ESET interneto žinynas

Paieška Lietuviškai
Pasirinkite temą

Galutinio vartotojo licencijos sutartis

Galioja nuo 2023 m. lapkričio 15 d.

SVARBU. prieš atsisiųsdami, diegdami, kopijuodami ar naudodami šį produktą, atidžiai perskaitykite produkto taikymo sąlygas. ATSISIŲSDAMI, DIEGDAMI, KOPIJUODAMI AR NAUDODAMI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ JŪS IŠREIŠKIATE SAVO SUTIKIMĄ SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR PRIPAŽĮSTATE PRIVATUMO POLITIKA.

Galutinio vartotojo licencijos sutartį

Pagal šią Galutinio vartotojo licencijos sutartį („Sutartis“), sudarytą tarp bendrovės „ESET, spol. s r. o.“, kurios buveinė yra registruota adresu Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registracijos Nr. 31333532, (ESET arba „Teikėjas“) ir jūsų, fizinio ar juridinio asmens („Jūs“ ar „Galutinis vartotojas“), turite teisę naudotis Programine įranga, nurodyta Sutarties 1 straipsnyje. Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el. paštu, atsisiunčiama iš interneto, atsisiunčiama iš Teikėjo serverių ar įsigyjama iš kitų šaltinių, kaip tai apibrėžta toliau nurodytomis sąlygomis.

TAI GALUTINIO VARTOTOJO, O NE PARDAVIMO SUTARTIS. Programinės įrangos kopija ir fizinė laikmena iš įsigyto paketo, taip pat visos kitos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui yra leista pasigaminti pagal Sutartį, toliau lieka pas Tiekėją.

Diegdami, kopijuodami ar naudodami Programinę įrangą spustelėję „Sutinku“, patvirtinsite, kad sutinkate su Sutarties sąlygomis ir Privatumo politika. Jei yra Sutarties ir (arba) Privatumo politikos sąlygų, su kuriomis Jūs nesutinkate, nedelsdami spustelėkite parinktį „Nesutinku“, atšaukite diegimą ar siuntimą arba Programinę įrangą, diegimo laikmeną, susijusius dokumentus ir pirkimo kvitą sunaikinkite arba grąžinkite ESET ar prekybos įmonei, iš kurios įsigijote Programinę įrangą.

JŪS SUTINKATE, KAD NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PRIPAŽĮSTATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIĄ SUTARTĮ, SU JA SUSIPAŽINOTE IR SUTINKATE VYKDYTI JOJE IŠDĖSTYTAS SĄLYGAS.

1. Programinė įranga. Šioje Sutartyje vartojama sąvoka „Programinė įranga“ reiškia: (i) pagal šią Sutartį tiekiama kompiuterio programa ir visi jos komponentai; (ii) visą diskų, CD-ROM, DVD diskų, el. laiškų ir kitų priedų turinį ar kitą laikmeną, su kuria gavote šią Sutartį, įskaitant Programinės įrangos objektinį kodą, gautą duomenų laikmenoje, el. paštu ar atsisiunčiant internetu; (iii) visą susijusią aiškinamąją rašytinę medžiagą ir visą kitą galimą dokumentaciją, susijusią su Programine įranga, bei visus Programinės įrangos aprašymus, techninius duomenis, Programinės įrangos ypatybių ar veikimo aprašymus, visus veikimo aplinkos, kurioje Programinė įranga yra naudojama, aprašymus, Programinės įrangos naudojimo ar diegimo instrukcijas arba visus Programinės įrangos naudojimo būdo aprašymus („Dokumentacija“); (iv) Programinės įrangos kopijas, galimų Programinės įrangos klaidų pataisas, Programinės įrangos priedus, Programinės įrangos plėtinius, modifikuotas Programinės įrangos versijas ir Programinės įrangos komponentų naujinius (jei tokių yra), kuriais naudotis jums teisę suteikia Teikėjas pagal šios Sutarties 3 straipsnį. Programinė įranga bus pateikiama išskirtinai tik vykdomo objektinio kodo forma.

2. Diegimas, kompiuteris ir licencijos raktas. Programinę įrangą, gautą duomenų laikmenoje, atsiųstą el. paštu, atsisiųstą internetu, atsisiųstą iš Teikėjo serverių ar gautą iš kito šaltinio, reikia įdiegti. Programinę įrangą turite įdiegti tinkamai sukonfigūruotame kompiuteryje, kuris atitinka dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. Diegimo būdas aprašomas Dokumentacijoje. Kompiuteryje, kuriame ketinate diegti Programinę įrangą, negali būti įdiegta kompiuterių programų ar aparatinės įrangos, kuri galėtų neigiamai paveikti Programinę įrangą. Kompiuteris apima aparatinę įrangą, įskaitant (bet neapsiribojant) asmeninius kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, kompiuterizuotas darbo vietas, delninius kompiuterius, išmaniuosius telefonus, delninukus ir kitus elektroninius įrenginius, kuriems programinė įranga kuriama, kuriuose ji diegiama arba naudojama. Licencijos raktas yra unikali simbolių, raidžių arba specialiųjų ženklų seka, suteikta Galutiniam naudotojui, kad šis galėtų teisėtai naudotis Programine įranga, jos konkrečia versija arba pratęsti Licencijos laikotarpį pagal Sutarties sąlygas.

3. Licencija. Jei sutikote su šios Sutarties sąlygomis ir laikotės visų čia nustatytų sąlygų, Teikėjas suteikia Jums šias teises („Licenciją“):

a) Diegimas ir naudojimas. Jums suteikiama neišskirtinė, neperduodama teisė įdiegti Programinę įrangą kompiuterio standžiajame diske ar kitoje nuolatinėje laikmenoje, skirtoje Programinės įrangos duomenims saugoti, jai diegti ir saugoti kompiuterinės sistemos atmintyje, ir Programinę įrangą realizuoti, saugoti bei atkurti.

b) Susitarimas dėl licencijų skaičiaus. Teisė naudoti Programinę įrangą yra susieta su Galutinių vartotojų skaičiumi. Vienas Galutinis vartotojas reiškia, kad: i) Programinė įranga yra įdiegta vienoje kompiuterinėje sistemoje arba ii) jei licencijos apimtis yra susieta su pašto dėžučių skaičiumi, tuomet vienas Galutinis vartotojas reiškia kompiuterio naudotoją, kuris gauna el. paštą per Pašto naudojimo programą („PNP“). Jei PNP priima el. laišką ir jį automatiškai paskirsto keliems naudotojams, Galutinių vartotojų skaičius bus nustatomas pagal faktinį naudotojų, kuriems el. laiškai yra paskirstomi, skaičių. Jei pašto serveris atlieka pašto apsaugos (vartų) funkciją, Galutinių vartotojų skaičius sutaps su pašto serverio naudotojų, kuriems teikiama pašto apsaugos funkcija, skaičiumi. Jei vienam naudotojui nukreipiamas nenurodytas el. pašto adresų skaičius ir jis juos priima (pvz., naudojant alternatyviuosius vardus), o programa automatiškai nepaskirsto el. laiškų didesniam naudotojų skaičiui, vienam kompiuteriui yra privaloma viena licencija. Draudžiama naudoti tą pačią Licenciją vienu metu daugiau nei viename kompiuteryje. Galutinis naudotojas turi teisę įvesti Programinės įrangos Licencijos raktą ir naudotis Programine įranga tiek, kiek Galutinis naudotojas turi teisę tai daryti, atsižvelgiant į apribojimus, atsirandančius dėl Teikėjo suteiktų licencijų skaičiaus. Licencijos raktas laikomas konfidencialiu ir Jūs negalite bendrinti licencijos su trečiosiomis šalimis arba leisti trečiosioms šalimis naudoti licencijos raktą, jei to neleidžia ši Sutartis arba Teikėjas. Jei Licencijos raktas pažeistas, nedelsdami informuokite Teikėją.

c) „Home Edition“ / „Business Edition“ (namams / įmonėms skirta versija). Programinės įrangos „Home Edition“ versija skirta naudoti tik privačioje ir (arba) nekomercinėje aplinkoje namų ar šeimos reikmėms. Programinės įrangos „Business Edition“ versiją privaloma įsigyti, jei Programinė įranga bus naudojama komercinėje aplinkoje, pašto serveriuose, pašto perdavimo serveryje, pašto apsaugos serveryje ar interneto tinklų sietuve.

d) Licencijos galiojimo laikas. Teisė naudoti Programinę įrangą yra suteikiama ribotą laiką.

e) OEM programinė įranga. OĮG programinė įranga gali būti naudojama tik Kompiuteryje, su kuriuo ją įsigijote. Jos negalima perkelti į kitą kompiuterį.

f) NESKIRTA PERPARDUOTI BANDOMOJI programinės įrangos versija. Programinė įranga, KURI YRA NESKIRTA PERPARDUOTI ar BANDOMOJI, nėra apmokestinama ir turi būti naudojama tik Programinės įrangos funkcijoms pademonstruoti ar išbandyti.

g) Licencijos nutraukimas. Licencija automatiškai nutraukiama pasibaigus jos galiojimo laikui. Jei Jūs nesilaikysite Sutarties nuostatų, Tiekėjas turės teisę atsisakyti Sutarties ir pasinaudoti visomis teisėmis ar teisinėmis priemonėmis, kurios Tiekėjui prieinamos tokiais atvejais. Licencijos atšaukimo atveju privalote nedelsdami savo sąskaita Programinę įrangą ir visas jos atsargines kopijas ištrinti, sunaikinti arba grąžinti ESET arba prekybos įmonei, iš kurios Programinę įrangą įsigijote. Nutraukus licenciją, Tiekėjas taip pat turi teisę atšaukti galutinio vartotojo teisę naudotis Programinės įrangos funkcijomis, kurioms reikalingas prisijungimas prie Tiekėjo serverių ar trečiųjų šalių serverių.

4. Funkcijos, kurios renka duomenis ir kurioms reikalingas interneto ryšys. Kad tinkamai veiktų, programinei įrangai reikalingas interneto ryšys ir ji turi reguliariai užmegzti ryšį su Teikėjo serveriais arba trečiųjų šalių serveriais ir taikomu duomenų rinkimu, kaip tai numatoma Privatumo politikoje. Interneto ryšys ir atitinkamas duomenų rinkimas būtinas, kad galėtų veikti Programinė įranga ir būtų galima ją atnaujinti. Tiekėjas turi teisę išleisti Programinės įrangos naujinimus (toliau – Naujinimai), tačiau jų teikti neprivalo. Ši funkcija įjungiama standartiniuose Programinės įrangos nustatymuose, todėl, jei Galutinis naudotojas automatinio Naujinimų diegimo funkcijos neišjungė, Naujinimai yra įdiegiami automatiškai. Teikiant Naujinimus reikalingas Licencijų autentiškumo patvirtinimas, įskaitant informaciją apie Kompiuterį ir (arba) platformą, kurioje įdiegta Programinė įranga, kaip nurodyta Privatumo politikoje.

Bet kokių Naujinimų teikimui gali būti taikoma gyvavimo ciklo pabaigos politika (toliau – EOL politika), kurią galima rasti https://go.eset.com/eol. Jokie Naujinimai nebus teikiami po to, kai Programinė įranga ar bet kuri jos funkcija pasieks gyvavimo ciklo pabaigos datą, kaip apibrėžta EOL politikoje.

Įgyvendinant šią Sutartį, būtina rinkti, apdoroti ir saugoti duomenis, kurie įgalina Teikėją identifikuoti jus vadovaujantis Privatumo politika. Jūs sutinkate, kad Teikėjas, norėdamas patikrinti, ar Jūs naudojate Programinę įrangą pagal Sutarties sąlygas, naudotų savo priemones. Jūs pateikiate sutikimą, kad ryšio tarp Programinės įrangos ir Teikėjo kompiuterių sistemų ar jo verslo partnerių kompiuterių sistemų metu būtų vykdomas duomenų perdavimas, kurio tikslas yra užtikrinti Programinės įrangos funkcionalumą ir leidimą ją naudoti bei Teikėjo teisių apsaugą.

Sudarius Sutartį Teikėjas ar bet kuris jo verslo partneris, kaip Teikėjo platinimo ir palaikymo tinklo dalis, sąskaitų pateikimo tikslu, vykdydamas šią Sutartį ir perduodamas pranešimus į jūsų kompiuterį, turi teisę perduoti, apdoroti ir saugoti pagrindinius Jus identifikuojančius duomenis.

Duomenys apie privatumą, asmeninių duomenų apsaugą ir jūsų teises pateikiami Privatumo politikoje, kurią rasite Teikėjo svetainėje ir galėsite pasiekti diegimo proceso metu. Taip pat galite ją rasti Programinės įrangos žinyno skyriuje.

5. Galutinio vartotojo teisių įgyvendinimas. Galutinio vartotojo teises galite įgyvendinti asmeniškai arba per savo darbuotojus. Jūs turite teisę Programinę įrangą naudoti tik tam, kad apsaugotumėte savo veiklą ir apsaugotumėte kompiuterines sistemas, kurioms Licencija yra taikoma.

6. Teisių apribojimai. Neturite teisės kopijuoti, platinti, išimti Programinės įrangos sudedamąsias dalis ar gaminti iš jos išvestinius produktus. Naudodami Programinę įrangą privalote laikytis šių apribojimų.

a) Nuolatinėje atminties laikmenoje galite pasigaminti vieną Programinės įrangos kopiją kaip archyvinę atsarginę kopiją su sąlyga, kad jūsų archyvinė atsarginė kopija nebus įdiegta ir naudojama kitame kompiuteryje. Visos kitos Jūsų pagamintos Programinės įrangos kopijos bus laikomos Sutarties pažeidimu.

b) Draudžiama naudoti, keisti, versti ar atgaminti Programinę įrangą, perleisti teises naudoti Programinę įrangą ar Programinės įrangos kopijas kokiu nors Sutartyje nenurodytu būdu.

c) Draudžiama parduoti, sublicencijuoti, nuomoti ar nuomotis, skolintis Programinę įrangą arba naudoti Programinę įrangą norint teikti komercines paslaugas.

d) Draudžiama keisti duomenis, perdaryti ar išardyti Programinę įrangą ar kitais būdais bandyti nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, išskyrus atvejus, kai šį apribojimą aiškiai draudžia įstatymas.

e) Sutinkate Programinę įrangą naudoti tik tokiu būdu, kuris neprieštarauja įstatymams, galiojantiems jurisdikcijoje, kurioje naudojate Programinę įrangą, įskaitant galiojančius apribojimus dėl autorių teisių ir kitas intelektinės nuosavybės teises, bet tuo nepasiribojant.

f) Sutinkate, kad Programine įranga ir jos funkcijomis naudositės tik taip, kad neribotumėte kitų galutinių vartotojų prieigos prie šių paslaugų. Tiekėjas pasilieka teisę apriboti atskiriems galutiniams vartotojams teikiamų paslaugų apimtį, kad paslaugomis galėtų naudotis kuo didesnis galutinių vartotojų skaičius. Apribojus paslaugų apimtį taip pat visiškai panaikinama galimybė naudotis bet kuriomis Programinės įrangos ir Duomenų trynimo funkcijomis bei su kuria nors iš Programinės įrangos funkcijų susijusia informacija, kuri saugoma Tiekėjo ar trečiųjų šalių serveriuose.

g) Jūs sutinkate neatlikti jokių veiksmų naudodamiesi licencijos raktu, kurie prieštarautų šios Sutarties sąlygoms arba suteiktų Licencijos raktą asmeniui, kuris neturi teisės naudotis programine įranga, pvz., naudotos arba nenaudotos Licencijos rakto perdavimas bet kokia forma, taip pat neteisėtas atkūrimas, dubliuotų arba sugeneruotų licencijos raktų platinimas, arba programinės įrangos naudojimas pritaikius ne iš Teikėjo gautą licencijos raktą.

7. Autorių teisės. Programinė įranga ir visos teisės be apribojimų, įskaitant nuosavybės teises ir intelektinės nuosavybės teises, priklauso ESET ir (arba) jos licencijų išdavėjams. Jas gina tarptautinių susitarimų nuostatos ir visi kiti šalies, kurioje Programinė įranga yra naudojama, galiojantys nacionaliniai įstatymai. Programinės įrangos struktūra, organizacija ir kodas yra vertingos prekybos paslaptys ir konfidenciali ESET ir (arba) jos licencijos išdavėjų informacija. Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas, išskyrus 6 straipsnio a dalyje numatytus atvejus. Visoms kopijoms, kurias Jūs galite pasidaryti remdamasis šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir kiti nuosavybės reikalavimai, nurodyti ant Programinės įrangos. Jei Jūs pažeisdami Sutartį pakeisite duomenis, perdarysite ar išardysite Programinę įrangą ar kitais būdais pabandysite nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, sutinkate tokiu būdu gautą informaciją automatiškai ir neatšaukiamai perduoti vien tik Tiekėjo nuosavybėn nuo to momento, kai tokia informacija atsiranda, nepaisant Tiekėjo teisių, susijusių su Sutarties pažeidimu.

8. Teisių išlaikymas. Teikėjas išlaiko visas teises į Programinę įrangą, išskyrus pagal Sutarties sąlygas Jums kaip Programinės įrangos Galutiniam vartotojui aiškiai suteiktas teises.

9. Versijos keliomis kalbomis, sudvejintos laikmenos su programine įranga, keli kopijų egzemplioriai. Tuo atveju, kai Programinė įranga palaiko kelias platformas ar kalbas arba jei Jūs gavote kelis Programinės įrangos kopijos egzempliorius, kompiuterinių sistemų, kuriose turite teisę naudoti Programinę įrangą ir Jūsų įsigytas versijas, skaičius priklauso nuo įsigytų Licencijų skaičiaus. Draudžiama Jūsų nenaudojamas Programinės įrangos versijas ar kopijas parduoti, nuomoti, sublicencijuoti, skolinti ar perduoti.

10. Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutinkate su Sutarties sąlygomis. Sutartį bet kada galite nutraukti visam laikui savo sąskaita pašalindami, sunaikindami ar grąžindami Programinę įrangą, visas atsargines kopijas ir susijusią medžiagą, pateiktą Tiekėjo ar jo verslo partnerių. Jūsų teisei naudotis Programine įranga ir bet kuria jos funkcija gali būti taikoma EOL politika. Jūsų teisė naudotis Programine įranga pasibaigs po to, kai Programinė įranga ar bet kuri jos funkcija pasieks gyvavimo ciklo pabaigos datą, kaip apibrėžta EOL politikoje. Nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo būdo, 7, 8, 11, 13, 19 ir 21 straipsnių nuostatos toliau galioja neribotą laiką.

11. GALUTINIO VARTOTOJO PAREIŠKIMAI. BŪDAMAS GALUTINIU VARTOTOJU JŪS PATVIRTINATE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA „PATEIKTA TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS GARANTIJOS, TIKSLIAI APIBRĖŽTOS ARBA NUMANOMOS, PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. NEI TIEKĖJAS, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAI AR ANTRINĖS BENDROVĖS, NEI AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAI NEPATEIKIA JOKIŲ PASTABŲ AR NESUTEIKIA GARANTIJŲ, TIKSLIAI APIBRĖŽTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ AR KITŲ TEISIŲ, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. NEI TIEKĖJAS, NEI JOKIA KITA ŠALIS NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS VARTOTOJO REIKALAVIMUS ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA VEIKS NEPERTRAUKIAMAI, AR BE JOKIŲ KLAIDŲ. PASIRINKDAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ, TAIP PAT ATSAKOMYBĘ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO IR REZULTATŲ, PASIEKTŲ NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

12. Kitų įsipareigojimų nėra. Sutartis nenumato kitų Teikėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus.

13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. ATSIŽVELGDAMAS Į GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, GAMINTOJAS, JO DARBUOTOJAI AR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGI DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ, PARDAVIMO, DUOMENŲ AR PIRKIMO KAINŲ, TURTO NUOSTOLIŲ, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ, VERSLO INFORMACIJOS NUTEKĖJIMO AR DĖL JOKIŲ SPECIALIŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ, YPATINGŲ NUOSTOLIŲ, KAIP NORS KILUSIŲ AR KYLANČIŲ DĖL SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ, NEAPDAIRUMO AR KITŲ ATSAKOMYBĖS ATVEJŲ, KYLANČIŲ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS JA, NET JEI GAMINTOJUI YRA ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ. KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠSKIRTI TAM TIKRĄ ATSAKOMYBĘ, TAČIAU LEIDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, TEIKĖJO, JO DARBUOTOJŲ, LICENCIJŲ IŠDAVĖJŲ AR ANTRINIŲ ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA MOKESČIO UŽ LICENCIJĄ SUMA.

14. Šios Sutarties nuostatos neapriboja bet kuriai šaliai, veikiančiai kaip vartotojui, įstatymais suteiktų teisių, jei jos prieštarauja čia pateiktoms.

15. Techninė pagalba. ESET ar ESET įgaliotosios trečiosios šalys techninę pagalbą teikia savo nuožiūra, nesuteikdamos jokių garantijų ar pareiškimų. Jokie techninė pagalba nebus teikiama po to, kai Programinė įranga ar bet kuri jos funkcija pasieks gyvavimo ciklo pabaigos datą, kaip apibrėžta EOL politikoje. Prieš suteikiant techninę pagalbą Galutinis vartotojas privalo pasigaminti turimų duomenų, programinės įrangos ir programų atsargines kopijas. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys neprisiima atsakomybės už žalą ar prarastus duomenis, turtą, programinę įrangą ar aparatinę įrangą, ar dėl techninės pagalbos prarastą pelną. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys pasilieka teisę nuspręsti, ar problemos pašalinimui gali būti teikiama techninė pagalba. ESET pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti techninę pagalbą, laikinai ją sustabdyti ar nutraukti. Vadovaujantis Privatumo politika, licencijos informacija, informacija ir kiti duomenys gali būti reikalingi teikiant techninio palaikymo pagalbą.

16. Licencijos perdavimas. Programinę įrangą galima perkelti iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą, jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms. Jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, tik gavęs Tiekėjo sutikimą Galutinis naudotojas turės teisę visam laikui perduoti Licenciją ir visas iš šios Sutarties kylančias teises kitam Galutiniam naudotojui, su sąlyga, kad (i) pradinis Galutinis naudotojas nepasiliko Programinės įrangos kopijų; (ii) teisių perdavimas vykdomas tiesiogiai, t. y. pradinis Galutinis naudotojas jas perduoda naujajam Galutiniam naudotojui; (iii) naujasis Galutinis naudotojas prisiims visas teises ir įsipareigojimus, pagal Sutartį priklausančius pradiniam Galutiniam naudotojui; (iv) pradinis Galutinis naudotojas pateiks naujajam Galutiniam naudotojui dokumentus, leidžiančius įsitikinti 17 straipsnyje nurodytos Programinės įrangos autentiškumu.

17. Programinės įrangos autentiškumo patikrinimas. Galutinis vartotojas teisę naudotis Programine įranga gali įrodyti vienu iš toliau pateikiamų būdų: (i) pateikdamas Teikėjo ar Teikėjo paskirtos trečiosios šalies išduotą licencijos pažymėjimą; (ii) pateikdamas rašytinę licencijos sutartį, jei tokia sutartis buvo sudaryta; (iii) pateikdamas Teikėjo siųstą el. laišką, kuriame yra licencijavimo informacijos (naudotojo vardas ir slaptažodis). Pgal Privatumo politiką Licencijos informacija ir Galutinio vartotojo identifikavimo duomenys gali būti reikalingi patvirtinant Programinės įrangos autentiškumą.

18. Licencijos išdavimas valstybės įstaigoms ir JAV vyriausybei. Programinė įranga teikiama valstybės įstaigoms, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, taikant licencijavimo teises ir apribojimus, aprašytus šioje Sutartyje.

19. Prekybos kontrolės reikalavimų laikymasis.

a) Tiesiogiai ar netiesiogiai neeksportuosite, nereeksportuosite, neperleisite ar kitaip nesuteiksite programinės įrangos jokiam asmeniui, nenaudosite jos jokiais būdais ir nedalyvausite jokiuose veiksmuose, dėl kurių ESET arba jos kontroliuojančiosios bendrovės, jos patronuojamosios įmonės ir bet kurios jos kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamosios įmonės, taip pat jos kontroliuojančiųjų bendrovių kontroliuojami subjektai (filialai) gali pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių, įskaitant:

i. bet kokius įstatymus, kuriais kontroliuojami, ribojami arba nustatomi licencijų išdavimo reikalavimai prekių, programinės įrangos, technologijų ar paslaugų eksportui, reeksportui ar perdavimui, kuriuos išduoda arba priima bet kuri Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės narės vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal Susitarimą arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia, ir

ii. bet kokią ekonominę, finansinę, prekybos ar kitą sankciją, apribojimą, embargą, importo ar eksporto draudimą, draudimą pervesti lėšas ar turtą arba teikti paslaugas, taip pat lygiavertę priemonę, kurią nustato bet kuri Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės narės vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal Susitarimą arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia.

(i ir ii punktuose nurodyti teisės aktai kartu vadinami Prekybos kontrolės įstatymais).

b) ESET turi teisę nedelsdama sustabdyti savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas arba nutraukti sąlygų galiojimą, jei:

i. ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, naudotojas pažeidė arba gali pažeisti Susitarimo 19 straipsnio a dalį, arba

ii. galutiniam naudotojui ir (arba) programinei įrangai taikomi prekybos kontrolės įstatymai, todėl ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, dėl nuolatinių įsipareigojimų pagal Susitarimą vykdymo ESET arba jos filialai gali pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių.

c) Susitarime nėra numatyta ir jo nuostatos neturėtų būti aiškinamos ar vertinamos taip, kad kuri nors šalis būtų skatinama ar verčiama imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti (arba sutikti imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti) tokiu būdu, kuris prieštarauja galiojantiems prekybos kontrolės įstatymams, už kurį yra baudžiama arba kuris yra draudžiamas.

20. Pranešimai. Visi pranešimai turi būti siunčiami, o Programinė įranga ir Dokumentai grąžinami adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, nepažeidžiant ESET teisės pranešti jums apie bet kokius šios Sutarties, Privatumo politikos, EOL politikos ir Dokumentų pakeitimus pagal Sutarties 22 straipsnį. ESET gali siųsti jums el. laiškus ir pranešimus programoje per jūsų Programinę įrangą arba paskelbti pranešimą mūsų svetainėje. Jūs sutinkate elektroninėmis priemonėmis gauti ESET teisinius pranešimus, įskaitant bet kokius pranešimus apie Sąlygų, Specialiųjų sąlygų ar Privatumo politikos pakeitimus, bet kokį sutarties pasiūlymą / priėmimą ar kvietimus tvarkyti, pranešimus ar kitus teisinius pranešimus. Toks bendravimas elektroninėmis priemonėmis laikomas raštišku, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus konkrečiai reikalaujama kitokios bendravimo formos.

21. Taikomi teisės aktai. Ši sutartis sudaryta pagal Slovakijos Respublikos įstatymus. Galutinis vartotojas ir Tiekėjas sutinka, kad jai netaikomi teisių konflikto principai ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jus sutinkate, kad visi ginčai ar pretenzijos, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su Tiekėju, ar visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su Programinės įrangos naudojimu, yra sprendžiami Bratislavos I apygardos teisme, ir Jūs aiškiai sutinkate su šio teismo jurisdikcija.

22. Bendrosios nuostatos. Jei kuri nors Sutarties nuostata pasirodys negaliojanti ir negalinti būti ieškinio pagrindas, ji nepaveiks bendro kitų Sutarties nuostatų teisėtumo, o Sutartis galios toliau ir bus vykdoma remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis. Ši Sutartis sudaryta anglų kalba. Jei patogumo ar kitais tikslais buvo parengtas šios Sutarties vertimas ir jei Sutarties kalbos versijos skiriasi, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

ESET pasilieka teisę keisti Programinę įrangą, taip pat bet kuriuo metu peržiūrėti šią Sutartį, jos Priedus, Priedėlius, Privatumo politiką, EOL politiką ir Dokumentus arba jų dalį, atnaujindama atitinkamą dokumentą, i) kad būtų atsižvelgta į Programinės įrangos pakeitimus arba į tai, kaip ESET vykdo veiklą, ii) dėl teisinių, reguliavimo ar saugumo priežasčių arba iii) siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar žalai. Apie bet kokią Sutarties peržiūrą jums bus pranešta el. paštu, pranešimu programoje ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jei nesutinkate su siūlomais Sutarties pakeitimais, per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo galite ją nutraukti pagal 10 straipsnį. Jei per šį laikotarpį Sutarties nenutrauksite, siūlomi pakeitimai bus laikomi priimtais ir įsigalios jums nuo tos dienos, kai gausite pranešimą apie pakeitimą.

Tai yra visa Teikėjo ir Jūsų sudaryta Sutartis dėl Programinės įrangos; ji panaikina visus su Programine įranga susijusius ankstesnius teiginius, pokalbius, įsipareigojimus, pranešimus ar reklaminius teiginius.

EULAID: EULA-PRODUCT; 3537.0