Sledovanie aktivity

Pre zobrazenie aktuálnej Aktivity súborového systému na grafe kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Sledovanie aktivity. V spodnej časti grafu je časová os zobrazujúca systémovú aktivitu v reálnom čase, obnovuje sa v nastavených intervaloch. Ak chcete interval zmeniť, vyberte frekvenciu z ponuky Frekvencia obnovovania v dolnej časti okna.

PAGE_ACTIVITY

Sú dostupné tieto možnosti:

Obnovovacia frekvencia: 1 sekunda – Graf sa obnovuje každú sekundu, časová os zobrazuje posledných 10 minút.

Obnovovacia frekvencia: 1 minúta (posledných 24 hodín) – Graf sa obnovuje každú minútu, časová os zobrazuje posledných 24 hodín.

Obnovovacia frekvencia: 1 hodina (posledný mesiac) – Graf sa obnovuje každú hodinu, časová os zobrazuje posledný mesiac.

Obnovovacia frekvencia: 1 hodina (vybraný mesiac) – Graf sa obnovuje každú hodinu, časová os zobrazuje niekoľko vami vybraných mesiacov.

Zvislá os Grafu prebiehajúcej aktivity súborového systému zobrazuje množstvo prečítaných dát (modrou farbou) a množstvo zapisovaných dát (tyrkysovou farbou). Obidva údaje sú zobrazené v KB (kilobajtoch)/MB/GB. Po ponechaní kurzora na vybranej položke legendy sa v grafe zobrazia len príslušné údaje.

Druhá možnosť v roletovom menu je Sieťová aktivita. Grafové zobrazenie a nastavenia sú pre Aktivitu súborového systému a Sieťovú aktivitu rovnaké, jediným rozdielom je, že pre sieťovú aktivitu je zobrazované množstvo prijatých dát (modrou farbou) a množstvo odoslaných dát (tyrkysovou farbou).