Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta

Jeśli komputer kliencki nie łączy się z serwerem ESET PROTECT, zalecamy lokalne rozwiązanie problemów z agentem ESET Management na komputerze klienckim.

Domyślnie agent ESET Management jest synchronizowany z serwerem ESET PROTECT co minutę. Ustawienie to można zmienić przez utworzenie nowej polityki dla parametru Interwał połączenia agenta ESET Management.

Należy sprawdzić najnowszy plik dziennika agenta ESET Management. Plik można znaleźć w tej lokalizacji:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

last-error.html — protokół (tabela) zawierający ostatni błąd zarejestrowany podczas pracy agenta ESET Management.

software-install.log — protokół tekstowy ostatniego zadania zdalnej instalacji wykonanego przez agenta ESET Management.

trace.log — szczegółowy raport uwzględniający całą aktywność agenta ESET Management, włącznie z zarejestrowanymi błędami.


note

W celu włączenia pełnego rejestrowania danych przez agenta ESET Management w pliku trace.log należy utworzyć fikcyjny plik o nazwie traceAll bez rozszerzenia i umieścić go w tym samym folderze, w którym znajduje się plik trace.log, a następnie ponownie uruchomić komputer (aby tym samym ponownie uruchomić usługę agenta ESET Management).

status.html — tabela przedstawiająca aktualny stan komunikacji (synchronizacji) agenta ESET Management z serwerem ESET PROTECT. Zapis zawiera również konfigurację serwera proxy HTTP, listę stosowanych polityk (w tym stosowanych wyłączeń) oraz listę grup dynamicznych, do których należy urządzenie.


note

Zalecamy przeczytanie naszego artykułu bazy wiedzy na temat używania pliku status.html do rozwiązywania problemów z połączeniem agenta.

 

Oto najczęstsze problemy uniemożliwiające agentowi ESET Management połączenie się z serwerem ESET PROTECT:

Sieć wewnętrzna nie jest prawidłowo skonfigurowana. Należy się upewnić, że komputer, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT, może się komunikować z komputerami klienckimi, na których jest zainstalowany agent ESET Management.

Serwer ESET PROTECT nie jest skonfigurowany do nasłuchu na porcie 2222.

Usługa DNS nie działa prawidłowo lub zapora blokuje porty — należy zapoznać się z naszym wykazem portów używanych przez program ESET PROTECT, a także przeczytać artykuł bazy wiedzy Adresy i porty, które należy otworzyć w ustawieniach zapory innej firmy, aby zapewnić pełną funkcjonalność produktu firmy ESET

Używany jest błędnie wygenerowany certyfikat zawierający fałszywe lub ograniczone funkcje, które nie pokrywają się z kluczem publicznym urzędu certyfikacji serwera ESET PROTECT — w celu rozwiązania tego problemu należy utworzyć nowy certyfikat agenta ESET Management.