Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Obowiązuje od 19 października 2021 r..

WAŻNE: Przed pobraniem, zainstalowaniem, skopiowaniem lub użyciem Oprogramowania należy się dokładnie zapoznać z poniższymi warunkami korzystania z produktu. POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE LUB UŻYCIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI I AKCEPTACJĘ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umową”), zawierana między spółką ESET, spol. s r. o., z siedzibą w Słowacji pod adresem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego dla okręgu Bratislava I, w sekcji Sro pod numerem 3586/B, numer w rejestrze przedsiębiorców: 31333532 ( „firmą ESET” lub „Dostawcą”), a licencjobiorcą, który jest osobą fizyczną lub prawną („Licencjobiorcą” lub „Użytkownikiem końcowym”), uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania określonego w punkcie 1 niniejszej Umowy. Oprogramowanie określone w punkcie 1 niniejszej Umowy może znajdować się na nośniku danych albo zostać przesłane pocztą elektroniczną, pobrane z Internetu, pobrane z serwerów Dostawcy lub uzyskane z innych źródeł na warunkach wyszczególnionych poniżej.

NINIEJSZA UMOWA DOTYCZY WYŁĄCZNIE OKREŚLENIA PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I NIE STANOWI UMOWY SPRZEDAŻY. Dostawca pozostaje właścicielem kopii Oprogramowania i nośnika fizycznego zawartego w opakowaniu z produktem, a także wszystkich innych kopii Oprogramowania, które Użytkownik końcowy może wykonać zgodnie z niniejszą Umową.

Kliknięcie opcji „Akceptuję” lub „Akceptuję...” w trakcie instalowania, pobierania, kopiowania lub używania Oprogramowania oznacza, że Licencjobiorca wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie oraz akceptuje Politykę prywatności. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na którykolwiek warunek określony w niniejszej Umowie i/lub Polityce prywatności, powinien niezwłocznie kliknąć opcję anulowania i przerwać instalację lub pobieranie albo zniszczyć Oprogramowanie, nośnik instalacyjny, dokumentację towarzyszącą Oprogramowaniu i dowód sprzedaży Oprogramowania bądź zwrócić je Dostawcy lub w miejscu zakupu Oprogramowania.

LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ZROZUMIENIE WARUNKÓW W NIEJ OKREŚLONYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ICH PRZESTRZEGANIA.

1. Oprogramowanie. W niniejszej Umowie termin „Oprogramowanie” oznacza: (i) program komputerowy, do którego dołączono niniejszą Umowę, i wszystkie jego składniki; (ii) całą zawartość dysków, płyt CD-ROM i płyt DVD, wiadomości e-mail wraz z ich załącznikami oraz innych nośników, do których jest dołączona niniejsza Umowa, w tym Oprogramowanie w formie kodu obiektowego dostarczone na nośniku danych albo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu; (iii) wszelkie powiązane drukowane materiały instruktażowe oraz wszelką inną dokumentację powiązaną z Oprogramowaniem, w tym przede wszystkim wszelkie opisy Oprogramowania, jego dane techniczne, wszelkie opisy jego właściwości lub działania, wszelkie opisy środowiska operacyjnego, w którym Oprogramowanie jest używane, instrukcje obsługi lub instalacji Oprogramowania oraz wszelkie opisy sposobu korzystania z Oprogramowania („Dokumentacją”); (iv) wszelkie ewentualne kopie Oprogramowania, poprawki możliwych błędów Oprogramowania, dodatki do Oprogramowania, rozszerzenia Oprogramowania, zmodyfikowane wersje Oprogramowania oraz aktualizacje składników Oprogramowania, na które Dostawca udziela Licencjobiorcy licencji zgodnie z zapisami w punkcie 3 niniejszej Umowy. Oprogramowanie będzie dostarczane wyłącznie w postaci wykonywalnego kodu obiektowego.

2. Instalacja, komputer i klucz licencyjny. Oprogramowanie dostarczone na nośniku danych, otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pobrane z Internetu, pobrane z serwerów Dostawcy lub uzyskane z innych źródeł musi zostać zainstalowane. Oprogramowanie należy zainstalować na prawidłowo skonfigurowanym komputerze, który spełnia minimalne wymagania określone w Dokumentacji. Procedurę instalacji również opisano w Dokumentacji. Na komputerze, na którym zostanie zainstalowane Oprogramowanie, nie można instalować sprzętu komputerowego ani programów komputerowych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na Oprogramowanie. Komputer oznacza sprzęt, w tym między innymi komputery osobiste, laptopy, stacje robocze, palmtopy, smartfony, przenośne urządzenia elektroniczne lub inne urządzenia elektroniczne, dla których przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie zainstalowane i/lub będzie używane. Klucz licencyjny oznacza niepowtarzalny ciąg symboli, liter, cyfr i znaków specjalnych, dostarczony Użytkownikowi końcowemu w celu umożliwienia mu legalnego korzystania z Oprogramowania, jego określonych wersji lub rozszerzenia warunków Licencji zgodnie z niniejszą Umową.

3. Licencja. Dostawca udziela Licencjobiorcy praw określonych poniżej (w dalszej części nazywanych zbiorczo „Licencją”), jeśli Licencjobiorca zobowiązał się przestrzegać i przestrzega wszelkich warunków określonych w niniejszej Umowie:

a) Instalacja i użycie. Licencjobiorcy przysługują niewyłączne, nieprzenoszalne prawa do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub na innym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania.

b) Postanowienia w sprawie liczby Licencji. Prawo do korzystania z Oprogramowania w ramach jednej Licencji jest ograniczone do jednego Użytkownika końcowego. Jeden Użytkownik końcowy oznacza: (i) instalację Oprogramowania na jednym komputerze lub, jeśli liczba Licencji zależy od liczby skrzynek pocztowych, (ii) użytkownika komputera, który odbiera pocztę elektroniczną za pośrednictwem klienta poczty elektronicznej. Jeśli do klienta poczty elektronicznej dociera poczta elektroniczna, która jest następnie automatycznie dystrybuowana do innych użytkowników, liczbę Użytkowników końcowych stanowi liczba wszystkich użytkowników, do których jest dostarczana poczta. Jeśli serwer poczty pełni funkcję bramy pocztowej, liczba Użytkowników końcowych jest równa liczbie użytkowników serwera poczty, którzy są obsługiwani przez tę bramę. Jeśli jeden użytkownik odbiera pocztę przesyłaną na różne adresy e-mail (np. za pośrednictwem usługi aliasów), a liczba tych adresów jest nieokreślona i wiadomości nie są automatycznie dystrybuowane przez klienta poczty elektronicznej do większej liczby użytkowników, wymagana jest Licencja na jednego użytkownika komputera. Z jednej Licencji można korzystać każdorazowo tylko na jednym komputerze. Użytkownik końcowy może wprowadzić klucz licencyjny do Oprogramowania tylko w zakresie, w jakim przysługuje mu prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z liczby Licencji przyznanych przez Dostawcę. Klucz licencyjny ma charakter poufny, Licencjobiorca nie może udostępniać Licencji stronom trzecim ani pozwalać im na używanie klucza licencyjnego, o ile nie dopuszcza tego niniejsza Umowa lub Dostawca. W przypadku naruszenia klucza licencyjnego należy bezzwłocznie powiadomić Dostawcę.

c) Wersja Home/Business Edition. Wersja Home Oprogramowania jest przeznaczona wyłącznie do używania w środowiskach prywatnych i/lub niekomercyjnych tylko na użytek domowy i rodzinny. W przypadku zamiaru zainstalowania i użycia Oprogramowania w środowisku komercyjnym, na serwerze poczty, w systemie przekazywania wiadomości e-mail lub w połączeniu z bramą pocztową bądź internetową wymagane jest nabycie wersji Business Edition Oprogramowania.

d) Okres obowiązywania Licencji. Prawo do korzystania z Oprogramowania jest ograniczone w czasie.

e) Oprogramowanie dostarczone przez producenta urządzenia (OEM). Prawo do korzystania z Oprogramowania, które zostało dostarczone przez producenta zakupionego urządzenia (OEM, Original Equipment Manufacturer), jest ograniczone do tego urządzenia. Prawa tego nie można przenosić na inne urządzenia.

f) Oprogramowanie w wersji próbnej lub nieprzeznaczonej do obrotu handlowego. Nie można pobierać opłat za korzystanie z Oprogramowania, które jest oznaczone napisem „Not for resale” lub „NFR” (Nie do sprzedaży) albo „TRIAL” (Wersja próbna). Oprogramowanie takie jest przeznaczone wyłącznie do prezentacji lub testowania jego funkcji.

g) Wygaśnięcie Licencji. Licencja wygasa automatycznie po upływie okresu jej obowiązywania. Jeśli Licencjobiorca naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Dostawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy oraz do wykonania wszelkich innych praw i zastosowania wszelkich innych środków prawnych przysługujących mu w takiej sytuacji. W razie anulowania Licencji Licencjobiorca musi natychmiast usunąć lub zniszczyć Oprogramowanie i wszystkie jego kopie zapasowe lub zwrócić je na własny koszt do firmy ESET bądź w miejscu zakupu Oprogramowania. Po wygaśnięciu Licencji Dostawca jest też uprawniony do anulowania prawa Użytkownika końcowego do używania funkcji Oprogramowania, które wymagają połączenia z serwerami Dostawcy lub serwerami innych firm.

4. Wymagania dotyczące funkcji gromadzących dane i połączenia z Internetem. Aby Oprogramowanie działało poprawnie, wymagane jest stałe połączenie z Internetem oraz regularne połączenia z serwerami Dostawcy lub z serwerami innych firm, a gromadzenie potrzebnych danych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności. Połączenie z Internetem oraz gromadzenie potrzebnych danych są wymagane do funkcjonowania oraz aktualizowania Oprogramowania. Dostawca jest uprawniony do wprowadzania aktualizacji w Oprogramowaniu (w dalszej części nazywanych „Aktualizacjami”), przy czym nie jest zobowiązany do ich wprowadzania. Funkcja Aktualizacji jest domyślnie włączona w ustawieniach standardowych Oprogramowania, dlatego Aktualizacje są instalowane automatycznie, o ile Użytkownik końcowy nie zmienił ustawienia automatycznego instalowania Aktualizacji. W celu przeprowadzania aktualizacji wymagana jest weryfikacja autentyczności Licencji, w tym informacji dotyczących komputera i/lub platformy, na której zostało zainstalowane Oprogramowanie, zgodnie z Polityką Prywatności.

Dostarczanie wszelkich Aktualizacji może podlegać Polityce końca okresu użytkowania ("Polityka EOL"), która jest dostępna na stronie stronie https://go.eset.com/eol_business. Gdy Oprogramowanie lub którakolwiek z jego funkcji osiągnie datę zakończenia okresu użytkowania określoną w Polityce EOL, nie będą dostarczane żadne aktualizacje.

Na potrzeby niniejszej Umowy konieczne jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych umożliwiających Dostawcy identyfikację Licencjobiorcy zgodnie z Polityką prywatności. Licencjobiorca niniejszym zgadza się, aby Dostawca, korzystając z własnych środków, mógł sprawdzić, czy Licencjobiorca używa Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Licencjobiorca zgadza się, że na potrzeby niniejszej Umowy konieczne jest przekazywanie jego danych podczas komunikacji pomiędzy Oprogramowaniem a systemami komputerowymi Dostawcy lub jego partnerów handlowych w ramach sieci dystrybucyjnej i wsparcia Dostawcy w celu zapewnienia funkcjonalności Oprogramowania i upoważnienia do używania Oprogramowania oraz ochrony praw Dostawcy.

Po zawarciu niniejszej Umowy Dostawca i każdy z jego partnerów handlowych, w ramach sieci dystrybucyjnej i wsparcia Dostawcy, będzie uprawniony do przekazywania, przetwarzania i przechowywania istotnych danych identyfikujących Licencjobiorcę w celach związanych z rozliczaniem opłat, wykonywaniem niniejszej Umowy i przekazywaniem powiadomień na komputerze Licencjobiorcy.

Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności, danych osobowych i praw Licencjobiorcy jako podmiotu danych dostępne są w Polityce prywatności w witrynie Dostawcy, bezpośrednio podczas procesu instalacji. Można do niej przejść także z poziomu sekcji pomocy w Oprogramowaniu.

5. Wykonywanie praw Użytkownika końcowego. Licencjobiorca może wykonywać swoje prawa wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem swoich pracowników. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ciągłości swojej działalności gospodarczej i w celu zabezpieczenia komputerów lub systemów komputerowych, na które uzyskał Licencję.

6. Ograniczenie praw. Licencjobiorca nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Oprogramowania, jak również nie może tworzyć produktów na podstawie Oprogramowania (nie może wykonywać dzieł pochodnych). Korzystając z Oprogramowania, Licencjobiorca musi przestrzegać następujących ograniczeń:

a) Licencjobiorca może wykonać jedną kopię Oprogramowania na nośniku przeznaczonym do trwałego przechowywania danych i przechowywać tę kopię w charakterze archiwalnej kopii zapasowej, tj. nie może zainstalować ani użyć takiej kopii na żadnym komputerze. Wszelkie inne kopie Oprogramowania wykonane przez Licencjobiorcę stanowią naruszenie warunków określonych w niniejszej Umowie.

b) Licencjobiorca nie może używać, modyfikować, tłumaczyć ani odtwarzać Oprogramowania ani jego kopii w sposób inny niż wyszczególniony w niniejszej Umowie.

c) Licencjobiorca nie może sprzedawać Oprogramowania, udzielać na nie podlicencji, oddawać go w użytkowanie, wypożyczać go innym osobom ani pożyczać go od innych osób, a także nie może używać Oprogramowania w celu świadczenia usług o charakterze dochodowym.

d) Licencjobiorca nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania na drodze dekompilacji lub dezasemblacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które w stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie.

e) Licencjobiorca zobowiązuje się używać Oprogramowania w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają zastosowanie do Oprogramowania ze względu na właściwość terytorialną Licencjobiorcy, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.

f) Licencjobiorca zgadza się korzystać z Oprogramowania i jego funkcji w sposób, który nie ograniczy dostępu do tych usług innym Użytkownikom końcowym. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług udostępnianych konkretnym Użytkownikom końcowym w celu zapewnienia możliwości korzystania z nich jak największej liczbie Użytkowników końcowych. Ograniczenie zakresu usług może również oznaczać całkowitą blokadę funkcji Oprogramowania oraz usunięcie Danych i informacji przechowywanych na serwerach Dostawcy lub zewnętrznego podmiotu związanych z wybranymi funkcjami Oprogramowania.

g) Licencjobiorca zobowiązuje się nie podejmować działań obejmujących korzystanie z klucza licencyjnego, niezgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy lub prowadzących do przekazania klucza licencyjnego osobie nieuprawnionej do korzystania z Oprogramowania, takich jak przekazanie wykorzystanego lub niewykorzystanego klucza licencyjnego w dowolnej formie, a także nieautoryzowana reprodukcja lub dystrybucja zduplikowanych lub wygenerowanych kluczy licencyjnych albo korzystanie z Oprogramowania w wyniku wykorzystania klucza licencyjnego uzyskanego z innego źródła niż Dostawca.

7. Prawo autorskie. Oprogramowanie i wszystkie prawa z nim związane, w tym między innymi prawa własności i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania, należą do firmy ESET i/lub jej licencjodawców. Prawa te gwarantują zapisy traktatów międzynarodowych oraz wszelkie właściwe przepisy ustawowe obowiązujące w kraju, w którym jest używane Oprogramowanie. Struktura Oprogramowania, sposób jego zorganizowania i kod w nim zawarty są cennymi tajemnicami handlowymi oraz informacjami poufnymi firmy ESET i/lub jej licencjodawców. Licencjobiorca nie może kopiować Oprogramowania poza okolicznościami opisanymi w punkcie 6(a). Wszelkie kopie utworzone przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą Umową muszą zawierać te same informacje o prawie autorskim i innych prawach własności, które znajdują się w Oprogramowaniu. Licencjobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w razie naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez podjęcie próby odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania na drodze dekompilacji lub dezasemblacji albo w inny sposób prawa do wszelkich informacji uzyskanych przez Licencjobiorcę w wyniku podjęcia takiej próby zostaną uznane za automatycznie i nieodwołalnie przeniesione w całości na Dostawcę już w momencie powstania takich informacji i to niezależnie od praw przysługujących Dostawcy w związku z naruszeniem przez Licencjobiorcę warunków określonych w niniejszej Umowie.

8. Zastrzeżenie praw. Dostawca niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania, z wyjątkiem praw wyraźnie udzielonych Licencjobiorcy, występującemu w charakterze Użytkownika końcowego, na podstawie niniejszej Umowy.

9. Różne wersje językowe, Oprogramowanie obsługujące wiele urządzeń i wiele kopii Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie może obsługiwać wiele platform lub języków bądź jeśli Licencjobiorca uzyskał wiele kopii Oprogramowania, Oprogramowania można używać tylko na tych systemach komputerowych i w tych wersjach, na które Licencjobiorca uzyskał Licencje. Licencjobiorca nie może sprzedawać wersji ani kopii Oprogramowania, których nie używa, jak również nie może ich oddawać w użytkowanie, udzielać na nie podlicencji, wypożyczać ich ani przenosić do nich praw na inne osoby.

10. Rozpoczęcie i zakończenie obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą wyrażenia przez Licencjobiorcę zgody na warunki określone w tej Umowie. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili przez trwałe odinstalowanie i zniszczenie Oprogramowania, wszystkich jego kopii zapasowych i wszelkich powiązanych materiałów dostarczonych przez Dostawcę lub jego partnerów handlowych bądź przez zwrócenie tych produktów na własny koszt. Prawo Licencjobiorcy do korzystania z Oprogramowania i wszelkich jego funkcji może podlegać Polityce EOL. Gdy Oprogramowanie lub którakolwiek z jego funkcji osiągnie datę zakończenia okresu użytkowania określoną w Polityce EOL, prawo Licencjobiorcy do korzystania z Oprogramowania wygaśnie. Bez względu na powód rozwiązania niniejszej Umowy po zakończeniu jej obowiązywania nadal obowiązują postanowienia zawarte w punktach 7, 8, 11, 13, 19 i 21.

11. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. LICENCJOBIORCA (WYSTĘPUJĄCY W CHARAKTERZE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO) PRZYJMUJE OPROGRAMOWANIE W STANIE TAKIM, W JAKIM ZOSTAŁO MU ONO DOSTARCZONE, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, O ILE PRAWO WŁAŚCIWE TEGO NIE ZABRANIA. ANI WŁAŚCICIELE STOSOWNYCH PRAW AUTORSKICH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE BĘDZIE NARUSZAĆ PRAW PATENTOWYCH, PRAW AUTORSKICH, PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ANI INNYCH PRAW OSÓB TRZECICH. ANI DOSTAWCA, ANI ŻADNA INNA OSOBA NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY LUB ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE I POZBAWIONE BŁĘDÓW. LICENCJOBIORCA BIERZE NA SIEBIE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA DOBÓR OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW LICENCJOBIORCY ORAZ ZA PRZEPROWADZENIE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA, ZA JEGO UŻYCIE I ZA WYNIKI TEGO UŻYCIA.

12. Brak innych zobowiązań. W niniejszej Umowie określono wszystkie zobowiązania Dostawcy i jego licencjodawców.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. O ILE PRAWO WŁAŚCIWE TEGO NIE ZABRANIA, ANI DOSTAWCA, ANI JEGO PRACOWNICY CZY LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW LUB DANYCH, SZKODY MAJĄTKOWE LUB OBRAŻENIA CIAŁA, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, UTRATY DANYCH HANDLOWYCH CZY JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, GOSPODARCZE, MORALNE LUB WYNIKOWE, JAK RÓWNIEŻ NIE BĘDĄ PONOSIĆ KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG ANI POKRYWAĆ RÓŻNIC MIĘDZY CENAMI KONTRAKTOWYMI A CENAMI TRANSAKCJI. ZASTRZEŻENIE OKREŚLONE W POWYŻSZYM ZDANIU MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POWSTANIA SZKODY I NA TO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE UMOWY, PRZEPISÓW O CZYNACH NIEDOZWOLONYCH, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZANIEDBAŃ CZY NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE ORAZ CZY ZOSTAŁO ONO ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z INSTALACJĄ, UŻYCIEM CZY Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA OPROGRAMOWANIA. ZASTRZEŻENIE TO MA ZASTOSOWANIE TAKŻE WÓWCZAS, GDY DOSTAWCA LUB JEGO LICENCJODAWCY BĄDŹ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA DANEJ SZKODY. W PRZYPADKU JURYSDYKCJI, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ, LECZ DOPUSZCZAJĄ JEJ OGRANICZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY, JEGO PRACOWNIKÓW, LICENCJODAWCÓW LUB PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA LICENCJE.

14. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest sprzeczne z ustawowymi prawami konsumenckimi jakiejkolwiek osoby, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa.

15. Pomoc techniczna. Usługi pomocy technicznej świadczą wedle własnego uznania i bez udzielania jakichkolwiek gwarancji firma ESET lub inne firmy, którym firma ESET zleca świadczenie takich usług. Gdy Oprogramowanie lub którakolwiek z jego funkcji osiągnie datę zakończenia okresu użytkowania określoną w Polityce EOL, nie będą świadczone żadne usługi pomocy technicznej. Przed skorzystaniem z usługi pomocy technicznej Użytkownik końcowy musi utworzyć kopię zapasową wszystkich istniejących danych, programów i aplikacji. Ani firma ESET, ani inne firmy, którym firma ESET zleca świadczenie usług pomocy technicznej, nie mogą wziąć na siebie odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych, własności, oprogramowania lub urządzeń, jak również nie mogą odpowiadać za utratę zysków spowodowaną świadczeniem usług pomocy technicznej. Firma ESET i/lub inne firmy, którym firma ESET zleca świadczenie usług pomocy technicznej, zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli uznają, że nie mieści się ona w zakresie oferowanych usług pomocy technicznej. Firma ESET zastrzega sobie prawo do odmowy, wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usług pomocy technicznej, jeśli uzna to za stosowne. Informacje dotyczące licencji, Informacje i inne dane zgodne z Polityką prywatności mogą być wymagane na potrzeby świadczenia pomocy technicznej.

16. Przeniesienie Licencji. Jeśli odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy tego nie zabraniają, Oprogramowanie można przenosić między poszczególnymi systemami komputerowymi. O ile nie jest to sprzeczne z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, za zgodą Dostawcy Użytkownik końcowy może trwale przenieść Licencję i wszelkie prawa przysługujące mu na podstawie niniejszej Umowy na innego Użytkownika końcowego, pod warunkiem że (i) nie zachowa dla siebie żadnych kopii Oprogramowania; (ii) przeniesienie praw będzie bezpośrednie, tj. prawa zostaną przeniesione bezpośrednio na nowego Użytkownika końcowego; (iii) nowy Użytkownik końcowy przejmie na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, które miały dotąd zastosowanie do Użytkownika końcowego przenoszącego Licencję; (iv) nowy Użytkownik końcowy otrzyma od Użytkownika końcowego przenoszącego Licencję dokumentację, która umożliwi mu stwierdzenie zgodnie z zapisami w punkcie 17, czy Oprogramowanie jest oryginalne.

17. Weryfikowanie oryginalności Oprogramowania. Użytkownik końcowy może wykazać swoje uprawnienia do korzystania z Oprogramowania w jeden z poniższych sposobów: (i) na podstawie certyfikatu licencyjnego wystawionego przez Dostawcę lub inną firmę wskazaną przez Dostawcę; (ii) na podstawie pisemnej umowy licencyjnej, jeśli została ona zawarta; (iii) na podstawie wiadomości e-mail od Dostawcy z danymi dotyczącymi licencji (nazwą użytkownika i hasłem). Informacje dotyczące licencji oraz dane identyfikujące Użytkownika końcowego zgodne z Polityką prywatności mogą być wymagane w celu weryfikacji oryginalności Oprogramowania.

18. Udzielanie Licencji organom władzy publicznej i rządowi USA. Organy władzy publicznej, w tym rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, otrzymują Licencje na Oprogramowanie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, tj. z uwzględnieniem wszystkich praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

19. Zgodność z przepisami o kontroli handlu.

a) Licencjobiorca nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować, reeksportować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać Oprogramowania jakiejkolwiek osobie, nie będzie używać go w jakikolwiek sposób, ani też nie będzie uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach, które mogłyby spowodować, że firma ESET lub jej spółki holdingowe, spółki zależne oraz spółki zależne dowolnych z jej spółek holdingowych, jak również podmioty kontrolowane przez jej spółki holdingowe („Podmiotami stowarzyszonymi”), naruszyłyby przepisy o kontroli handlu, obejmujące:

i. wszelkie przepisy prawne, które kontrolują, ograniczają lub nakładają wymogi licencyjne na eksport, reeksport lub transfer towarów, oprogramowania, technologii lub usług, wydane lub przyjęte przez jakikolwiek rząd, stan lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub dowolnego z jej państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być wykonywane zobowiązania wynikające z Umowy lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą działalność

ii. wszelkie gospodarcze, finansowe (handlowe lub inne) sankcje, ograniczenia, embarga, zakazy importu lub eksportu, zakazy przekazywania funduszy lub aktywów bądź świadczenia usług, lub też równoważne środki nałożone przez jakikolwiek rząd, stan lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub dowolnego z jej państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być wykonywane zobowiązania wynikające z Umowy lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą działalność.

(Akty prawne, o których mowa w pkt i i ii powyżej, łącznie nazywane są „Przepisami dotyczącymi kontroli handlu").

b) Firma ESET ma prawo zawiesić swoje zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub wypowiedzieć je ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

i. Gdy firma ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że Użytkownik naruszył lub może naruszyć postanowienia punktu 19 a) Umowy.

ii. Gdy Użytkownik końcowy i/lub Oprogramowanie podlegają przepisom o kontroli handlu i w związku z tym firma ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy mogłoby spowodować, że firma ESET lub jej Podmioty stowarzyszone naruszyłyby przepisy o kontroli handlu lub byłyby narażone na negatywne konsekwencje wynikające z tych przepisów.

c) Żadne z postanowień Umowy nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane lub odczytywane jako nakłanianie bądź wymaganie od którejkolwiek ze stron działania lub powstrzymania się od działania (albo wyrażenia zgody na działanie lub powstrzymanie się od działania) w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami o kontroli handlu, zabroniony przez te przepisy lub podlegający karze w związku z tymi przepisami.

20. Zawiadomienia. Wszystkie zawiadomienia oraz zwroty Oprogramowania i Dokumentacji należy kierować na adres: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, bez uszczerbku dla praw firmy ESET do komunikowania użytkownikowi wszelkich zmian w niniejszej Umowie, Polityce Prywatności, Polityce EOL oraz Dokumentacji zgodnie z punktem 22 niniejszej Umowy. Firma ESET może wysyłać wiadomości e-mail, powiadomienia w aplikacji za pośrednictwem Oprogramowania lub poprzez publikację komunikatów na naszej stronie internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy ESET informacji prawnych w formie elektronicznej, w tym wszelkich komunikatów dotyczących zmian Warunków, Warunków szczególnych lub Polityki Prywatności, wszelkich propozycji/akceptacji umowy lub zaproszeń do pertraktacji, powiadomień lub innych komunikatów prawnych. Taką komunikację elektroniczną uznaje się za otrzymaną na piśmie, chyba że obowiązujące przepisy prawa wyraźnie wymagają innej formy komunikacji.

21. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawnym obowiązującym w Słowacji i powinna być interpretowana zgodnie z tymi przepisami. Użytkownik końcowy i Dostawca niniejszym stwierdzają, że do niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące konfliktu praw ani Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Licencjobiorca wyraźnie stwierdza, że wszelkie spory lub roszczenia względem Dostawcy wynikające z zawarcia niniejszej Umowy, jak również wszelkie spory lub roszczenia związane z użyciem Oprogramowania będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla okręgu Bratislava I. Licencjobiorca wyraźnie poddaje się jurysdykcji tego sądu.

22. Postanowienia ogólne. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne lub niewykonalne nie wpływa na ważność innych postanowień niniejszej Umowy, które pozostają wówczas w mocy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa została zawarta w języku angielskim. W przypadku sporządzenia tłumaczenia niniejszej Umowy dla wygody lub do innych celów oraz w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszej Umowy pierwszeństwo ma wersja angielska.

Firma ESET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Oprogramowaniu oraz modyfikowania warunków niniejszej Umowy, Aneksów, Załączników, Polityki Prywatności, Polityki EOL oraz Dokumentacji lub dowolnej ich części w dowolnym czasie poprzez aktualizowanie odpowiednich dokumentów (i) w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w zakresie Oprogramowania oraz w sposobie prowadzenia działalności przez firmę ESET, (ii) ze względów prawnych, regulacyjnych lub bezpieczeństwa lub (iii) w celu zapobiegania nadużyciom lub szkodom. Licencjobiorca zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomienia w aplikacji lub innych kanałów komunikacji elektronicznej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się z proponowanymi zmianami w Umowie, może ją rozwiązać zgodnie z punktem 10 w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. O ile Licencjobiorca nie wypowie Umowy w tym terminie, proponowane zmiany zostaną uznane za zaakceptowane i wejdą w życie wobec Licencjobiorcy od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Dostawcą a Licencjobiorcą w sprawie Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, negocjacje, zobowiązania, wymiany zdań lub reklamy związane z Oprogramowaniem.

ANEKS DO UMOWY

Przekazywanie informacji Dostawcy. Dodatkowe zapisy dotyczące przekazywania informacji Dostawcy brzmią następująco:

Oprogramowanie obejmuje funkcje, które gromadzą dane o procesie instalacji, komputerze i/lub platformie, na której zainstalowano Oprogramowanie, o działaniu i funkcjonalności Oprogramowania oraz o zarządzanych urządzeniach (odtąd ogólnie „Informacje”), a następnie wysyłają te dane Dostawcy. Informacje mogą obejmować dane dotyczące zarządzanych urządzeń (w tym losowo lub przypadkowo uzyskane dane osobowe). Włączenie tej funkcji Oprogramowania oznacza, że Dostawca może gromadzić i przetwarzać Informacje zgodnie z Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

Oprogramowanie wymaga zainstalowania na zarządzanym komputerze składnika, który umożliwia przesyłanie informacji między zarządzanym komputerem i oprogramowaniem do zdalnego zarządzania. Przesyłane informacje obejmują dane z zakresu zarządzania, takie jak informacje o sprzęcie i oprogramowaniu zarządzanego komputera, a także instrukcje dotyczące zarządzania pochodzące ze zdalnego oprogramowania do zarządzania. Pozostała zawartość danych przesyłanych z zarządzanego komputera zostanie określona przez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na zarządzanym komputerze. Zawartość instrukcji pochodzących z oprogramowania do zarządzania zostanie określona przez ustawienia zdalnego oprogramowania do zarządzania.

EULAID: EULA-PRODUCT-PROTECT; 3537.0