Instalacja oprogramowania

Użyj zadania Instalacja oprogramowania do zainstalowania oprogramowania na komputerach klienckich:

zainstaluj produkty zabezpieczające ESET.

Aktualizuj produkty zabezpieczające ESET — aby zainstalować najnowszą wersję, gdy już jest zainstalowane rozwiązanie, należy uruchomić zadanie przy użyciu najnowszego pakietu instalatora. Możesz uruchomić natychmiastową aktualizację produktu zabezpieczającego ESET w panelu kontrolnym, korzystając z czynności wykonywanych jednym kliknięciem. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi uaktualniania rozwiązania ESET Security for Microsoft SharePoint, aby wykonać to działanie.

Zainstaluj oprogramowanie innych firm.


important

W celu uzyskania dostępu do repozytorium i przeprowadzenia instalacji wymagany jest dostęp do Internetu zarówno w przypadku serwera ESET PROTECT, jak i agenta ESET Management. W przypadku braku dostępu do Internetu oprogramowanie klienta należy zainstalować lokalnie, ponieważ zdalna instalacja zakończy się niepowodzeniem. Aby zapobiec niepowodzeniu instalacji, program ESET PROTECT wykonuje następujące testy przed instalacją lub uaktualnieniem produktów ESET.

czy repozytorium jest dostępne

jeśli na komputerze klienckim jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku (1 GB, niedostępne w systemie Linux)

 

W przypadku wykonywania zadania Instalacja oprogramowania na komputerach w domenie z uruchomionym agentem ESET Management, użytkownik musi mieć uprawnienie Odczyt w odniesieniu do folderu, w którym znajdują się instalatory. Jeśli konieczne jest przyznanie uprawnień, należy wykonać poniższą procedurę.

1.Dodaj konto komputera wykonującego zadanie w usłudze Active Directory (na przykładNewComputer$ ).

2.Przyznaj uprawnienie Odczyt do elementu NewComputer$, klikając prawym przyciskiem myszy folder z instalatorami i wybierając z menu kontekstowego kolejno opcje Właściwości > Udostępnianie > Udostępnij. Należy pamiętać o umieszczeniu symbolu „$” na końcu ciągu nazwy komputera.

Instalacja z udostępnionej lokalizacji jest możliwa tylko jeśli komputer kliencki należy do domeny.

Nie należy używać zadania Instalacja oprogramowania do uaktualniania komponentów rozwiązania ESET PROTECT (agent, serwer, MDM). Zamiast tego należy zastosować Zadanie Uaktualnianie komponentów. Za pomocą zadania Instalacja oprogramowania można uaktualnić tylko komponent Rogue Detection Sensor.

Aby utworzyć zadanie, kliknij kolejno pozycje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub kliknij odpowiednie urządzenie klienckie w obszarze Komputery i wybierz pozycję Nowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Pakiet do zainstalowania — dostępne są dwie opcje:

Zainstaluj pakiet z repozytorium — kliknij Wybierz pakiet, aby wybrać pakiet instalatora z repozytorium. Pojawi się wyskakujące okno z listą dostępnych pakietów produktów zabezpieczających firmy ESET. Wybierz żądany pakiet instalatora (na przykład ESET Endpoint Security) i kliknij OK. Aby uaktualnić produkt ESET, wybierz najnowszą wersję dostępną w repozytorium.

Zainstaluj za pomocą bezpośredniego adresu URL pakietu — aby wskazać adres URL pakietu instalacyjnego, wpisz lub skopiuj i wklej adres URL do pola tekstowego (nie używaj adresu URL, który wymaga uwierzytelniania):

ohttp://server_address/ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji z publicznego serwera internetowego lub z własnego serwera HTTP.

ofile://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji ze ścieżki sieciowej.

ofile://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji ze ścieżki lokalnej.

Licencja ESET — wybierz odpowiednią licencję produktu z listy dostępnych licencji.

Licencję należy wybrać tylko wtedy, gdy instalowane lub uaktualniane są produkty, które nie są aktywne, lub jeśli bieżąca licencja ma być zmieniona na inną.

Nie wybieraj licencji podczas uaktualniania już aktywowanego produktu.

Aktywuj ESET Dynamic Threat Defense (EDTD) — pole wyboru jest dostępne, jeśli masz licencję ESET Dynamic Threat Defense i wybierzesz produkt zabezpieczający firmy ESET zgodny z licencją produktu ESET Dynamic Threat Defense. Zaznacz pole wyboru, aby aktywować ESET Dynamic Threat Defense na komputerach docelowych zadania instalacji oprogramowania. Po aktywacji można zarządzać ustawieniami ESET Dynamic Threat Defense za pomocą polityki.

Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

Jeśli wybrano produkt zabezpieczający firmy ESET dla systemu Windows: Ustawienia ochrony — zaznacz pole wyboru obok ustawienia, aby je włączyć dla instalatora:

oWłącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® (zalecane)

oWłącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji — więcej informacji zawiera artykuł w bazie wiedzy.

Parametry instalacji (opcjonalnie):

Użyj parametrów instalacji w wierszu polecenia wyłącznie przy ustawieniu ograniczonym, podstawowym lub przy ustawieniu brak.

Informacje o wersji programu msiexec używanego w odniesieniu do odpowiednich przełączników wiersza polecenia można znaleźć w dokumentacji.

Zapoznaj się z odpowiednią Pomocą online dotyczącą instalacji w wierszu polecenia produktów ESET dla punktów końcowych i produktów ESET dla serwerów.

Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić ponowne uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie.

arrow_down_business Instalacja oprogramowania innych firm

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Lista problemów występujących w przypadku niepowodzenia instalacji

Nie znaleziono pakietu instalacyjnego.

Wymagana jest nowsza wersja usługi Instalator Windows.

Zainstalowano już inną wersję lub zainstalowano produkt wywołujący konflikty.

Inna instalacja już trwa. Zakończ ją przed rozpoczęciem tej instalacji.

Instalacja lub dezinstalacja została pomyślnie zakończona, ale wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.

Zadanie nie powiodło się — wystąpił błąd. Wystąpił błąd. Zapoznaj się z dziennikiem śledzenia agenta i sprawdź kod zwrotny instalatora.