Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wdrażanie agenta

Zadanie serwera Wdrażanie agenta wykonuje zdalne wdrożenie ESET Management Agent.


note

Zadanie wdrożenia agenta wykonuje instalację agenta ESET Management pojedynczo (sekwencyjnie) na komputerach docelowych. W rezultacie zadanie wdrożenia agenta uruchomione na wielu komputerach klienckich może zająć wiele czasu. Zalecamy zatem skorzystanie z narzędzia ESET Remote Deployment Tool. Wykonuje ono instalację agenta ESET Management jednocześnie (równolegle) na wszystkich komputerach, a także oszczędza przepustowość sieci poprzez korzystanie z przechowywanych lokalnie plików instalatora bez konieczności uzyskiwania dostępu do repozytorium online.

Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera lub wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie serwera.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:

Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ.

Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.

Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia wdrożenia agenta

Obiekty docelowe — kliknij, aby wybrać klienty, które będą odbiorcami tego zadania.


note

Jeśli docelowe komputery zostały dodane do programu ESET PROTECT przy użyciu zadania Synchronizacja grupy statycznej, upewnij się, że nazwy komputerów to pełne nazwy domen. Nazwy te są używane jako adresy klientów podczas wdrożenia. Jeśli są niepoprawne, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem. Użyj atrybutu dNSHostName jako Atrybutu nazwy hosta komputera podczas synchronizacji na potrzeby wdrożenia agenta.

Nazwa hosta serwera (opcjonalne) — możesz wprowadzić nazwę hosta serwera, jeśli jest ona inna po stronie klienta i po stronie serwera.

Poświadczenia komputera docelowego

Nazwa użytkownika/hasło — nazwa użytkownika i hasło użytkownika o wystarczających uprawnieniach do przeprowadzenia zdalnej instalacji agenta.

Ustawienia certyfikatu

Certyfikat równorzędny:

ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT, aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.

Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.

Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

Serwer ESET PROTECT może automatycznie wybrać pakiet instalacyjny agenta odpowiedni dla systemów operacyjnych:

Linux — należy wybrać użytkownika z uprawnieniami do używania polecenia sudo lub użytkownika głównego (root). W przypadku użytkownika głównego usługa ssh musi umożliwiać zalogowanie się jako użytkownik główny.

Linux lub MacOS — należy upewnić się, że włączono demona SSH, który działa na porcie 22, a zapora nie blokuje tego połączenia. Należy użyć następującego polecenia (należy zastąpić adres IP adresem IP serwera ESET PROTECT), aby dodać wyjątek do zapory systemu Linux:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Aby zapobiec niepowodzeniu zadania wdrażania agenta, zobacz Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem agenta.

Inne ustawienia

Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

Element wyzwalający

Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie

Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli zadanie wdrażania agenta nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem agenta.


warning

Aby ponownie wdrożyć agenta ESET Management, nigdy nie usuwaj aktualnie zainstalowanego agenta. Uruchom zadanie wdrażania agenta z aktualnie zainstalowanym agentem. W przypadku usunięcia agenta nowy agent może zacząć wykonywać stare zadania po wykonaniu nowego wdrożenia.