera a ODBC Connector.

1.Stiahnite si MySQL 8 inštalátor pre Windows z webovej stránky https://dev.mysql.com/downloads/installer/ a spustite ho.

2.Označte možnosť I accept the license terms a kliknite na Next.

3.Počas inštalácie vyberte možnosť Custom > MySQL Server a ODBC Connector. Uistite sa, že ODBC Connector je v rovnakej bitovej verzii ako nainštalovaný MySQL Server (x86 alebo x64).

mysql_component

4.Kliknite na Next a Execute, aby sa mohol nainštalovať MySQL Server a ODBC Connector.

5.Kliknite na Next. V časti High Availability vyberte možnosť Standalone MySQL Server / Classic MySQL Replication a kliknite na Next.

6.V časti Type and Networking vyberte z roletového menu Config Type možnosť Server Computer a kliknite na Next.

7.V časti Authentication Method vyberte odporúčanú možnosť Use Strong Password Encryption for Authentication a kliknite na Next.

8.V časti Accounts and Roles dvakrát zadajte svoje heslo MySQL Root Password. Odporúčame, aby ste si vytvorili aj vyhradený používateľský účet databázy.

9.V časti Windows Service ponechajte prednastavené hodnoty a kliknite na Next.

10. Kliknite na Execute a počkajte, kým sa dokončí inštalácia MySQL Servera. Kliknite na Finish, Next a opäť na Finish, čím zatvoríte okno inštalácie.

Konfigurácia

1.Otvorte nasledujúci súbor v textovom editore:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini

2.V súbore my.ini nájdite sekciu [mysqld] a pridajte do nej nasledujúce riadky:

max_allowed_packet=33M

Verziu svojho MySQL môžete zistiť príkazom: mysql --version

Pre podporované verzie MySQL 8.x je potrebné nastaviť nasledujúcu premennú:

olog_bin_trust_function_creators=1

oMôžete tiež vypnúť binárne zapisovanie do protokolu: log_bin=0

Pre podporované verzie MySQL 8.x, 5.7 a 5.6.22 (a novšie verzie 5.6.x):

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group musí byť nastavené aspoň na 200 MB (znak * predstavuje násobenie, súčin dvoch parametrov musí byť väčší ako 200 MB. Minimálna hodnota pre innodb_log_files_in_group je 2, pričom maximálna hodnota je 100 – musí byť použité celé číslo).
Napríklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Pre MySQL 5.6.20 a 5.6.21:

oinnodb_log_file_size musí byť nastavené minimálne na 200 MB (napr. innodb_log_file_size=200M), avšak nie viac ako 3 000 MB.

3.Uložte a zatvorte súbor my.ini .

4.Otvorte príkazový riadok a zadajte nasledujúce príkazy pre reštart MySQL servera a uplatnenie nastavení (názov procesu závisí od verzie MySQL: 8.0 = mysql80 atď.):

net stop mysql80

net start mysql80

5.Uistite sa, že inštalácia prebehla úspešne a služba je spustená pomocou zadania nasledujúceho príkazu do príkazového riadka:

sc query mysql80