ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Zlučovanie politík

Ak aplikujete politiku na bezpečnostný produkt ESET, kde už je aplikovaná iná politika, dôjde k zlúčeniu prekrývajúcich sa nastavení politík. Politiky sú zlučované po jednom. Pri zlučovaní politík je hlavným pravidlom, že nastavenia definované v neskoršej politike vždy nahrádzajú príslušné nastavenia definované predchádzajúcou politikou. Na zmenu tohto správania môžete použiť príznaky politík (dostupné pre každé nastavenie). Pri niektorých nastaveniach je možné použiť ďalšie pravidlo (nahradiť/pripojiť na koniec/pripojiť na začiatok).

Berte, prosím, na vedomie, že štruktúra skupín (ich hierarchia) a postupnosť politík určuje, ako budú politiky zlúčené. Zlúčenie ľubovoľných dvoch politík môže mať rozdielny výsledok v závislosti od ich poradia.

Pri vytváraní politík si môžete všimnúť, že pri niektorých nastaveniach je možné konfigurovať dodatočné pravidlá. Tieto pravidlá vám umožňujú usporiadať rovnaké nastavenia definované viacerými politikami.

Nahradiť: Predvolené pravidlo používané pri zlučovaní politík. Nastavenia definované v neskoršej politike nahrádzajú príslušné nastavenia definované predchádzajúcou politikou.

Pripojiť na koniec: Pri uplatnení rovnakého nastavenia viac ako jednou politikou môžete prostredníctvom tohto pravidla nastavenie pripojiť na koniec poradia. Nastavenie bude umiestnené na koniec zoznamu, ktorý bol vytvorený pri zlučovaní politík.

Pripojiť na začiatok: Pri uplatnení rovnakého nastavenia viac ako jednou politikou môžete prostredníctvom tohto pravidla nastavenie pripojiť na začiatok poradia. Nastavenie bude umiestnené na začiatok zoznamu, ktorý bol vytvorený pri zlučovaní politík.

Zlučovanie lokálnych a vzdialených zoznamov

Novšie bezpečnostné produkty ESET (zoznam podporovaných verzií nájdete nižšie) podporujú zlučovanie lokálnych nastavení so vzdialenými politikami novým spôsobom. Ak je nastavenie zoznamom (napr. zoznam webových stránok) a existuje konflikt medzi vzdialenou politikou a lokálnym nastavením, vzdialená politika dané nastavenie prepíše. Môžete si vybrať, ako kombinovať lokálne a vzdialené zoznamy. Rôzne pravidlá zlučovania môžete nastaviť pre:

flow_default Zlučovanie nastavení pre vzdialené politiky.

icon_computer Zlučovanie vzdialených a lokálnych politík – lokálne nastavenia s výslednou vzdialenou politikou.

 
Možnosti akcií sú rovnaké ako tie, ktoré sú spomenuté vyššie: Nahradiť, Pripojiť na koniec, Pripojiť na začiatok.

Zoznam produktov podporujúcich lokálne a vzdialené zoznamy:

Bezpečnostný produkt ESET

Verzia

ESET Endpoint pre Windows

7+

ESET Server Security pre Windows

8+

ESET File Security for Linux

8.1+

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

6+

ESET File Security pre Windows Server

6+

ESET Mail Security pre IBM Domino

6+

ESET Security pre Kerio

6+

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server

6+

policy_merging


important

Odstránenie politík v bezpečnostných produktoch ESET verzie 7 a novších verzií

Keď dôjde k odstráneniu politiky, nastavenia sa automaticky vrátia späť podľa poslednej politiky, ktorá bola priradená ku klientskemu počítaču.

icon_no_apply_policy Príznak Neaplikovať zmení jednotlivé nastavenia pre konkrétnu politiku na klientskych počítačoch na predvolené hodnoty.