Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Μορφή εξαίρεσης διαδρομής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες για να εξαιρέσετε μια ομάδα αρχείων. Το αγγλικό ερωτηματικό (?) αντιπροσωπεύει έναν μεμονωμένο χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει μια συμβολοσειρά που αποτελείται από κανέναν ή περισσότερους χαρακτήρες.


example

Μορφή εξαίρεσης

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε όλα τα αρχεία και τους υποφακέλους που βρίσκονται σε έναν φάκελο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς τον φάκελο και χρησιμοποιήστε τη μάσκα *

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε μόνο αρχεία doc, χρησιμοποιήστε τη μάσκα *.doc

Εάν το όνομα κάποιου εκτελέσιμου αρχείου περιέχει συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων (με διάφορους χαρακτήρες) και γνωρίζετε μόνο τον πρώτο χαρακτήρα (για παράδειγμα, «D»), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή:
D????.exe (τα Λατινικά ερωτηματικά αντικαθιστούν τους χαρακτήρες που λείπουν/είναι άγνωστοι)

Παραδείγματα:

C:\Tools\* – Η διαδρομή πρέπει να τελειώνει με την ανάστροφη κάθετο (\) και τον αστερίσκο (*) για να υποδεικνύεται ότι πρόκειται για έναν φάκελο και ότι θα εξαιρείται το σύνολο του περιεχομένου του φακέλου (αρχεία και υποφάκελοι).

C:\Tools\*.* – Ίδια συμπεριφορά με το C:\Tools\*

C:\Tools – Ο φάκελος Tools δεν θα εξαιρεθεί. Από την άποψη της σάρωσης, το Tools μπορεί να είναι και όνομα αρχείου.

C:\Tools\*.dat – Αυτό θα εξαιρέσει τα αρχεία .dat στο φάκελο Tools.

C:\Tools\sg.dat - Αυτό θα εξαιρέσει το συγκεκριμένο αρχείο που βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς τη διαδρομή.


example

Μεταβλητές συστήματος σε εξαιρέσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές συστήματος όπως το %PROGRAMFILES% για να καθορίσετε εξαιρέσεις σάρωσης.

Για να εξαιρέσετε το φάκελο «Αρχεία εφαρμογών» χρησιμοποιώντας αυτή τη μεταβλητή, χρησιμοποιήστε τη διαδρομή %PROGRAMFILES%\* (μη ξεχάσετε να προσθέσετε την ανάστροφη κάθετο και τον αστερίσκο στο τέλος της διαδρομής) όταν κάνετε προσθήκη στις εξαιρέσεις.

Για να εξαιρέσετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους σε έναν υποκατάλογο %PROGRAMFILES%, χρησιμοποιήστε τη διαδρομή %PROGRAMFILES%\Εξαιρούμενος_Κατάλογος\*

arrow_down_home Ανάπτυξη λίστας των υποστηριζόμενων μεταβλητών συστήματος