ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Príznaky

Proces zlučovania politík je možné ovplyvniť použitím príznakov. Príznaky určujú, ako je s nastavením v politike zaobchádzané.

Pre každé nastavenie môžete zvoliť jeden z nasledujúcich príznakov:

icon_no_apply_policy Neaplikovať – akékoľvek nastavenie s týmto príznakom nebude politikou uplatnené. Keďže nastavenie nie je vynútené, môže byť neskôr zmenené inými politikami.

icon_apply_policy Aplikovať – nastavenie s týmto príznakom bude odoslané na klientske zariadenie. Pri zlučovaní politík však toto nastavenie môže byť prepísané neskoršou politikou. Ak je politika uplatnená na klientsky počítač a určité nastavenie má tento príznak, dané nastavenie je zmenené bez ohľadu na to, čo bolo na klientskom počítači nakonfigurované lokálne. Keďže nastavenie nie je vynútené, môže byť neskôr zmenené inými politikami.

icon_force_policy Vynútiť – nastavenie s týmto príznakom má vyššiu prioritu, čiže nemôže byť zmenené inou politikou (ani v prípade, že neskoršia politika má príznak „Vynútiť“). Týmto bude zaručené, že nastavenie nebude zmenené neskoršími politikami pri zlučovaní.

Pre jednoduchšiu orientáciu sú všetky pravidlá spočítané. Počet pravidiel, ktoré ste určili pre danú sekciu, sa zobrazuje automaticky. Počet sa zobrazuje aj pri názvoch kategórií v stromovej štruktúre po ľavej strane. Zobrazuje súčet pravidiel vo všetkých sekciách. Týmto spôsobom je možné rýchlo skontrolovať, koľko nastavení/pravidiel je definovaných.

V rámci zjednodušenia úpravy politiky môžete:

použiť icon_apply_policy, a tak nastaviť príznak Aplikovať pre všetky nastavenia v aktuálne zobrazenej sekcii,

použiť príznak icon_no_apply_policy Neaplikovať na odstránenie pravidiel aplikovaných na nastavenia v aktuálne zobrazenej sekcii.


important

Pozrite si tiež pravidlá odstraňovania politík.

Ako môže správca (Administrator) konkrétnemu používateľovi povoliť zobrazovanie všetkých politík


example

Správca (Administrator) chce používateľovi s názvom John povoliť vytvárať a upravovať politiky v jeho domácej skupine a umožniť mu vidieť politiky vytvorené správcom. Politiky vytvorené správcom obsahujú príznaky icon_force_policy Vynútiť. Používateľ John môže vidieť všetky politiky, avšak nemôže upravovať politiky vytvorené správcom, keďže mu boli pridelené povolenia na čítanie politík (kategória povolení Politiky) s prístupom k statickej skupine Všetko. Používateľ John môže vytvárať alebo upravovať politiky v jeho domácej skupine San Diego.

Správca musí vykonať nasledujúce kroky:

Vytvorenie prostredia

1.Vytvorte novú statickú skupinu nazvanú San Diego.

2.Vytvorte nový súbor povolení nazvaný Politika – Všetko John s prístupom k statickej skupine Všetko a s povolením na čítanie politík (kategória povolení Politiky).

3.Vytvorte nový súbor povolení nazvaný Politika John s prístupom k statickej skupine San Diego, s povolením na zápis v rámci kategórií Skupiny a počítače a Politiky. Tento súbor povolení umožňuje Johnovi vytvárať a upravovať politiky v jeho domácej skupine San Diego.

4.Vytvorte nového používateľa nazvaného John a v sekcii Súbor povolení vyberte vytvorené súbory povolení Politika – Všetko John a Politika John.

Vytvorenie politiky

5.Vytvorte novú politiku Všetko – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu Nastavenia, vyberte ESET Endpoint for Windows, prejdite do sekcie Ochrana siete > Firewall > Základné a pre všetky nastavenia nastavte príznak icon_force_policy Vynútiť. Rozbaľte sekciu Priradiť a vyberte statickú skupinu Všetko.

6.Vytvorte novú politiku Johnova skupina – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu Nastavenia, vyberte ESET Endpoint for Windows, prejdite do sekcie Ochrana siete > Firewall > Základné a pre všetky nastavenia nastavte príznak icon_apply_policy Použiť. Rozbaľte sekciu Priradiť a vyberte statickú skupinu San Diego.

Výsledok

Politiky vytvorené správcom budú uplatnené ako prvé, pretože sú priradené k skupine Všetko. Nastavenia s príznakom icon_force_policy Vynútiť majú vyššiu prioritu a nemôžu byť zmenené neskoršou politikou. Následne budú uplatnené politiky vytvorené používateľom John.

Kliknite na Viac > Skupiny > San Diego, kliknite na počítač a vyberte možnosť Podrobnosti. V sekcii Konfigurácia > Aplikované politiky nájdete konečné poradie uplatňovania politík.

admin_policy_flags_example

Politika vytvorená správcom je prvá a politika vytvorená používateľom John je druhá.

Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených súborov povolení aktuálne prihláseného používateľa.


example

Príklad:

Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina „Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.

Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.