Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów — wdrażanie agenta

Podczas wdrażania agenta ESET Management mogą wystąpić pewne problemy. Jeśli wdrożenie się nie powiedzie, powodów może być kilka. Informacje w tej sekcji umożliwią:

oZnalezienie przyczyny niepowodzenia wdrożenia agenta ESET Management

oSprawdzenie możliwych przyczyn przy pomocy poniższej tabeli

oRozwiązanie problemu i pomyślne przeprowadzenie wdrożenia

System Windows

1. Aby dowiedzieć się, dlaczego wdrażanie agenta zakończyło się niepowodzeniem, przejdź do pozycji Raporty > Automatyzacja, wybierz opcję Informacje dotyczące zadań wdrażania agenta z ostatnich 30 dni.
Zostanie wyświetlona tabela zawierająca informacje dotyczące wdrożenia. W kolumnie Postęp wyświetlane są komunikaty o błędach dotyczące przyczyny niepowodzenia wdrożenia agenta.

Jeśli potrzebnych jest jeszcze więcej szczegółów, można zmienić szczegółowość dziennika śledzenia serwera ESET PROTECT. Przejdź do obszaru Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Zapisywanie w dzienniku i z menu rozwijanego wybierz opcję Błąd. Ponownie uruchom wdrażanie agenta, a jeśli zakończy się ono niepowodzeniem, otwórz plik dziennika śledzenia serwera ESET PROTECT i zapoznaj się z najnowszymi wpisami dziennika u dołu. W raporcie zostaną przedstawione sugestie dotyczące rozwiązania problemu.

Najnowszy plik można znaleźć w następującej lokalizacji:

Dziennik serwera ESET PROTECT

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log

Dziennik agenta ESET Management

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs


note

W celu włączenia pełnego rejestrowania danych przez agenta ESET Management w pliku trace.log należy utworzyć fikcyjny plik o nazwie traceAll bez rozszerzenia i umieścić go w tym samym folderze, w którym znajduje się plik trace.log, a następnie ponownie uruchomić komputer (aby tym samym ponownie uruchomić usługę agenta ESET Management).

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem agenta ESET Management należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta.

2. Poniższa tabela zawiera kilka przyczyn niepowodzenia wdrożenia agenta:

Komunikat o błędzie

Możliwe przyczyny

Nie można nawiązać połączenia

Klient nie jest osiągalny w ramach sieci, zapora blokuje komunikację

W zaporze na kliencie lub w zaporze systemu Windows nie są otwarte porty 135, 137, 138, 139 oraz 445: wyjątek zezwalający na przychodzące udostępnianie plików i drukarek nie jest w użyciu

Nie udało się rozpoznać nazwy hosta klienta, należy używać prawidłowych nazw komputerów w formacie FQDN

Odmowa dostępu

W przypadku wdrażania z serwera dołączonego do domeny na kliencie dołączonym do domeny należy użyć poświadczeń użytkownika należącego do grupy administratorów domeny w formacie: Domena\AdministratorDomeny

W przypadku wdrażania z serwera dołączonego do domeny na kliencie dołączonym do domeny można tymczasowo przenieść usługę serwera ESET PROTECT wyżej z usługi sieciowej, by uruchamiać ją na koncie administratora domeny.

W przypadku wdrażania z serwera na kliencie, który nie znajduje się w tej samej domenie, należy wyłączyć zdalne filtrowanie kontroli konta użytkownika na komputerze docelowym.

W przypadku wdrażania z serwera do klienta w innej domenie należy użyć poświadczeń użytkownika lokalnego należącego do grupy administratorów w następującym formacie: Administrator. Nazwa komputera docelowego zostanie automatycznie dodana do nazwy logowania.

Nie ustawiono hasła do konta administratora

Niewystarczające uprawnienia dostępu

Udział administracyjny ADMIN$ nie jest dostępny

Udział administracyjny IPC$ nie jest dostępny

Proste udostępnianie plików jest włączone

Nie znaleziono pakietu w repozytorium

Łącze do repozytorium jest nieprawidłowe

Repozytorium jest niedostępne

Repozytorium nie zawiera wymaganego pakietu

Błąd 1603

Sprawdź plik ra-agent-install.log. Można go znaleźć tutaj: C:\Users\%user%\AppData\Local\Temp\ra-agent-install.log na komputerze docelowym.

Jeśli błąd będzie się powtarzał, postępuj zgodnie z naszym artykułem bazy wiedzy.

3 Wykonaj odpowiednie działania zmierzające do rozwiązania problemu zgodnie z możliwą przyczyną:

Klient nie jest osiągalny w ramach sieci — wyślij polecenie ping do klienta z serwera ESET PROTECT. Jeśli uzyskasz odpowiedź, spróbuj zalogować się zdalnie na komputerze klienckim (np. przez pulpit zdalny).

Zapora blokuje komunikację — sprawdź ustawienia zapory zarówno na serwerze, jak i na kliencie, a także ustawienia wszelkich innych zapór, jakie działają pomiędzy tymi dwoma komputerami (jeśli takie istnieją).

Nie udało się rozpoznać nazwy hosta klienta — oto możliwe (ale nie wszystkie) rozwiązania problemów z serwerem DNS:

oUżycie polecenia nslookup w odniesieniu do adresu IP i nazwy hosta serwera i/lub klientów, na których występują problemy z wdrożeniem agenta. Wynik powinien być zgodny z informacjami uzyskanymi z komputera. Na przykład polecenie nslookup w powiązaniu z nazwą hosta powinno ujawnić adres IP widoczny w poleceniu ipconfig na danym hoście. Polecenie nslookup będzie musiało być używane na klientach i na serwerze.

oRęczne zbadanie rekordów serwera DNS w poszukiwaniu duplikatów.

W zaporze nie są otwarte porty 2222 i 2223 — jak wyżej, sprawdź, czy te porty są otwarte we wszystkich zaporach działających pomiędzy tymi dwoma komputerami (klientem a serwerem).

Nie ustawiono hasła do konta administratora — ustaw odpowiednie hasło do konta administratora (hasło nie może być puste).

Niewystarczające uprawnienia dostępu — spróbuj użyć poświadczeń administratora domeny podczas tworzenia zadania wdrożenia agenta. Jeśli komputer kliencki należy do grupy roboczej, skorzystaj z lokalnego konta administratora na tym komputerze.


note

Po wdrożeniu porty 2222 i 2223 nie będą otwarte w zaporze. Sprawdź, czy te porty są otwarte we wszystkich zaporach działających pomiędzy tymi dwoma komputerami (klientem a serwerem).

Aby aktywować konto użytkownika Administrator:

1.Otwórz administracyjny wiersz polecenia

2.Wpisz następujące polecenie:

net user administrator /active:yes

Udział administracyjny ADMIN$ nie jest dostępny — na komputerze klienckim musi być aktywowany zasób udostępniony ADMIN$. Sprawdź, czy jest on widoczny wśród innych udziałów (Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie komputerem > Foldery udostępnione > Udziały).

Udział administracyjny IPC$ nie jest dostępny — sprawdź, czy serwer jest w stanie uzyskać dostęp do udziału IPC$, wpisując na serwerze następujące polecenie w wierszu polecenia:

net use \\clientname\IPC$ gdzie clientname to nazwa komputera docelowego.

Włączona jest opcja Używaj prostego udostępniania plików — jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Odmowa dostępu, a pracujesz w środowisku mieszanym (w którym używane są zarówno domeny, jak i grupy robocze), wyłącz opcję Używaj prostego udostępniania plików lub funkcję Użyj Kreatora udostępniania na wszystkich komputerach, na których występuje problem z wdrożeniem agenta. Dla przykładu w systemie Windows 7 przeprowadź następujące działania:

oKliknij przycisk Start, wpisz folder w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Opcje folderów. Kliknij kartę Widok i w polu Ustawienia zaawansowane przewiń listę w dół, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru przy pozycji Użyj Kreatora udostępniania.

Łącze do repozytorium jest nieprawidłowe — w konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź do opcji Więcej > Ustawienia, kliknij kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Repozytorium i sprawdź, czy adres URL repozytorium jest prawidłowy.

Nie znaleziono pakietu w repozytorium — ten komunikat o błędzie pojawia się zwykle, gdy nie można nawiązać połączenia z repozytorium serwera ESET PROTECT. Sprawdź połączenie internetowe.

Systemy Linux i macOS

Jeśli nie udaje się przeprowadzić wdrożenia agenta w systemie Linux lub macOS, problem związany jest zwykle z portem SSH. Na komputerze klienckim sprawdź, czy demon SSH jest uruchomiony, i w razie potrzeby uruchom go. Po rozwiązaniu problemu ponownie uruchom wdrożenie agenta.