Protokoly

Protokoly obsahujú informácie o dôležitých systémových udalostiach a poskytujú prehľad o odhalených hrozbách. Protokoly predstavujú silný nástroj systémovej analýzy, odhaľovania problémov a rizík a v neposlednom rade hľadania riešení. Vytváranie protokolov prebieha aktívne na pozadí bez akejkoľvek interakcie zo strany používateľa. Zaznamenávajú sa informácie podľa aktuálnych nastavení detailnosti protokolov. Prezeranie a archivovanie protokolov a textových správ je umožnené priamo z prostredia ESET Smart Security Premium.

Protokoly sú dostupné z hlavného okna programu po kliknutí na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly. Zvoľte názov protokolu a vyberte akciu z roletového menu Protokoly. Sú dostupné tieto typy protokolov:

Detekcie – tento protokol ponúka podrobné informácie týkajúce sa detekcií a infiltrácií zachytených produktom ESET Smart Security Premium. Informácie v protokoloch zahŕňajú čas detekcie, názov detekcie, umiestnenie, vykonanú akciu a meno používateľa prihláseného v čase detekcie. Dvojitým kliknutím na akúkoľvek položku protokolu zobrazíte jej podrobnosti v novom okne. Nevyliečené infiltrácie sú vždy označené červeným textom na svetločervenom pozadí, zatiaľ čo vyliečené infiltrácie sú označené žltým textom na bielom pozadí. Nevyliečené potenciálne nebezpečné a nechcené aplikácie sú označené žltým textom na bielom pozadí.

Udalosti – v tomto protokole sú zaznamenané všetky dôležité operácie vykonané programom ESET Smart Security Premium. Protokol udalostí obsahuje informácie o udalostiach v programe a chybách, ktoré sa vyskytli. Je navrhnutý pre systémových správcov a používateľov na riešenie problémov. Informácie získané z tohto protokolu vám často pomôžu nájsť príčiny problémov, prípadne ich riešenie.

Kontrola počítača – výsledky všetkých ukončených manuálnych alebo plánovaných kontrol. Každý riadok prináleží samostatnej kontrole. Dvojitým kliknutím na akúkoľvek položku protokolu zobrazíte podrobnosti príslušnej kontroly.

HIPS – tento protokol obsahuje záznamy konkrétnych pravidiel systému HIPS označených na zaznamenávanie. V protokole je zobrazená aplikácia, ktorá danú operáciu vyvolala a následne výsledok (tzn. či bolo pravidlo povolené alebo zakázané) a názov pravidla.

Ochrana siete – v protokole ochrany siete sú zobrazené všetky vzdialené útoky zachytené firewallom. Tu nájdete informácie o všetkých útokoch na váš počítač. V stĺpci Udalosť je typ zisteného útoku. V stĺpci Zdroj sú podrobnejšie informácie o útočníkovi. V stĺpci Protokol je uvedený komunikačný protokol použitý pri útoku. Analýzou tohto protokolu ochrany siete je možné včas odhaliť pokusy o prienik do systému. Viac informácií o sieťových útokoch nájdete v kapitole IDS a pokročilé možnosti.

Filtrované stránky – tento zoznam je užitočný v prípade, ak si želáte zobraziť webové stránky, ktoré boli blokované modulom Ochrana prístupu na web alebo modulom Rodičovská kontrola. Každý protokol obsahuje čas, URL adresu, používateľa a aplikáciu, ktorá vytvorila spojenie s príslušnou webovou stránkou.

Antispamová ochrana – obsahuje záznamy súvisiace s e-mailovými správami, ktoré boli označené ako spam.

Rodičovská kontrola – obsahuje webové stránky, ktoré boli blokované alebo povolené Rodičovskou kontrolou. Stĺpce Typ vyhodnotenia a Hodnota vyhodnotenia hovoria o tom, ako boli aplikované filtrovacie pravidlá.

Správa zariadení – zoznam vymeniteľných médií a zariadení, ktoré boli pripojené k vášmu počítaču. V protokole sú zaznamenané len zariadenia s vytvoreným pravidlom v rámci Správy zariadení. Ak na pripojené zariadenie nie je uplatnené žiadne pravidlo, protokol sa nevytvorí. Môžete tu tiež vidieť podrobnosti o zariadeniach, ako napríklad typ zariadenia, sériové číslo, výrobcu, model a prípadne veľkosť pamäte média.

Ochrana webovej kamery – obsahuje záznamy o aplikáciách blokovaných Ochranou webovej kamery.

Označte obsah akéhokoľvek protokolu a stlačte klávesovú kombináciu Ctrl + C pre jeho skopírovanie do schránky. Viacero položiek môžete označiť podržaním klávesu Ctrl alebo Shift.

Kliknite na MODULE_INACTIVE Filtrovanie pre otvorenie okna Filtrovanie protokolov, kde môžete nastaviť podmienky filtrovania zoznamu protokolov.

Kliknite pravým tlačidlom na konkrétny záznam pre otvorenie kontextového menu. V kontextovom menu sú dostupné nasledujúce možnosti:

Zobraziť zobrazí podrobnejšie informácie o označenom protokole v novom okne.

Filtrovať rovnaké záznamy – po aktivácii tohto filtra sa zobrazia protokoly rovnakého typu (diagnostické, varovania atď.).

Filter... – po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu.

Zapnúť filter – zapne filter, ktorý ste nastavili v okne Filtrovanie protokolov.

Zrušiť filter – vypne aktivovaný filter.

Kopírovať/Kopírovať všetky – kopíruje len označené alebo všetky protokoly z okna.

Odstrániť/Odstrániť všetko – odstráni označené alebo všetky zobrazené protokoly; na vykonanie tejto akcie sú potrebné práva správcu.

Exportovať... – exportuje informácie o protokoloch vo formáte XML.

Exportovať všetko... – exportuje informácie o všetkých protokoloch vo formáte XML.

Hľadať/Hľadať ďalší/Hľadať predošlý – po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu.