Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Narzędzie diagnostyczne

Narzędzie diagnostyczne jest jednym z komponentów programu ESET PROTECT. Służy do gromadzenia i kompresowania dzienników używanych przez pracowników działu obsługi przy rozwiązywaniu problemów związanych z komponentami produktu.

Lokalizacja narzędzia diagnostycznego

System Windows

Folder C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<product>\Diagnostic.exe.

Linux

W następującym katalogu na serwerze: /opt/eset/RemoteAdministrator/<product>/ znajduje się plik wykonywalny o nazwie Diagnostic<product> (jedno słowo, np. DiagnosticServer, DiagnosticAgent).

Użycie (Linux)

Uruchom plik wykonywalny narzędzia diagnostycznego jako użytkownik root i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Użycie (Windows)

1.Uruchom narzędzie przy użyciu wiersza polecenia.

2.Wprowadź lokalizację przechowywania plików dziennika (w tym przykładzie to „logs”) i naciśnij klawisz Enter.

3.Wprowadź informacje, które chcesz zebrać (w tym przykładzie to 1 trace status 3). Więcej informacji zawiera sekcja Czynności poniżej.

diagnostic

4.Po wykonaniu powyższych czynności skompresowane pliki dziennika w pliku .zip będą dostępne w katalogu „logs” w lokalizacji narzędzia diagnostycznego.

diagnostic_logs

Czynności

ActionEraLogs — Tworzony jest folder, w którym zapisywane są wszystkie dzienniki. Aby określić zapisywanie tylko niektórych dzienników, przy użyciu spacji należy oddzielić każdy dziennik.

ActionGetDumps — Utworzony zostaje nowy folder. Plik zrzutu procesów jest tworzony w razie wykrycia problemów. W przypadku wykrycia poważnego problemu system tworzy plik zrzutu. Aby wykonać to działanie ręcznie, należy przejść do folderu %temp% (w systemie Windows) lub folderu /tmp/ (w systemie Linux) i wstawić plik dmp.


note

Usługa komponentu (Agent, , Server, RD Sensor, ) musi być uruchomiona.

ActionGeneralApplicationInformation — Tworzony jest folder GeneralApplicationInformation, w którym znajduje się plik GeneralApplicationInformation.txt. Ten plik zawiera informacje tekstowe, wśród których jest nazwa i wersja aktualnie zainstalowanego produktu.

ActionConfiguration — w miejscu zapisu pliku storage.lua tworzony jest folder konfiguracji.