Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Automatyzacja programu ESET PROTECT

Korzystając z technik przedstawionych w poniższym przykładzie, można zautomatyzować wiele różnych działań, — od aktualizacji produktów i systemu operacyjnego, przez skanowanie i automatyczną aktywację nowo dodanych produktów z wcześniej wybranymi licencjami, po rozwiązywanie złożonych problemów.

Jak automatycznie wdrażać produkty ESET na nowo podłączonych komputerach stacjonarnych z systemem Windows


warning

Procedurę przedstawioną w niniejszym przykładzie można wykonywać tylko na klientach bez oprogramowania zabezpieczającego innych firm lub oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET z segmentu dla użytkowników domowych (np. ESET Smart Security). Instalacja produktów ESET na klientach z zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm jest niezalecana. Można skorzystać z narzędzia ESET AV Remover w celu usunięcia innych programów antywirusowych z komputera.


example

1.Utwórz grupę dynamiczną o nazwie Bez produktu zabezpieczającego.

a.Oznacz ją jako grupę podrzędną we wstępnie zdefiniowanej grupie Komputery z systemem Windows > Windows (komputery osobiste).

b.Kliknij opcję Nowy szablon.

c.Dodaj następującą regułę: Komputer > Maska produktów zarządzanych.

d.W polu operatora wybierz wartość nie równy.

e.Wybierz maskę icon_computer Ochrona ESET: Pulpit

f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać grupę.

2.Wybierz kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

a.Z menu rozwijanego Zadanie wybierz polecenie Zainstaluj oprogramowanie i wpisz nazwę zadania w oknie Nazwa.

b.Wybierz pakiet w sekcji Ustawienia i skonfiguruj inne parametry według potrzeb.

c.Kliknij kolejno opcje Zakończ > Utwórz element wyzwalający.

d.W sekcji Obiekt docelowy kliknij pozycję Dodaj grupy i wybierz grupę Bez produktu zabezpieczającego.

e.W sekcji Element wyzwalający wybierz pozycję Nowy komputer w grupie dynamicznej.

f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zadanie i element wyzwalający.

Od tej chwili zadanie to będzie wykonywane na klientach dołączających do grupy dynamicznej. W przypadku klientów znajdujących się w grupie dynamicznej przed utworzeniem zadania będzie wymagane jego ręczne wykonanie.

Jak wymusić politykę na podstawie lokalizacji


example

1.Utwórz grupę dynamiczną o nazwie Podsieć 120.

a.Oznacz ją jako grupę podrzędną grupy Wszystkie.

b.Kliknij opcję Nowy szablon.

c.Dodaj regułę: Adresy sieciowe IP > Podsieć IP.

d.W polu operatora wybierz wartość równy.

e.Wprowadź podsieć, którą chcesz filtrować, na przykład 10.1.120.0 (aby filtrować wszystkie adresy IP z podsieci 10.1.120., ostatnią liczbą musi być 0).

f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać grupę.

2.Wybierz pozycję Polityki.

a.Kliknij opcję Nowa polityka i wprowadź nazwę polityki.

b.W sekcji Ustawienia wybierz opcję Agent ESET Management.

c.Wprowadź zmianę w polityce, np. zmień Interwał połączenia na 5 minut.

d.W sekcji Przypisywanie kliknij opcję Przypisz i zaznacz pole wyboru checkbox_ok obok grupy Podsieć 120, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

e.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.

Od tej chwili polityka ta będzie stosowana do klientów połączonych z grupą dynamiczną.


warning

Zobacz reguły usuwania polityki, aby sprawdzić, co się stanie z zastosowanymi ustawieniami polityki, kiedy komputer kliencki opuści grupę dynamiczną (warunki członkostwa w grupie dynamicznej nie będą już spełnione).

Zobacz inne przykłady szablonów grup dynamicznych.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł, które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.