Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dodawanie komputerów z wykorzystaniem synchronizacji z usługą Active Directory

Synchronizację z usługą Active Directory przeprowadza się, uruchamiając zadanie serwera Synchronizacja grupy statycznej. To wstępnie zdefiniowane zadanie, które można wybrać do automatycznego wykonania podczas instalacji programu ESET PROTECT. Jeśli komputer należy do domeny, synchronizacja zostanie przeprowadzona, a komputery z usługi Active Directory zostaną wpisane do domyślnej grupy Wszystkie.

fs_use_AD_synch

Aby rozpocząć procedurę synchronizacji, kliknij zadanie i wybierz pozycję Uruchom teraz.

Jeśli konieczne jest utworzenie nowego zadania synchronizacji AD, wybierz grupę, do której mają zostać dodane nowe komputery z usługi AD.

Zaznacz obiekty w usłudze AD, z którą ma być przeprowadzona synchronizacja oraz określ sposób postępowania z duplikatami.

Wprowadź ustawienia połączenia z serwerem usługi AD i w pozycji Tryb synchronizacji wybierz opcję Active Directory/Open Directory/LDAP. Wykonaj procedurę przedstawioną w tym artykule bazy wiedzy firmy ESET.

 


note

Można uruchomić zadanie wdrażania agenta na serwerze, aby wdrożyć agenta ESET Management na komputerach zsynchronizowanych z Active Directory.