ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů je pro společnost ESET, spol. s r. o., se sídlem na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, která je zapsaná v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, jako pro správce údajů („ESET“ nebo „My“) obzvlášť důležitá. Snažíme se dodržovat požadavky na transparentnost, které jsou právně standardizovány v rámci Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“). Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků („Koncový uživatel“ nebo „Vy“) jako subjektů údajů o následujících tématech týkajících se ochrany osobních údajů:

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Sdílení a důvěrnost dat

Zabezpečení dat

Vaše práva jako subjektu údajů

Zpracování vašich osobních údajů

Kontaktní informace.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování dat používáme v souladu s příslušným legislativním rámcem v souvislosti s ochranou osobních údajů jen několik právních základů. Zpracování osobních údajů ve společnosti ESET je potřebné zejména za účelem plnění dokumentu Licenční ujednání s koncovým uživatelem („EULA“) odsouhlaseného s koncovým uživatelem (dle článku 6 (1) (b) nařízení GDPR), který je platný pro poskytování produktů nebo služeb společnosti ESET, pokud není výslovně uvedeno jinak, například:

Oprávněný zájem: Právní základ (dle článku 6 (1) (f) nařízení GDPR), který nám umožňuje zpracovávat údaje o tom, jak naši zákazníci využívají naše služby a jak jsou s nimi spokojeni, abychom jim mohli poskytnout nejlepší možnou ochranu, podporu a služby. Podle platných právních předpisů je za oprávněný zájem považován i marketing, proto se při marketingové komunikaci s našimi zákazníky obvykle spoléháme na tento koncept.

Souhlas (dle článku 6 (1) (a) nařízení GDPR): Můžeme jej od vás vyžadovat v konkrétních situacích, kdy považujeme tento právní základ za nejvhodnější, nebo pokud to vyžaduje zákon.

Splnění zákonné povinnosti (dle článku 6 (1) (c) nařízení GDPR): Například specifikace požadavků na elektronickou komunikaci nebo uchovávání dokumentů souvisejících s fakturací.

Sdílení a důvěrnost dat

Vaše data nesdílíme se třetími stranami. ESET je ale společnost s celosvětovou působností a v rámci naší prodejní, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené firmy a partnery. Informace o licencování, fakturaci a technické podpoře, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým firmám nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb nebo podpora.

Společnost ESET upřednostňuje zpracování svých dat v Evropské unii (EU). V závislosti na vaší poloze (používání našich produktů a/nebo služeb mimo EU) a/nebo službě, kterou jste si zvolili, ovšem může být nutné přenést vaše data do země mimo EU. Služby třetích stran využíváme například ve spojení s cloudovým computingem. V těchto případech si naše poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a zajišťujeme příslušnou úroveň ochrany dat prostřednictvím smluvních, ale i technických a organizačních opatření. Je pravidlem, že uzavíráme standardní smluvní klauzule pro EU, ke kterým v případě potřeby přijímáme doplňková smluvní omezení.

U některých zemí mimo EU, jako jsou Spojené království nebo Švýcarsko, již EU uznala srovnatelnou úroveň ochrany dat. Vzhledem ke srovnatelné úrovni ochrany dat nevyžaduje přenos dat do těchto zemí žádnou speciální autorizaci nebo smluvní dohodu.

Zabezpečení dat

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat příslušné dozorčí orgány i ohrožené koncové uživatele jakožto subjekty údajů.

Práva subjektu údajů

Práva každého koncového uživatele jsou důležitá a rádi bychom vás informovali, že všichni koncoví uživatelé (z libovolné země v EU nebo mimo ni) mají společností ESET garantována následující práva. Pokud chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře podpory nebo e-mailem na adrese dpo@eset.sk. Za účelem identifikace po vás budeme požadovat následující údaje: Jméno, e-mailová adresa a – pokud jsou k dispozici – licenční klíč nebo číslo zákazníka a afilace společnosti. Neposílejte nám prosím žádné jiné osobní údaje, jako je datum narození. Rádi bychom vás upozornili, že v zájmu zpracování vaší žádosti a za účelem identifikace budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Právo odvolat souhlas. Právo odvolat souhlas lze uplatnit pouze v případě zpracování založeného výhradně na souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat i bez uvedení důvodu. Vaše odvolání souhlasu bude platné pouze do budoucna a nebude mít vliv na legálnost údajů zpracovaných před odvoláním.

Právo vznést námitku. Právo vznést námitku proti zpracování lze uplatnit v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu společnosti ESET nebo třetí strany. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v zájmu ochrany oprávněného zájmu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku vůči námi uvedenému oprávněnému zájmu a vůči zpracování vašich osobních údajů. Vaše námitka bude platná pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost údajů zpracovaných před vznesením námitky. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, není nutné u námitky uvádět důvody. Platí to rovněž pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Ve všech ostatních případech vás žádáme, abyste nás stručně informovali o svých stížnostech vůči oprávněnému zájmu společnosti ESET na zpracování vašich osobních údajů.

Upozorňujeme vás, že v některých případech jsme i přes odvolání vašeho souhlasu oprávněni dále zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě, například za účelem plnění smlouvy.

Právo na přístup. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o vašich údajích, které má společnost ESET uloženy.

Právo na opravu. Pokud si o vás omylem uložíme nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu.

Právo na výmaz a právo na omezení zpracování. Jako subjekt údajů máte právo požádat o výmaz nebo o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud například zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem a vy tento souhlas odvoláte, přičemž neexistuje žádný jiný právní základ (například smlouva), vymažeme vaše osobní údaje okamžitě. Vaše osobní údaje budou rovněž vymazány, jakmile nebudou dále vyžadovány pro uvedené účely na konci období uchovávání.

Pokud vaše údaje využíváme pouze za účelem přímého marketingu a vy odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku vůči uvedenému oprávněnému zájmu společnosti ESET, omezíme zpracování vašich osobních údajů do té míry, že vaše kontaktní údaje přidáme na naši interní černou listinu, abychom předešli nevyžádanému kontaktování. V ostatních případech budou vaše osobní údaje vymazány.

Upozorňujeme, že může být potřebné, abychom vaše údaje měly uloženy do konce platnosti povinností na uchovávání a období stanovených legislativou nebo dozorčími úřady. Povinnosti na uchovávání a příslušná období mohou také vyplývat ze zákonů Slovenské republiky. Po uplynutí daných lhůt budou příslušné údaje rutinně vymazány.

Právo na přenositelnost dat. Jako subjektu dat vám rádi poskytneme osobní údaje, které o vás společnost ESET zpracovává, ve formátu xls.

Právo podat stížnost. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli podat stížnost u dozorčího orgánu. Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních údajů je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, který sídlí na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Zpracování vašich osobních údajů

Služby poskytované společností ESET implementované v našem produktu jsou poskytovány za podmínek uvedených v dokumentu Licenční ujednání s koncovým uživatelem, ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru dat spojených s poskytováním našich služeb. Poskytujeme různé služby popsané v Licenčním ujednání s koncovým uživatelem („EULA“) a v produktové dokumentaci. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

Licenční a fakturační údaje. Jméno, e-mailová adresa, licenční klíč a (v některých případech) adresa, afilace společnosti a platební údaje jsou společností ESET shromažďovány a zpracovávány za účely aktivace licence, doručení licenčního klíče, připomenutí konce platnosti, požadavků na podporu, ověření pravosti licence, poskytování našich služeb a dalších oznámení, včetně marketingových zpráv v souladu s příslušnými zákony nebo vaším souhlasem. Společnost ESET má zákonnou povinnost uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let, ovšem informace o licencích jsou anonymizovány nejpozději 12 měsíců po skončení platnosti licence.

Aktualizace a další statistiky. Mezi zpracovávané informace patří informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako je operační systém, údaje o hardwaru, ID instalace, ID licencí, IP adresa, adresa MAC a nastavení konfigurace produktu. Tyto informace jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb aktualizace a upgradu a za účelem údržby, zabezpečení a vylepšování naší backendové infrastruktury.

Tyto informace jsou uchovávány odděleně od identifikačních údajů potřebných pro účely licencování a fakturace, protože nevyžadují identifikaci koncového uživatele. Doba uchovávání je maximálně 4 roky.

Reputační systém ESET LiveGrid®. Jednosměrné hodnoty hash, které souvisejí s infiltracemi, jsou zpracovávány pro účely reputačního systému ESET LiveGrid®, který zlepšuje účinnost našich řešení proti malwaru tím, že porovnává kontrolované soubory s databází povolených a zakázaných položek v cloudu. Koncový uživatel během tohoto procesu není identifikován.

Systém zpětné vazby ESET LiveGrid®. Podezřelé vzorky a metadata jako součást systému zpětné vazby ESET LiveGrid®, který umožňuje společnosti ESET okamžitě reagovat na potřeby našich koncových uživatelů a udržet akceschopnost tváří v tvář nejnovějším hrozbám. Jsme závislí na tom, že nám zasíláte:

Infiltrace, jako jsou potenciální vzorky virů a jiných škodlivých programů, a podezřelé; problematické, potenciálně nežádoucí nebo nebezpečné objekty, jako jsou spustitelné soubory nebo e-mailové zprávy, které jsou nahlášeny koncovým uživatelem jako nevyžádané nebo označené naším produktem; údaje o zařízeních v místní síti, jako je typ, dodavatel, model a/nebo název zařízení;

Údaje týkající se používání internetu, jako jsou IP adresa a informace o zeměpisné poloze, IP pakety, adresy URL a ethernetové rámce;

Soubory výpisu chyb a v nich obsažené informace.

Nechceme shromažďovat data mimo uvedený rozsah, někdy je však nemožné tomu zabránit. Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu mohou být vyžadovány za účelem poskytování podpory. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory.

Veškeré informace získané a zpracovávané prostřednictvím systému zpětné vazby ESET LiveGrid® jsou určeny k použití bez identifikace koncového uživatele.

Posouzení zabezpečení zařízení připojených k síti. Abychom mohli poskytovat funkci posouzení zabezpečení, zpracováváme název lokální sítě a informace o zařízeních v lokální síti, jako jsou přítomnost, typ, název, IP adresa a adresa MAC zařízení v lokální síti společně s informacemi o licencích. V případě routeru tyto informace dále zahrnují způsob zabezpečení bezdrátové sítě a typ použitého šifrování bezdrátové sítě. Informace o licencích identifikující koncové uživatele jsou anonymizovány nejpozději 12 měsíců po skončení platnosti licence.

Technická podpora. Za účelem poskytování podpory mohou být vyžadovány kontaktní a licenční informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory. Údaje zpracovávané za účelem poskytování technické podpory jsou ukládány na dobu 4 let.

Ochrana proti zneužití dat Pokud koncový uživatel vytvoří účet ESET HOME na webu https://home.eset.com a aktivuje tuto funkci v souvislosti s krádeží počítače, budou shromážděny a zpracovány následující informace: údaje o poloze, snímky obrazovky, data o konfiguraci počítače a data zaznamenaná kamerou počítače. Shromážděné údaje jsou uloženy na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb a jsou uchovávány po dobu 3 měsíců.

Password Manager. Pokud se rozhodnete aktivovat funkci Password Manager, budou data související s vašimi přihlašovacími údaji uložena v šifrované podobě pouze na vašem počítači nebo jiném určeném zařízení. Pokud aktivujete synchronizační službu, šifrované údaje jsou uloženy na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb, abychom tuto službu mohli zajistit. Společnost ESET ani poskytovatelé služeb nemají k šifrovaným datům přístup. Pouze Vy máte klíč potřebný k dešifrování dat. Tato data budou odebrána při deaktivaci této funkce.

ESET LiveGuard. Pokud se rozhodnete aktivovat funkci ESET LiveGuard, bude třeba odesílat vzorky, jako jsou soubory předdefinované a vybrané koncovým uživatelem. Vzorky, které vyberete ke vzdálené analýze, budou odeslány do služby společnosti ESET a výsledky analýzy budou odeslány zpět do vašeho počítače. Veškeré podezřelé vzorky se zpracovávají stejným způsobem jako informace shromážděné systémem zpětné vazby ESET LiveGrid®.

Program zvyšování spokojenosti zákazníků Pokud jste se rozhodli aktivovat Program zvyšování spokojenosti zákazníků , budou na základě Vašeho souhlasu shromažďovány a používány anonymní telemetrické informace týkající se používání našich produktů.

Upozorňujeme, že pokud osoba používající naše produkty a služby není koncový uživatel, který si zakoupil produkt nebo službu a uzavřel s námi smlouvu EULA (například zaměstnanec koncového uživatele, člen rodiny nebo osoba, která od koncového uživatele jiným způsobem dostala oprávnění používat produkt nebo službu v souladu se smlouvou EULA), je zpracování údajů prováděno na základě oprávněného zájmu společnosti ESET, jak je definován v článku 6 (1) f) nařízení GDPR, abychom mohli uživateli autorizovanému koncovým uživatelem umožnit používání námi poskytovaných produktů a služeb v souladu se smlouvou EULA.

Kontaktní informace

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk