Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie polityki w celu wymuszenia ograniczeń w systemie iOS oraz dodania połączenia Wi-Fi

W celu wymuszenia określonych ograniczeń można utworzyć politykę dla urządzeń mobilnych z systemem iOS. Można również zdefiniować wiele połączeń Wi-Fi, aby na przykład umożliwić użytkownikom automatyczne łączenie się z firmową siecią Wi-Fi w różnych biurach firmy. To samo dotyczy połączeń VPN.

Ograniczenia, które można zastosować w odniesieniu do urządzenia mobilnego z systemem iOS należą do różnych kategorii. Można na przykład wyłączyć aplikację FaceTime oraz uniemożliwić korzystanie z kamery, wyłączyć wybrane funkcje iCloud, dostosować opcje zabezpieczeń i prywatności lub wyłączyć wybrane aplikacje.


note

To, które ograniczenia można zastosować, a których nie, zależy od wersji systemu iOS używanej na urządzeniach klienckich. Obsługiwany jest system iOS 8.x i nowszy.

W poniższym przykładzie pokazano jak wyłączyć kamerę i aplikację FaceTime oraz dodać szczegóły połączenia Wi-Fi do listy, aby umożliwić na urządzeniu mobilnym z systemem iOS łączenie się z siecią Wi-Fi, gdy zostanie ona wykryta. Jeśli korzystasz z opcji automatycznego dołączania, urządzenia mobilne z systemem iOS będą domyślnie łączyć się z daną siecią. Ustawienie określone w polityce zastąpi ustawienie sieci Wi-Fi wybrane ręcznie przez użytkownika.

Podstawowe

W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz pozycję Zarządzanie urządzeniami mobilnymi ESET dla systemu iOS/iPadOS, kliknij opcję Ograniczenia, aby wyświetlić kategorie. Użyj przełącznika obok opcji Zezwalaj na korzystanie z kamery, aby wyłączyć kamerę. Wyłączenie kamery spowoduje również automatyczne wyłączenie aplikacji FaceTime. Jeśli chcesz wyłączyć jedynie aplikację FaceTime, pozostaw kamerę włączoną i użyj przełącznika obok opcji Zezwalaj FaceTime, aby wyłączyć aplikację.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_restrictions

Po skonfigurowaniu ograniczeń kliknij pozycję Inne, a następnie kliknij opcję Edytuj obok listy połączeń Wi-Fi. Spowoduje to otwarcie okna z listą połączeń Wi-Fi. Kliknij opcję Dodaj i podaj szczegóły połączenia dla sieci Wi-Fi, którą chcesz dodać. Kliknij przycisk Dalej.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_WiFi

SSID (Service Set Identifier) — identyfikator SSID sieci Wi-Fi, która ma być używana.

Automatyczne dołączanie — ustawienie opcjonalne (domyślnie włączone).

Ustawienia zabezpieczeń

Typ szyfrowania — wybierz odpowiedni typ szyfrowania z listy rozwijanej, pamiętając, by ta wartość była zgodna z możliwościami sieci Wi-Fi.

Hasło — wpisz hasło, które będzie używane do uwierzytelniania przy nawiązywaniu połączenia z siecią Wi-Fi.

Ustawienia serwera proxy — opcjonalne. Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, wprowadź odpowiednie wartości.

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

admin_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

select_targets

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).