Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Migrowana baza danych — ten sam/inny adres IP

Celem tej procedury jest zainstalowanie zupełnie nowej instancji serwera ESET PROTECT i zachowanie istniejącej bazy danych ESET PROTECT, w tym istniejących komputerów klienckich. Nowy serwer ESET PROTECT będzie mieć ten sam lub inny adres IP, a baza danych ze starego serwera ESET PROTECT zostanie zaimportowana na nowy serwer przed instalacją.


important

Migrowanie baz danych jest obsługiwane tylko między tymi samymi typami baz danych (z MySQL do MySQL lub z Microsoft SQL do Microsoft SQL).

Migrację bazy danych należy przeprowadzić między instancjami programu ESET PROTECT w tej samej wersji. Instrukcje określania wersji komponentów programu ESET PROTECT zawiera ten artykuł bazy wiedzy. Po zakończeniu migracji bazy danych w razie potrzeby można przeprowadzić uaktualnienie, aby uzyskać najnowszą wersję programu ESET PROTECT.

Na bieżącym (starym) serwerze ESET PROTECT:


warning

Zalecamy migrację na inny adres IP tylko dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli nowy serwer ESET PROTECT ma inny adres IP, wykonaj następujące dodatkowe kroki na bieżącym (starym) serwerze ESET PROTECT:

a)Wygeneruj nowy certyfikat serwera ESET PROTECT (z informacjami o połączeniu dla nowego serwera ESET PROTECT). W przypadku pozostawienia wartości domyślnej (gwiazdka) w polu Host następuje dystrybucja certyfikatu bez uwzględnienia konkretnej nazwy DNS i adresu IP.

b)Utwórz politykę, aby ustawić nowy adres IP serwera ESET PROTECT, i przypisz ją do wszystkich komputerów. Poczekaj do zakończenia dystrybucji zasady na wszystkie komputery klienckie (komputery przestaną wysyłać raporty, gdy otrzymają informacje o nowym serwerze).

1.Zatrzymaj usługę serwera ESET PROTECT.

2.Wyeksportuj bazę danych ESET PROTECT lub utwórz jej kopię zapasową.

3.Wyłącz komputer pełniący rolę bieżącego serwera ESET PROTECT (opcjonalnie, jeśli nowy serwer ma inny adres IP).


important

Nie należy jeszcze odinstalowywać/usuwać starego serwera ESET PROTECT.

Na nowym serwerze ESET PROTECT:


important

Aby używać serwera ESET PROTECT z tym samym adresem IP, należy upewnić się, że konfiguracja sieci na nowym serwerze ESET PROTECT (adres IP, nazwa FQDN, nazwa komputera, rekord SRV usługi DNS) odpowiada konfiguracji starego serwera ESET PROTECT.

1.Zainstaluj/uruchom obsługiwaną bazę danych ESET PROTECT.

2.Zaimportuj/przywróć bazę danych ESET PROTECT ze starego serwera ESET PROTECT.

3.Zainstaluj serwer ESET PROTECT lub komponent MDM przy użyciu instalatora kompleksowego (w systemie Windows) lub wybierz inną metodę instalacji (instalacja ręczna w systemie Windows, w systemie Linux lub przy użyciu urządzenia wirtualnego). Podczas instalowania serwera ESET PROTECT zdefiniuj ustawienia połączenia z bazą danych.

4.Nawiąż połączenie z konsolą internetową ESET PROTECT.

5.Przejdź do sekcji Więcej > Ustawienia > Połączenie. Kliknij Zmień certyfikat > Otwórz listę certyfikatów i wybierz certyfikat serwera starego serwera ESET PROTECT, a następnie dwukrotnie kliknij przycisk OK.

6.Uruchom ponownie usługę serwera ESET PROTECT.

7.Zaloguj się w konsoli internetowej ESET PROTECT i kliknij pozycję Komputery.

Po upływie jednego lub dwóch interwałów między połączeniami agenta komputery klienckie powinny połączyć się z nowym ESET PROTECT serwerem przy użyciu oryginalnego certyfikatu agenta ESET Management. Jeśli klienty nie nawiązują połączenia, należy zapoznać się z sekcją Problemy po uaktualnieniu/migracji serwera ESET PROTECT.

Dezinstalacja starego serwera ESET PROTECT lub komponentu MDM:

Po prawidłowym skonfigurowaniu nowego serwera ESET PROTECT można ostrożnie wycofać z użytku stary serwer ESET PROTECT lub komponent MDM, postępując zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami.