Instalacja i konfiguracja programu MySQL Server

Instalacja

Pamiętaj o zainstalowaniu obsługiwanej wersji programu MySQL Server i łącznika ODBC.

1.Pobierz instalator programu MySQL 8 dla systemu Windows ze strony https://dev.mysql.com/downloads/installer/ i uruchom go.

2.Zaznacz pole wyboru Akceptuję postanowienia licencyjne i kliknij Dalej.

3.Podczas konfiguracji instalacji wybierz opcję Niestandardowa, a następnie wybierz pozycje MySQL Server i Łącznik/ODBC, aby przeprowadzić instalację. Upewnij się, że architektura łącznika ODBC odpowiada zainstalowanej wersji programu MySQL Server (x86 lub x64).

mysql_component

4.Kliknij przycisk Dalej, a następnie Wykonaj, aby zainstalować serwer MySQL i łącznik ODBC.

5.Kliknij przycisk Dalej. W obszarze Wysoka dostępność wybierz opcję Samodzielny serwer MySQL / Klasyczna replikacja MySQL i kliknij przycisk Dalej.

6.W obszarze Typ i Sieć wybierz pozycję Komputer serwera z menu rozwijanego Typ konfiguracji i kliknij przycisk Dalej.

7.W obszarze Metoda uwierzytelniania wybierz zalecaną opcję Użyj silnego szyfrowania hasłem do uwierzytelniania i kliknij przycisk Dalej.

8.W obszarze Konta i role wpisz dwukrotnie hasło główne MySQL. Zalecamy również utworzenie dedykowanego konta użytkownika bazy danych.

9.W obszarze Usługa systemu Windows zachowaj wstępnie wybrane wartości i kliknij przycisk Dalej.

10. Kliknij przycisk Uruchom i poczekaj, aż instalacja serwera MySQL zostanie zakończona. Kliknij kolejno Zakończ, Dalej i Zakończ, aby zamknąć okno instalacji.

Konfiguracja

1.Otwórz następujący plik w edytorze tekstowym:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini

2.Znajdź poniższą konfigurację w sekcji [mysqld] pliku my.ini lub dodaj ją do tego pliku:

max_allowed_packet=33M

Aby określić wersję MySQL, uruchom polecenie: mysql --version

W przypadku obsługiwanych wersji MySQL 8.x należy ustawić następującą zmienną:

olog_bin_trust_function_creators=1

oInną opcją jest wyłączenie rejestrowania binarnego: log_bin=0

W przypadku obsługiwanych wersji MySQL 8.x, 5.7 i 5.6.22 (i nowszych 5.6.x):

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group — należy ustalić wartość co najmniej 200 MB (* to znak mnożenia, iloczyn dwóch parametrów musi być większy niż 200 MB. Minimalna wartość elementu innodb_log_files_in_group to 2, a wartość maksymalna to 100, przy czym musi to też być liczba całkowita).
Na przykład:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Dla MySQL 5.6.20 i 5.6.21:

oinnodb_log_file_size — należy ustalić wartość wynoszącą co najmniej 200 MB (na przykład innodb_log_file_size=200M), ale nie więcej niż 3000 MB.

3.Zapisz i zamknij plik my.ini.

4.Otwórz wiersz polecenia i wprowadź następujące polecenia, aby uruchomić ponownie serwer MySQL i zastosować konfigurację (nazwa procesu zależy od wersji programu MySQL — wersja 8.0 to mysql80 itd.):

net stop mysql80

net start mysql80

5.Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, aby sprawdzić, czy serwer MySQL działa:

sc query mysql80