Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dodawanie nowych użytkowników

1.Kliknij kolejno opcje Użytkownicy komputera > Dodaj użytkowników, aby dodać użytkowników. Ta opcja służy do dodawania użytkowników, którzy nie zostali znalezieni lub dodani automatycznie podczas synchronizacji użytkowników.

add_new_user_management01

2.W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać. Kliknij opcję + Dodaj, aby dodać więcej użytkowników. Jeśli chcesz dodać wielu użytkowników naraz, kliknij opcję Importuj plik CSV, aby przesłać plik .csv zawierający listę użytkowników do dodania. Kliknij Kopiuj i wklej, aby zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV). Możesz też wprowadzić opis użytkowników w celu ich łatwiejszej identyfikacji.

3.Możesz wybrać istniejącą grupę nadrzędną lub utworzyć nową grupę.

4.Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

5.Jeśli dodawany użytkownik już istnieje w rozwiązaniu ESET PROTECT On-Prem, wybierz z menu rozwijanego Rozwiązywanie konfliktów działanie, które ma zostać podjęte:

Pytaj w przypadku wykrycia konfliktów — W przypadku wykrycia konfliktu w programie zostanie wyświetlony monit o wybranie czynności (opcje są przedstawione poniżej).

Pomiń użytkowników powodujących konflikty — Użytkownicy o tej samej nazwie nie zostaną dodani. Dzięki temu atrybuty niestandardowe istniejącego użytkownika zostaną zachowane w programie ESET PROTECT On-Prem (nie zostaną zastąpione danymi z usługi Active Directory).

Zastąp użytkowników powodujących konflikty — Użytkownicy istniejący w programie ESET PROTECT On-Prem zostaną zastąpieni użytkownikami z usługi Active Directory. Jeśli dwóch użytkowników ma ten sam identyfikator SID, użytkownik istniejący w programie ESET PROTECT On-Prem jest usuwany z poprzedniej lokalizacji (nawet jeśli znajdował się w innej grupie).

6.Kliknij Dodaj, gdy zakończysz wprowadzanie zmian. Użytkownicy pojawią się we wskazanej grupie nadrzędnej.

add_new_user_management02