Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przesyłanie pliku poddanego kwarantannie

Zadanie Prześlij plik poddany kwarantannie służy do zarządzania plikami poddanych kwarantannie na klientach. Można przesłać plik poddany kwarantannie z obszaru kwarantanny do określonej lokalizacji do dalszych badań.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Obiekt poddany kwarantannie — wybierz konkretny obiekt z kwarantanny.

Hasło do obiektu — wprowadź hasło, by zaszyfrować obiekt ze względów bezpieczeństwa. Należy pamiętać o tym, że hasło będzie widoczne w odpowiednimi raporcie.

Prześlij ścieżkę — wprowadź ścieżkę do lokalizacji, do której chcesz przesłać obiekt. Użyj następującej składni: smb://server/share

Prześlij nazwę użytkownika/hasło — na wypadek, gdyby lokalizacja wymagała uwierzytelnienia (udział sieciowy itp.), wprowadź poświadczenia wymagane do uzyskania dostępu do tej ścieżki. Jeśli użytkownik znajduje się w domenie, użyj formatu DOMAIN\username.


note

W elemencie wyzwalającym upewnij się, że wybierasz obiekt docelowy, w którym plik jest poddany kwarantannie.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Po przekazaniu pliku poddanego kwarantannie do wybranej lokalizacji Prześlij ścieżkę:

Plik jest przechowywany w archiwum .zip chronionym hasłem. Hasło to nazwa pliku .zip (skrót pliku poddanego kwarantannie).

Plik poddany kwarantannie nie ma rozszerzenia pliku. Aby przywrócić plik, dodaj do niego oryginalne rozszerzenie pliku.