ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Riadiaci panel

Riadiaci panel je štandardná stránka zobrazená po prvom prihlásení používateľa do prostredia ESET PROTECT Web Console. Zobrazuje prednastavené reporty o stave vašej siete. Pomocou kariet vo vrchnej časti môžete prepínať medzi jednotlivými riadiacimi panelmi. Každý panel obsahuje niekoľko reportov.

Práca s riadiacim panelom

Pridať – kliknite na symbol add_new_default v záhlaví riadiaceho panela pre pridanie nového riadiaceho panela. Zadajte názov nového panela a potvrďte kliknutím na Pridať riadiaci panel. Vytvorí sa nový, prázdny riadiaci panel.

icon_move_dragPresunúť – kliknite na názov panela a podržaním tlačidla myši panel presuňte na nové miesto.

Riadiace panely môžete upravovať podľa vlastných potrieb a preferencií, a to pridávaním nových reportov alebo úpravou existujúcich (zmenou ich veľkosti, premiestňovaním alebo preskupovaním reportov).

Označte vybraný riadiaci panel, kliknite v hornej časti na ikonu ozubeného kolesa gear_icon (vedľa update_default) a vyberte možnosť Nastaviť ako predvolené. Váš riadiaci panel sa nastaví ako predvolený panel pre všetkých nových používateľov Web Console s prístupom k riadiacim panelom.

Kliknite na ikonu gear_icon vedľa označeného riadiaceho panela pre zobrazenie nasledujúcich možností v roletovom menu:

update_default Obnoviť stránku

Obnovenie šablón reportov v danom riadiacom paneli.

remove_default Zmazať

Odstránenie riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie riadiaceho panela.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie kópie riadiaceho panela s rovnakými parametrami v domácej skupine používateľa.

Zmeniť rozloženie

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.


note

Nie je možné prispôsobovať nasledujúce predvolené riadiace panely: Prehľad stavu, Bezpečnostný prehľad a ESET LiveGuard.


important

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect a ESET LiveGuard Advanced.

Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali aktualizáciu z ESET PROTECT 9.0 a starších verzií a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

V ESET PROTECT sú prednastavené nasledujúce riadiace panely:

Prehľad stavu

Riadiaci panel Prehľad stavu je štandardný riadiaci panel, ktorý sa zobrazí po každom prihlásení do ESET PROTECT (pokým nenastavíte iný riadiaci panel ako štandardný). Zobrazuje všeobecné informácie o stave vašej siete.

Filtre zariadení – zobrazujú počet spravovaných zariadení na základe posledného hláseného stavu. Kliknutím na ktorúkoľvek zo štyroch dlaždíc môžete otvoriť filtrovaný zoznam zariadení.

Stav zariadenia – na príslušných kartách zobrazuje počet spravovaných zariadení na základe typu nainštalovaného bezpečnostného produktu. Ak nie je nasadený žiadny bezpečnostný produkt z danej skupiny, na karte bude zobrazená možnosť nasadenia príslušného inštalačného balíka.

Stav pripojenia – zobrazuje zoznam posledných pripojení spravovaných zariadení.

 

Stav verzie súčastí

Tento graf zobrazuje pomer aktuálnych a zastaraných verzií bezpečnostných produktov a súčastí ESET.

component_version_status

Kliknutím na žltý/červený graf reprezentujúci zastarané súčasti alebo aplikácie môžete po zvolení možnosti Aktualizovať nainštalované súčasti ESET spustiť ich aktualizáciu. Pozrite si tiež informácie o životnom cykle produktov ESET určených pre firmy.

Červená farba (Staršia verzia) – zastaraná verzia súčasti/produktu ESET alebo staršia verzia s objavenou bezpečnostnou zraniteľnosťou (táto verzia už nie je podporovaná a nie je viac dostupná v repozitári).

Žltá farba (Neaktuálna verzia) – nainštalovaná verzia súčasti/produktu ESET je neaktuálna, ale stále podporovaná. Žltú farbu majú zvyčajne dve verzie, ktoré predchádzali najnovšej verzii, avšak len pokiaľ neobsahujú nedávno objavenú bezpečnostnú zraniteľnosť.

Zelená farba (OK) – je nainštalovaná najnovšia verzia súčasti/produktu ESET alebo nainštalovaná verzia je poslednou verziou súčasti/produktu ESET kompatibilnou s používanou verziou ESET PROTECT Web Console.


important

Staršie verzie súčastí/produktov ESET sú v grafe reportované so stavom OK (zelená farba) v tom prípade, že sa v repozitári ESET nenachádza žiadna novšia kompatibilná verzia súčasti/produktu ESET pre konkrétnu verziu operačného systému alebo platformu (x86, x64, ARM64).

 

Modrá (Čaká) – automatické aktualizácie sú zapnuté a najnovšia verzia sa nainštaluje automaticky. Prečítajte si viac informácií o automatických aktualizáciách pre:

oESET Management Agenty

oBezpečnostné produkty ESET


note

Ak sa súčasti ESET dlhšiu dobu neaktualizovali, môžete ich aktualizovať manuálne kliknutím na modrú časť grafu a zvolením možnosti Aktualizovať nainštalované súčasti ESET.

Môžete tiež použiť klientsku úlohu Aktualizácia súčastí ESET PROTECT na aktualizáciu Agentov a úlohu Inštalácia softvéru na aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET.

Sivá farba (Neznámy) – verzia súčasti/produktu ESET nebola rozpoznaná (to sa môže stať napríklad krátko po novej inštalácii produktu ESET).

 

Stav správy – zobrazuje počet spravovaných a chránených zariadení (klientske zariadenia, na ktorých je nainštalovaný aj ESET Agent, aj bezpečnostný produkt), spravovaných zariadení (klientske zariadenia, kde je nainštalovaný len agent), nespravovaných zariadení (klientske zariadenia vo vašej sieti, ktoré síce ESET PROTECT pozná, avšak nie je na nich nainštalovaný agent) a neautorizovaných zariadení (klientske zariadenia, ktoré ESET PROTECT nepozná, avšak boli zachytené nástrojom Rogue Detection Sensor).

Informačný kanál RSS – zobrazuje informačný kanál z WeLiveSecurity a z portálu databázy znalostí spoločnosti ESET. Ak kliknete na ikonu ozubeného kolesa v časti Informačný kanál RSS, môžete vypnúť automatické prehrávania kanálov, prípadne vypnúť konkrétny kanál alebo vypnúť informačný kanál RSS.

Bezpečnostný prehľad

Tento riadiaci panel poskytuje prehľad nevyriešených detekcií nájdených za posledných 7 dní vrátane ich závažnosti, metódy detekcie a stavu riešenia, ako aj prehľad 10 počítačov/používateľov s najvyšším počtom detekcií.

ESET LiveGuard

V prípade, že používate ESET LiveGuard Advanced, nájdete tu prehľad užitočných reportov zo služby ESET LiveGuard Advanced. Ak chcete tento riadiaci panel skryť/zobraziť, kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon v hornej časti (vedľa update_default) a vyberte možnosť Skryť/Zobraziť ESET LiveGuard.

Počítače

Tento riadiaci panel vám ponúka prehľad informácií o klientskych zariadeniach (ich stav ochrany, operačné systémy, stav aktualizácií a pod.).

Stav výkonu servera

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie o samotnom ESET PROTECT Serveri (zaťaženie servera, klientske zariadenia s problémami, vyťaženie procesora, pripojenia na databázu atď.).

Antivírusové detekcie

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie z antivírusových modulov pripojených bezpečnostných produktov ESET (aktívne detekcie, detekcie za posledných 7/30 dní atď.).

Detekcie firewallom

Udalosti firewallu z pripojených klientskych zariadení – zoradené podľa závažnosti, času atď.

ESET aplikácie

Tento riadiaci panel zobrazuje základné informácie o nainštalovaných produktoch od spoločnosti ESET.

Ochrana s podporou cloudu

Tento riadiaci panel poskytuje prehľad reportov o ochrane s podporou cloudu (ESET LiveGrid® a v prípade, ak máte vhodnú licenciu, tak aj ESET LiveGuard Advanced).

Akcie dostupné pre reporty riadiaceho panela

expand_normal Zmena veľkosti panela

Kliknite na túto možnosť pre zobrazenie reportu na celú šírku obrazovky.

update_default Obnoviť

Obnovenie šablóny reportu.

download_default Stiahnuť

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame stiahnuť report vo formáte PDF.

change_default Zmeniť

Zmena šablóny reportu na inú zo zoznamu šablón.

edit_default Upraviť šablónu reportu

Úprava už existujúcej šablóny reportu. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny reportu.

scheduled Nastaviť interval obnovenia

Nastavenie vlastného intervalu obnovenia pre šablónu.

schedule_default Naplánovať

Naplánovať report – môžete upravovať spúšťač plánovaného reportu, kritéria pre potlačenie spúšťača a doručenie reportu. Všetky naplánované reporty sa zobrazia po kliknutí na kartu Naplánované reporty.

remove_default Zmazať

Odstránenie šablóny reportu z riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie šablóny reportu.

Táto bunka

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.

Povolenia na prístup k riadiacemu panelu

Používateľ musí mať na prácu s riadiacimi panelmi pridelené príslušné povolenie. V jednotlivých paneloch môžu byť použité len šablóny reportov zahrnuté v skupine, ku ktorej má používateľ pridelené prístupové práva. Pokiaľ používateľ nemá pridelené povolenia pre Reporty a riadiace panely, nebudú sa mu v sekcii Riadiaci panel zobrazovať žiadne údaje. Správca môže predvolene vidieť všetky údaje.


important

Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny reportov a ich kategórie. Daný používateľ tiež môže generovať reporty na základe šablón reportov. Môže si taktiež prezerať svoje riadiace panely.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón reportov.

Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny reportov a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.