Instalacja narzędzia Rogue Detection Sensor i wymagania wstępne — system Linux


important

Jeśli istnieje wiele segmentów sieci, Rogue Detection Sensor musi być zainstalowany osobno w każdym segmencie sieci, aby uzyskać pełną listę wszystkich urządzeń w całej sieci.

W celu przeprowadzenia instalacji komponentu RD Sensor w systemie Linux należy wykonać poniższe działania:

1.Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania wstępne:

Sieć z możliwością wyszukiwania (otwarte porty, komunikacja przychodząca nieblokowana przez zaporę itd.).

Nawiązane połączenie z komputerem będącym serwerem.

Agent ESET Management musi być zainstalowany na komputerze lokalnym, aby wszystkie funkcje programu były w pełni obsługiwane.

Otwarty terminal.

Skonfigurowanie pliku instalacyjnego narzędzia RD Sensor jako pliku wykonywalnego:

chmod +x rdsensor-linux-x86_64.sh

2.Wpisz poniższe polecenie, by uruchomić plik jako program sudo:

sudo ./rdsensor-linux-x86_64.sh

3.Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego. Użyj spacji, aby przejść do następnej strony tej umowy.
Pojawi się monit o zaakceptowanie warunków umowy. Naciśnij klawisz Y na klawiaturze, jeśli ją akceptujesz, lub klawisz N, jeśli jej nie akceptujesz.

4.Naciśnij klawisz T, jeśli zgadzasz się na uczestnictwo w programie ulepszania produktu. W przeciwnym razie naciśnij klawisz N.

5.Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony komponent ESET Rogue Detection Sensor.

6.Aby sprawdzić poprawność instalacji, należy zweryfikować działanie usługi, wpisując następujące polecenie:

sudo service rdsensor status

7.Plik dziennika komponentu Rogue Detection Sensor jest przechowywany wraz z innymi plikami dziennika:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log