Dodavanje / uređivanje popisa spam adresa / popisa pouzdanih adresa / adresa iznimki

Taj prozor omogućuje dodavanje i uređivanje stavki na popisu pouzdanih adresa ili popisu spam adresa.

Adresa e-pošte – Adresa e-pošte koju želite dodati/urediti.

Naziv – Naziv unosa.

Cijela domena – Odaberite ovu opciju ako želite da se unos primijeni na cijelu domenu kontakta (ne samo na adresu navedenu u polju Adresa e-pošte nego na sve adrese e-pošte u domeni address.info).

Domene niže razine – Odaberite ovu opciju ako želite da se unos primijeni na domene niže razine kontakta (address.info predstavlja domenu, dok my.address.info predstavlja poddomenu).