ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg kategorien
Vælg emnet

Slutbrugerlicensaftale for ESET HOME-program

Gældende fra den 19. oktober 2021.

VIGTIGT! Læs vilkårene og betingelserne for produktanvendelse som angivet nedenfor nøje inden overførsel, installation, kopiering eller ibrugtagning. VED OVERFØRSEL, INSTALLATION, KOPIERING ELLER IBRUGTAGNING AF SOFTWAREN UDTRYKKER DU ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, OG DU ACCEPTERER PERSONDATA BESKYTTELSESPOLITIK.

Slutbrugerlicensaftalen

I henhold til vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale for software ("aftalen"), der indgås af og mellem ESET, spol. s r. o. med registreret kontoradresse på Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registreret i handelsregistret administreret af distriktsdomstol I i Bratislava, Afdeling Sro, Journalnr. 3586/B, virksomhedsregistreringsnummer: 31333532 ("ESET" eller "leverandøren") og dig, en fysisk person eller en juridisk enhed ("du" eller "slutbrugeren"), har du ret til at bruge softwaren, som defineret i paragraf 1 i nærværende aftale. Softwaren, som defineret i paragraf 1 i aftalen, kan lagres på et datamedie, fremsendes via elektronisk mail, overføres via internettet, overføres fra leverandørens servere eller hentes fra andre kilder i henhold til de nedenfor angivne vilkår og betingelser.

DETTE ER IKKE EN SALGSAFTALE, MEN EN AFTALE OM SLUTBRUGERENS RETTIGHEDER. Leverandøren forbliver ejer af Softwarekopien og af det eventuelle fysiske medium i kommerciel emballage samt af alle kopier, som Slutbrugeren er berettiget til at lave i henhold til denne Aftale.

Ved at klikke på "Jeg accepterer" eller "Jeg accepterer..." under installation, overførsel, kopiering eller ibrugtagning af softwaren accepterer du vilkårene og betingelserne i nærværende aftale, og du er indforstået med fortrolighedspolitikken. Såfremt du ikke kan acceptere alle vilkår og betingelser i nærværende aftale og/eller fortrolighedspolitikken, skal du straks klikke på indstillingen til annullering, annullere installationen eller overførslen eller destruere eller returnere softwaren, installationsmediet, medfølgende dokumentation og en kvittering til leverandøren eller til det sted, hvor du har erhvervet softwaren.

DU ACCEPTERER, AT BRUGEN AF SOFTWAREN ANGIVER, AT DU HAR LÆST DENNE AFTALE, FORSTÅR DEN OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENS VILKÅR OG BETINGELSER.

1. Software. Begrebet "software" som brugt i nærværende aftale betyder: (i) det computerprogram, der medfølger nærværende aftale, og alle tilhørende komponenter; (ii) alt indholdet på diske, cd-rom'er, dvd'er, e-mails og alle deres eventuelle vedhæftede filer eller andet medie, nærværende Aftale leveres sammen med, inklusive den Software, der leveres i form af en objektkode på et datamedie, via elektronisk mail eller overført over internettet, (iii) enhver form for instruktionsmateriale og enhver anden mulig dokumentation, der er relateret til Softwaren, herunder f.eks. enhver beskrivelse af Softwaren, dens specifikationer, beskrivelse af egenskaber eller brug, enhver beskrivelse af det operativmiljø, hvori Softwaren anvendes, en brugervejledning eller installationshåndbog til Softwaren eller enhver beskrivelse af korrekt brug af Softwaren ("Dokumentation"), (iv) kopier af Softwaren, rettelser af eventuelle fejl i Softwaren, tilføjelser til Softwaren, udvidelser til Softwaren, ændrede versioner af Softwaren og eventuelle opdateringer af Softwarekomponenter, i henhold til hvilke Leverandøren giver dig Licens i overensstemmelse med Artikel 3 heri. Leverandøren er kun forpligtet til at levere softwaren i form af eksekverbar kode.

2. Installation, computer og en licensnøgle. Software, der er leveret via bærebølge, sendt via elektronisk mail, hentet på internettet, hentet fra leverandørens servere eller anskaffet via andre kilder, skal installeres. Du skal installere softwaren på en korrekt konfigureret computer, der som minimum overholder de i dokumentationen anførte krav. Installationsmetoden er beskrevet i dokumentationen. Computerprogrammer eller hardware, der kan have en uønsket effekt på softwaren, må ikke installeres på den computer, som du installerer softwaren på. Computer betyder hardware, herunder, men ikke begrænset til, personlige computere, bærbare computere, arbejdsstationer, lommecomputere, smartphones, håndholdte elektroniske enheder eller andre elektroniske enheder, som softwaren er designet for, og på hvilke de skal installeres og/eller bruges. Licensnøgle betyder den entydige sekvens af symboler, bogstaver, tal eller specialtegn, der er tildelt til slutbrugeren for at tillade juridisk gældende brug af software, den specifikke version af softwaren eller forlængelse for licensens gyldighed i overensstemmelse med nærværende aftale.

3. Licens. Forudsat, at Du har accepteret vilkårene i nærværende Aftale, at Du har betalt Licensafgiften inden for forfaldsperioden, og at Du overholder alle vilkår og betingelser angivet heri, vil Leverandøren give dig følgende rettigheder ("Licensen"):

a) Installation og ibrugtagning. Du får en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at installere Softwaren på harddisken på en computer eller et andet permanent medium til datalagring, installation og lagring af Softwaren i hukommelsen på et computersystem og implementere, lagre og vise Softwaren.

b) Angivelse af antal licenser. Retten til at bruge Softwaren skal være bundet af antal Slutbrugere: En Slutbruger skal antages at referere til følgende: (i) installation af Softwaren på et computersystem, eller (ii) hvis omfanget af en licens er bundet til antallet af e-mail-postkasser, da skal en Slutbruger betyde en computerbruger, som accepterer elektronisk post gennem en Mail-bruger-agent (Mail User Agent - "MUA"). Hvis en MUA accepterer elektronisk post og derefter distribuerer den automatisk til flere brugere, da skal antallet af Slutbrugere bestemmes i henhold til det faktiske antal brugere, til hvem den elektroniske post distribueres. Hvis en e-mail-server fungerer som en e-mail-port, skal antallet af Slutbrugere være lig med antallet af e-mail-serverbrugere, til hvem en sådan port yder tjenester. Hvis et uspecificeret antal e-mail-adresser sendes til og accepteres af én bruger (f.eks. via aliasser), og meddelelser ikke automatisk distribueres af klienten til et større antal brugere, kræves Licensen kun til én computer. Du må ikke bruge den samme Licens på samme tid på mere end én computer. Slutbrugeren er kun berettiget til at angive licensnøglen for softwaren i det omfang, slutbrugeren har ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med de begrænsninger, der opstår som følge af det af leverandøren udstedte antal licenser. Licensnøglen betragtes som værende fortrolig. Du må ikke dele licensnøglen med tredjeparter eller give tredjeparter tilladelse til at bruge licensnøglen, medmindre det er tilladt i henhold til nærværende aftale eller tilladt af leverandøren. Såfremt din licensnøgle kompromitteres, skal leverandøren underrettes øjeblikkeligt.

c) Hjemme-/virksomhedsudgave. En hjemmeudgave (Home Edition) af softwaren skal udelukkende bruges i private og/eller ikke-kommercielle miljøer til brug i hjemmet og til privat brug. En virksomhedsudgave (Business Edition) af softwaren skal anskaffes til brug i et kommercielt miljø samt til at bruge softwaren på e-mailservere, e-mailrelays, e-mailgateways eller internetgateways.

d) Licensvilkår. Din ret til at bruge Software skal være tidsbegrænset.

e) OEM Software. Software klassificeret som "OEM" er begrænset til brug på den computer, den blev leveret med. Den kan ikke overføres til en anden computer.

f) NFR, PRØVE-software. Software, der klassificeres som "Ikke til videresalg", NFR (Not-for-resale) eller PRØVE, kan ikke betales, og den må kun bruges til demonstration eller test af Softwarens funktioner.

g) Licensen ophør. Licensen ophører automatisk ved afslutningen af den periode, som den er givet for. Hvis Du ikke lever op til en bestemmelse i denne Aftale, har Leverandøren ret til at trække sig ud af Aftalen uden præjudice over for eventuelle rettigheder eller juridiske erstatninger, der er åbne for Leverandører i sådanne tilfælde. Såfremt Licensen annulleres, skal Du øjeblikkeligt slette, ødelægge eller returnere Softwaren og alle sikkerhedskopier for egen regning til ESET eller til det sted, hvor Du har fået Softwaren. Efter licensens udløb har Leverandøren også ret til at annullere slutbrugerens ret til at bruge de funktioner i Softwaren, der kræver forbindelse til Leverandørens servere eller tredjepartsservere.

4. Funktioner med krav om dataindsamling og internetforbindelse. For at kunne fungere korrekt kræver softwaren forbindelse til internettet og skal med jævne mellem oprette forbindelse til leverandørens servere eller tredjepartsservere og relevant dataindsamling i henhold til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Forbindelsen til internettet og relevant dataindsamling er nødvendig, for at softwaren kan fungere, og for opdatering og opgradering af softwaren. Leverandøren har ret til at udsende opdateringer eller opgraderinger til softwaren ("opdateringer"), men er ikke forpligtet til at levere opdateringer. Denne funktion er aktiveret under softwarens standardindstillinger, og opdateringer installeres derfor automatisk, medmindre slutbrugeren har deaktiveret automatisk installation af opdateringer. For at kunne levere opdateringer kræves der verificering af licensens ægthed, herunder oplysninger om computeren og/eller den platform, på hvilken softwaren er installeret i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

Levering af opdateringer er muligvis underlagt End of Life-politik ("EOL-politik"), som er tilgængelig på https://go.eset.com/eol_home. Der leveres ingen opdateringer, når softwaren eller en af de tilhørende funktioner har nået den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken.

For at kunne håndhæve nærværende aftale er det nødvendigt at indsamle, behandle og opbevare data, som leverandøren skal bruge til at identificere dig i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Du er hermed indforstået med, at leverandøren via egne metoder kontrollerer, om du bruger softwaren i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende aftale. Du er hermed indforstået med, at for at kunne håndhæve nærværende aftale er det nødvendigt, at dine data overføres under kommunikation mellem softwaren og leverandørens computersystemer eller computersystemer tilhørende forretningspartnere som en del af leverandørens distributions- og supportnetværk for at sikre softwarens funktionalitet og autorisation til at bruge softwaren og for at beskytte leverandørens rettigheder.

Efter indgåelse af nærværende aftale har leverandøren eller leverandørens forretningspartnere som en del af leverandørens distributions- og supportnetværk ret til at overføre, behandle og opbevare væsentlige data, der identificerer dig, med henblik på fakturering, håndhævelse af nærværende aftale eller overførsel af meddelelser til din computer.

Detaljer om personlige oplysninger, beskyttelse af personlige data og dine rettigheder som dataemne kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på leverandørens websted, og de kan åbnes direkte under installationsprocessen. DU KAN OGSÅ BESØGE DEN FRA SOFTWARENS HJÆLPESEKTION.

5. Håndhævelse af slutbrugerens rettigheder. Du skal håndhæve slutbrugerens rettigheder personligt eller gennem dine medarbejdere. Som slutbruger må du kun bruge softwaren til at sikre din aktivitet og beskytte de computere eller computersystemer, du har licens til.

6. Begrænsninger af rettigheder. Du må ikke kopiere, distribuere, udtrække komponenter eller skabe afledte versioner af Softwaren. Når Du bruger Softwaren, kræves det af dig, at Du overholder følgende begræsninger:

a) Du må oprette en kopi af Softwaren på et permanent lagermedium som sikkerhedskopi, forudsat at den arkiverede sikkerhedskopi ikke skal installeres eller bruges på nogen anden computer. Oprettelsen af enhver anden kopi af Softwaren vil være en overtrædelse af denne Aftale.

b) De må ikke bruge, ændre, oversætte, gengive Softwaren eller overføre rettigheder til brug af Softwaren eller kopier af Softwaren på nogen måde andet end som udtrykkeligt anført i denne Aftale.

c) Du må ikke sælge Softwaren, videregive den i underlicens, lease eller udleje Softwaren eller bruge Softwaren i kommercielle øjemed.

d) Du må ikke foretage reverse engineering, reverse compilation eller adskille til kildekode i Softwaren eller på anden måde søge at opnå en kildekode fra Softwaren på nogen anden måde, undtagen i det omfang hvor en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt ved lov.

e) Du accepterer at bruge Softwaren på en måde, som er i overensstemmelse med alle gældende love i det retsområde, hvor du bruger Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, gældende begrænsninger vedrørende ophavsret eller andre immaterielle rettigheder.

f) Du accepterer, at du kun vil bruge Softwaren og dens funktioner på en måde, som ikke begrænser mulighederne for andre Slutbrugere i at få adgang til disse tjenester. Udbyderen forbeholder sig ret til at begrænse omfanget af ydede tjenester til enkelte Slutbrugere for at muliggøre anvendelse af tjenesterne til det højest mulige antal Slutbrugere. Begrænsning af omfanget af tjenester skal også betyde fuld afslutning af muligheden for at anvende alle funktionerne i Softwaren og sletning af Data og oplysninger på Udbyderens servere eller tredjepartsservere, der relaterer til en bestemt funktion i Softwaren.

g) Du accepterer, at du ikke må udøve nogen aktivitet, der involverer brugen af licensnøglen, som er i modstrid med vilkårene i nærværende aftale, eller som medfører, at licensnøglen overdrages til en person, der ikke er berettiget til at bruge softwaren, såsom overdragelse af en brugt eller ubrugt licensnøgle på nogen måde, samt uautoriseret reproduktion eller distribution af kopierede eller genererede licensnøgler eller brug af softwaren som følge af brugen af en licensnøgle, der er erhvervet fra en anden kilde end leverandøren.

7. Ophavsret. Softwaren og alle rettigheder, uden begrænsning, inklusive ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder tilhører ESET og/eller dens licensleverandører. De er beskyttet af bestemmelser i internationale traktater og af alle andre gældende love i det land, hvori Softwaren anvendes. Strukturen, organiseringen og koden i Softwaren er værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger tilhørende ESET og/eller dens licensleverandører. De må ikke kopiere Softwaren, med de undtagelser, der er angivet i paragraf 6(a). Enhver kopi De opretter i henhold til denne Aftale skal indeholde de samme bemærkninger om ophavsret og juridisk adkomst, som angivet på Softwaren. Hvis Du foretager reverse engineering, reverse compilation eller adskiller i kildekode eller på anden måde forsøger at opnå en kildekode for Software, der er i strid med bestemmelserne i denne Aftale, accepterer Du hermed, at alle oplysninger, som opnås derved, automatisk og uigenkaldeligt anses som værende overført til og ejes fuldt ud af Leverandøren fra det øjeblik, disse oplysninger opstår uanset Leverandørens ret i forhold til brud på denne Aftale.

8. Forbehold af rettigheder. Leverandøren forbeholder sig alle rettigheder til Softwaren, undtagen de rettigheder, der i nærværende Aftale ikke udtrykkeligt er overdraget til Dig som Slutbruger af Softwaren.

9. Flere sprogversioner, versioner til flere operativsystemer, flere kopier. Hvis Softwaren understøtter flere platforme eller sprog, eller hvis Du har opnået flere kopier af Softwaren, må Du kun bruge Softwaren på det antal computersystemer og til de versioner, som Du har Licens til. Du må ikke sælge, udleje, lease, give i underlicens, udlåne eller overføre nogen version eller kopi af Softwaren, som Du ikke bruger.

10. Aftalens ikrafttrædelse og ophør. Denne aftale træder i kraft fra den dag, hvor Du accepterer vilkårene i denne Aftale. Du kan opsige denne Aftale på et hvilket som helst tidspunkt ved permanent at fjerne, ødelægge og returnere Softwaren, alle sikkerhedskopier og alle relaterede materialer for egen regning, som er leveret af Leverandøren eller dennes forretningspartnere. Din ret til at bruge software og de tilhørende funktioner er muligvis underlagt EOL-politik. Når softwaren eller en af de tilhørende funktioner når den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken, ophører din ret til at bruge softwaren. Uanset Aftalens opsigelsesmetode vil bestemmelserne i paragraf 7, 8, 11, 13, 19 og 21 fortsat gælde ubegrænset.

11. SLUTBRUGERS ERKLÆRING. SOM SLUTBRUGER ACCEPTERER DU, AT SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN EN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART, OG I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVERKEN LEVERANDØREN, DENNES LICENSLEVERANDØR ELLER TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER OPHAVSRETEJERE GIVER NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT SOFTWAREN IKKE OVERTRÆDER EVENTUELLE PATENTER, OPHAVSRET, VAREMÆRKER ELLER ANDRE RETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPART DER ER INGEN GARANTI FRA LEVERANDØREN ELLER ANDEN PART OM, AT DE FUNKTIONER, DER INDEHOLDES I SOFTWAREN, VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE PROBLEMFRI OG UDEN FEJL. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR OG RISIKO FOR VALG AF SOFTWARE TIL AT OPNÅ DE AF DIG ØNSKEDE RESULTATER OG FOR INSTALLATION, BRUG OG RESULTATER, DER OPNÅS MED DEN.

12. Ingen yderligere forpligtelser. Nærværende Aftale pålægger ikke Leverandøren og dennes licensgivere andre forpligtelser end dem, der specifikt er nævnt heri.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL LEVERANDØREN, DENNES MEDARBEJDERE ELLER LICENSLEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELT DRIFTSTAB, TAB AF OVERSKUD, OMSÆTNING, SALG, DATA ELLER FOR OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, FOR BESKADIGELSE AF EJENDELE, PERSONSKADE, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER FOR NOGEN SPECIEL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ØKONOMISK, DÆKNINGSMÆSSIG, PØNAL, SÆRLIG ELLER EFTERFØLGENDE SKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORÅRSAGET, UANSET OM DEN ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED KONTRAKT, GROV UAGTSOMHED, CULPA ELLER ANDEN OMSTÆNDIGHED, DER ER ÅRSAG TIL ANSVARETS FOREKOMST, ELLER OPSTÅET SOM FØLGE AF INSTALLATIONEN, ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE SOFTWAREN, HELLER IKKE SELVOM LEVERANDØREN ELLER DENNES LICENSGIVERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. DA VISSE LANDE OG VISSE LOVGIVNINGSOMRÅDER IKKE TILLADER ANSVARSFRIHED, MEN MULIGVIS TILLADER ANSVARSBEGRÆNSNING, SKAL LEVERANDØRENS, DENNES MEDARBEJDERE ELLER LICENSGIVERES ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL DEN PRIS, SOM DE HAR BETALT FOR LICENSEN.

14. Ingen bestemmelse i nærværende Aftale skal påvirke rettighederne for sådanne parter, for hvem loven anerkender en forbrugers rettigheder og stilling.

15. Teknisk support. ESET eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, skal yde teknisk support efter eget skøn uden nogen garanti eller erklæringer. Der ydes ingen teknisk support, når softwaren eller en af de tilhørende funktioner har nået den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken. Slutbrugeren skal sikkerhedskopiere alle eksisterende data, software og programfaciliteter inden anmodning om teknisk support. ESET og/eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, kan ikke acceptere ansvar for skader eller tab af data, ejendom, software eller hardware eller tab af overskud på grund af levering af teknisk support. ESET og/eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, forbeholder sig ret til at fastslå, at løsning af problemet ligger uden for omfanget af teknisk support. ESET forbeholder sig ret til at afvise, ophæve eller opsige levering af teknisk support efter eget skøn. Licensoplysninger, oplysninger og andre data, der overholder politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, kræves måske med henblik på klargøring af teknisk support.

16. Overdragelse af licensen. Softwaren kan overføres fra et computersystem til et andet, medmindre det er forbudt i vilkårene i Aftalen. Hvis det ikke strider mod vilkårene i Aftalen, har Slutbrugeren kun ret til permanent at overføre Licensen og alle dens rettigheder fra denne Aftale til en anden Slubruger med Leverandørens tilladelse under forudsætning af, at (i) den oprindelige Slutbruger ikke bevarer nogen kopier af Softwaren, (ii) overførslen af rettigheder skal være direkte, dvs. fra den oprindelige Slutbruger til den nye Slutbruger, (iii) den nye Slutbruger skal påtage sig alle rettigheder og forpligtelser, som den oprindelige Slutbruger havde under vilkårene i denne Aftale, (iv) den oprindelige Slutbruger skal give den nye Slutbruger dokumentation, der sikrer bekræftelse af ægtheden af Softwaren som angivet i paragraf 17.

17. Bekræftelse af ægtheden af Softwaren. Slutbrugeren kan vise rettighed til brugen af Softwaren på en af følgende måder: (i) via et licenscertifikat udstedt af udbyderen eller en tredjepart udpeget af udbyderen, (ii) via en skriftlig licensaftale, hvis en sådan aftale blev indgået, (iii) via fremsendelse af en e-mail sendt af udbyderen, der indeholder licensoplysninger (brugernavn og adgangskode). Licensoplysninger og data til identifikation af slutbruger, der overholder politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, kræves måske med henblik på verificering af softwarens ægthed.

18. Licens til offentlige myndigheder og USA's regering. Softwaren leveres til offentlige myndigheder, herunder USA's regering, med licensrettigheder og -begrænsninger som beskrevet i denne Aftale.

19. Overholdelse af handelskontrol.

a) Du vil ikke, direkte eller indirekte, eksportere, geneksportere, overføre eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for andre personer eller bruge den på en måde eller være involveret i nogen handling, der kan resultere i, at ESET eller ESETs holdingselskaber, datterselskaber, datterselskaber tilhørende ESETs holdingselskaber samt enheder, der er underlagt ESETs holdingselskaber ("Associerede") overtræder eller er genstand for negative konsekvenser i henhold til lovgivningen om handelskontrol, der omfatter

i. enhver lov, der styrer, begrænser eller pålægger licenskrav til eksport, geneksport eller overførsel af varer, software, teknologi eller tjenester, der er udstedt eller vedtaget af en hvilken som helst regering, stat eller lovgivende myndighed i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller nogen medlemslande eller et hvilket som helst land, hvor der skal udføres forpligtelser i henhold til aftalen, eller som ESET eller en af ESETs associerede er omfattet af eller opererer i ("love til kontrol af eksport"), og

ii. enhver økonomisk, finansiel, handelsmæssig eller anden sanktion, restriktion, embargo, import- eller eksportforbud, forbud ved overførsel af penge eller aktiver eller ved udførelse af tjenester eller lignende retsmidler, der er pålagt af en hvilken som helst regering, stat eller lovgivende myndighed i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller nogen medlemslande eller et hvilket som helst land, hvor der skal udføres forpligtelser i henhold til aftalen, eller som ESET eller en af ESETs associerede er omfattet af eller opererer.

(retslove, der henvises til i punkt i og ii. ovenfor, udgør tilsammen "love om handelskontrol").

b) ESET har ret til at fralægge sig sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår eller at bringe nærværende vilkår til ophør med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af at:

i. ESET beslutter efter eget skøn, at brugeren har brudt eller med stor sandsynlighed vil bryde betingelsen i artikel 19 a) i aftalen, eller

ii. slutbrugeren og/eller software underlægges love om handelskontrol, og ESET som følge deraf bestemmer efter eget skøn, at den fortsatte afvikling af ESETs forpligtelser i henhold til aftalen muligvis vil resultere i, at ESET eller dets associerede overtræder eller er genstand for negative konsekvenser i henhold til love om handelskontrol.

c) Ingenting i aftalen har til hensigt, og ingenting skal fortolkes eller er udarbejdet med henblik på at forårsage eller kræve, at en af parterne handler eller afstår fra at handle (eller aftaler at handle eller afstå fra at handle) på en måde, som er i uoverensstemmelse med, strafbar eller forbudt i henhold til gældende love om handelskontrol.

20. Bemærkninger. Alle bemærkninger, den returnerede software og dokumentation skal leveres til: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic med forbehold for ESETs ret til at gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer af nærværende aftale, fortrolighedspolitikker, EOL-politik og dokumentation i overensstemmelse med artikel 22 i aftalen. ESET sender dig muligvis e-mails, meddelelser i appen via software eller udgiver meddelelsen på vores websted. Du accepterer at modtage juridiske meddelelser fra ESET i elektronisk form, herunder meddelelser om ændringer i vilkår, særlige vilkår eller fortrolighedspolitikker, kontraktforslag/accept eller invitationer, der skal behandles, meddelelser eller anden juridisk kommunikation. En sådan elektronisk kommunikation modtages skriftligt, medmindre en anden form for kommunikation specifikt er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

21. Gældende lov. Denne Aftale skal reguleres af og fortolkes i henhold til slovakisk lovgivning. Slutbrugeren og Leverandøren accepterer, at bestemmelser, der konflikter i den regulerende lovgivning og FN's konvention om kontrakter for international salg af varer, ikke skal gælde. Du accepterer udtrykkeligt, at eventuelle tvister eller retskrav i forbindelse med denne Aftale med Leverandøren eller tvister eller retskrav relateret til brugen af Softwaren henhører under District Court Bratislava I, og Du accepterer udtrykkeligt, at denne domstol er lovudøvende.

22. Generelle betingelser. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke gyldigheden af den resterende del af Aftalen. Denne skal fortsat være gyldig og kunne håndhæves i henhold til betingelserne heri. Denne aftale er indgået på engelsk. Såfremt der er udarbejdet en oversættelse af aftalen for at øge brugervenligheden eller med et andet formål eller i tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversioner er det nærværende aftale, den engelske version, der gælder.

ESET forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer i tjenesterne samt at revidere vilkår i nærværende aftale, aftalens appendikser, tillæg, fortrolighedspolitik, EOL-politik og dokumentation eller dele heraf ved at opdatere det relevante dokument (i) for at afspejle ændringer af softwaren eller måden, ESET gør forretning på, (ii) af juridiske, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager eller (iii) for at forhindre misbrug eller skade. Du vil få meddelelse om eventuelle revisioner af aftalen via e-mail, meddelelser i appen eller via anden elektronisk kanal. Hvis du ikke kan acceptere de foreslåede ændringer af aftalen, har du ret til at opsige den i overensstemmelse med artikel 10 inden for 30 dage, efter at du har modtaget en meddelelse om ændringen. Medmindre du opsiger aftalen inden for denne tidsfrist, anses de foreslåede ændringer for accepteret, og de bliver gældende for dig fra og med den dato, du har modtaget en meddelelse om ændringen.

Dette udgør hele Aftalen mellem Leverandøren og Dig i forhold til Softwaren, og den erstatter eventuelle tidligere bestemmelser, diskussioner, forhold, kommunikationer eller annoncering i forhold til Softwaren.

EULAID: EULA-PRODUCT; 3537.0