ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Certifikati

Certifikati su važan dio programa ESET PROTECT i potrebni su za sigurnu komunikaciju između ESET PROTECT komponenata i ESET PROTECT servera, kao i za uspostavljanje sigurne veze ESET PROTECT web konzole.


important

Da bi sve komponente mogle pravilno komunicirati, svi certifikati ravnopravnih računala moraju biti valjani i potpisani od strane istog izdavatelja certifikata.

Više o certifikatima u programu ESET PROTECT potražite u članku u bazi znanja.

Imate nekoliko opcija kada je riječ o certifikatima:

Možete upotrebljavati certifikate koji su automatski stvoreni tijekom instalacije sustava ESET PROTECT.

Također možete stvoriti novog izdavatelja certifikata (CA) ili uvesti javni ključ koji ćete upotrijebiti za potpisivanje certifikata ravnopravnog računala za svaku od komponenti (ESET Management agent, ESET PROTECT server, ESET PROTECT MDM).

Osim toga možete upotrebljavati svoj prilagođeni izdavatelj certifikata i certifikate.

 


note

Ako namjeravate izvršiti migraciju s jednog ESET PROTECT servera na novo serversko računalo, morate izvesti / sigurnosno kopirati sve izdavatelje certifikata koje upotrebljavate, kao i certifikat ESET PROTECT servera. U suprotnome nijedna od komponenti ESET PROTECT neće moći komunicirati s novim ESET PROTECT serverom.

Možete stvoriti novi izdavatelj certifikata i certifikate ravnopravnih računala na ESET PROTECT web konzoli. Slijedite upute iz ovog priručnika za sljedeće postupke:

Stvaranje novog izdavatelja certifikata

oUvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa u BASE64 formatu

Stvaranje novog certifikata ravnopravnog računala

oStvaranje certifikata

oIzvoz certifikata

oStvaranje APN/ABM certifikata

oOpoziv certifikata

oKorištenje certifikata

oPostavljanje novog certifikata ESET PROTECT servera

oPrilagođeni certifikati s programom ESET PROTECT

oCertifikat koji istječe – prijava i zamjena


important

macOS / OS X ne podržava certifikate s datumom isteka od 19. siječnja 2038. i kasnije. ESET Management agent koji radi na sustavu macOS / OS X neće se moći povezati s ESET PROTECT serverom.


note

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene tijekom instalacije komponenata ESET PROTECT vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 2 dana prije stvaranja certifikata.

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene na ESET PROTECT web konzoli vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 1 dan prije stvaranja certifikata. Razlog za to jest da se obuhvate sva moguća vremenska odstupanja između pogođenih sustava.

Primjerice, izdavatelj certifikata i certifikat stvoreni 12. siječnja 2017. tijekom instalacije imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 10. siječnja 2017. od 00:00:00, a izdavatelj certifikata i certifikat stvoren 12. siječnja 2017. na ESET PROTECT web konzoli imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 11. siječnja 2017. od 00:00:00.