Używanie certyfikatu niestandardowego w programie ESET PROTECT

Aby kontynuować od poprzedniego rozdziału:

1.Zaimportuj zewnętrzny urząd certyfikacji do konsoli internetowej ESET PROTECT.

2.Ustaw nowy certyfikat niestandardowy serwera w konsoli internetowej ESET PROTECT.


important

Jeśli agenty ESET Management są już połączone z serwerem ESET PROTECT, zastosuj politykę, aby zmienić certyfikat niestandardowy dla agentów ESET Management:

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT.

2.Kliknij kolejno pozycje Polityki > Nowa. Podaj nazwę polityki.

3.Rozwiń menu Ustawienia i wybierz agenta ESET Management.

4.Rozwiń menu Połączenie i kliknij opcję Zmień certyfikat obok pozycji Certyfikat.

5.Kliknij pozycję Certyfikat niestandardowy i wybierz certyfikat niestandardowy dla agenta ESET Management.

6.Wpisz hasło do certyfikatu i kliknij przycisk OK.

7.Przypisz tę politykę do wszystkich klientów.

3.Wybierz kolejno pozycje Start > Programy i funkcje, kliknij prawym przyciskiem myszy agenta ESET Management i wybierz opcję Zmień.

4.Kliknij przycisk Dalej i wybierz opcję Napraw.

5.Nie zmieniaj ustawień hosta oraz portu serwera i kliknij przycisk Dalej.

6.Kliknij opcję Przeglądaj obok pozycji Certyfikat równorzędny i znajdź plik .pfx certyfikatu niestandardowego.

7.Wpisz hasło do certyfikatu określone w kroku 6.

8.Kliknij opcję Przeglądaj obok pozycji Urząd certyfikacji i wybierz plik .der (klucz publiczny) wyeksportowany z konsoli internetowej. Musi to być klucz publiczny, którego użyto do podpisania certyfikatu niestandardowego.

9.Kliknij przycisk Dalej, aby ukończyć naprawę.

10. Po wykonaniu powyższych czynności agent ESET Management będzie używać certyfikatu niestandardowego .pfx.

using_custom_certificate_19