Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ręczne uaktualnianie serwera Apache Tomcat (system Windows)

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESET PROTECT. Zaktualizuj serwer Apache Tomcat ręcznie, jeśli instalacja aktualnej kopii Apache Tomcat też była przeprowadzona ręcznie lub jeśli nie masz najnowszego instalatora kompleksowego ESET PROTECT.


important

Jeśli zainstalowana jest niestandardowa wersja serwera Apache Tomcat (ręczna instalacja usługi Tomcat), kolejne uaktualnienie konsoli internetowej ESET PROTECT za pośrednictwem instalatora kompleksowego lub zadania uaktualnienia składników nie jest obsługiwane.

Przed uaktualnianiem

Apache Tomcat wymaga 64-bitowego Java/OpenJDK. Jeśli w systemie zainstalowanych jest wiele wersji środowiska Java, zalecamy odinstalowanie starszych wersji środowiska Java i pozostawienie tylko najnowszej wersji obsługiwanego środowiska Java***.


warning

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz przejść na bezpłatną alternatywę. Zobacz obsługiwane wersje JDK.

Sprawdź aktualnie używaną wersję serwera Apache Tomcat.

a.Przejdź do folderu instalacji komponentu Apache Tomcat:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\

b.Otwórz plik RELEASE-NOTES w edytorze tekstu i sprawdź numer wersji (np. 9.0.34).

c.Jeśli dostępna jest nowsza obsługiwana wersja, przeprowadź uaktualnianie.

Procedura uaktualniania

1.Zatrzymaj usługę Apache Tomcat: Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj.

Zamknij Tomcat7w.exe, jeśli działa w obszarze powiadomień systemu Windows.

2.Utwórz kopie zapasowe następujących plików:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Jeśli używasz niestandardowego magazynu certyfikatów SSL w folderze Tomcat, utwórz też kopię zapasową tego certyfikatu.

3.Odinstaluj bieżącą wersję serwera Apache Tomcat.

4.Usuń następujący folder, jeśli nadal znajduje się w systemie:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\

5.Pobierz najnowszą obsługiwaną wersję pliku instalatora Apache Tomcat (32-bitowy/64-bitowy instalator usługi systemu Windows) apache-tomcat-[wersja].exe z witryny https://tomcat.apache.org.

6.Zainstaluj pobraną nowszą wersję serwera Apache Tomcat:

Jeśli masz zainstalowanych więcej wersji oprogramowania Java, podczas instalacji wybierz ścieżkę do najnowszej wersji.

Po zakończeniu instalacji usuń zaznaczenie pola wyboru obok pozycji Uruchom Apache Tomcat.

7.Przywróć pliki .keystore i server.xml oraz certyfikaty niestandardowe do ich pierwotnej lokalizacji.

8.Otwórz plik server.xml i upewnij się, że ścieżka keystoreFile jest poprawna (zaktualizuj ścieżkę, jeśli serwer Apache Tomcat został zaktualizowany do nowszej wersji z innym numerem na początku):

keystoreFile="C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\.keystore"

 

9.Upewnij się, że konfiguracja połączenia HTTPS serwera Apache Tomcat dla konsoli internetowej ESET PROTECT jest prawidłowa.

10. Wdróż konsolę internetową ESET PROTECT (więcej informacji zawiera sekcja dotycząca instalacji konsoli internetowej w systemie Windows).

11. Przywróć plik EraWebServerConfig.properties w jego pierwotnej lokalizacji.

12. Uruchom serwer Apache Tomcat i ustaw prawidłową maszynę wirtualną Java:

a.Przejdź do folderu C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\bin i uruchom program Tomcat9w.exe.

b.Na karcie Ogólne ustaw Typ uruchamiania na Automatycznie i naciśnij przycisk Uruchom.

c.Kliknij kartę Java, usuń zaznaczenie opcji Użyj wartości domyślnych i upewnij się, że Java Virtual Machine zawiera ścieżkę do pliku jvm.dll (zobacz ilustrowane instrukcje w bazie wiedzy), a następnie kliknij OK.

13. Nawiąż połączenie z konsolą internetową ESET PROTECT i sprawdź, czy wczytuje się ona prawidłowo.


note

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku niepowodzenia konfiguracji połączenia HTTPS na potrzeby serwera Apache Tomcat możesz pominąć ten krok i użyć tymczasowego połączenia HTTP.

Jeśli uaktualnienie serwera Apache Tomcat się nie powiedzie, zainstaluj oryginalną wersję i zastosuj konfigurację z kroku 2.

Aktualizacja konsoli internetowej i Apache Tomcat usuwa pliki pomocy offline. Jeśli korzystałeś z pomocy offline w rozwiązaniu ESMC lub starszej wersji programu ESET PROTECT, po aktualizacji konieczne jest jej ponowne utworzenie dla ESET PROTECT 10.0, aby mieć pewność, że Twoja wersja pomocy offline odpowiada wersji ESET PROTECT.