Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zarządzanie politykami

Polityki są grupowane/kategoryzowane według produktu firmy ESET. Obszar Wbudowane polityki zawiera wstępnie zdefiniowane polityki, natomiast w obszarze Niestandardowe polityki są wyświetlane kategorie wszystkich polityk utworzonych ręcznie lub zmodyfikowanych.

Działania dostępne w odniesieniu do polityk:

details_default Pokaż szczegóły

Wyświetlenie szczegółów polityki.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

add_new_default Nowy

Tworzenie nowej polityki.

icon_tags Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

edit_default Edytuj

Modyfikowanie istniejącej polityki.

duplicate_default Zduplikuj

Tworzenie nowej polityki na podstawie wybranej istniejącej polityki. Zduplikowanej polityce należy nadać nową nazwę.

change_default Zmień przypisania

Przypisanie polityki do grupy lub klienta.

delete_default Usuń

Usuwanie polityki. Patrz również reguły usuwania polityki.

import_default Importuj

Kliknij kolejno pozycje Polityki > Importuj, a następnie kliknij pozycję Wybierz plik i wybierz plik, który chcesz zaimportować. Można zaimportować tylko plik .dat, który zawiera polityki wyeksportowane z konsoli internetowej ESET PROTECT. Nie można zaimportować pliku .xml, który zawiera polityki wyeksportowane z produktu zabezpieczającego ESET. Zaimportowane polityki pojawią się w obszarze Niestandardowe polityki.

icon_export Eksportuj

Zaznacz pola wyboru obok polityk, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij kolejno pozycje Czynności > Eksportuj. Polityki zostaną wyeksportowane do pliku .dat. Aby wyeksportować wszystkie zasady z wybranej kategorii, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś

Przenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

policies_manage