E-mailové upozornenia a oznámenia

Nastavenia pre túto funkcionalitu sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > Upozornenia a udalosti.

Program umožňuje pridávať do skontrolovaných správ oznámenie s informáciami o výsledku kontroly. Textové oznámenia môže používateľ Pridávať do prijatých a prečítaných e‑mailov alebo tiež Pridávať do odosielaných e‑mailov. Na tieto oznámenia sa nemožno úplne spoliehať, nakoľko nemusia byť doplnené do problematických HTML správ a taktiež môžu byť sfalšované malvérom. Pridávanie textových oznámení možno nastaviť zvlášť pre prijaté a prečítané e‑maily a zvlášť pre odosielané e‑maly, prípadne pre všetky e‑maily. Na výber sú tieto možnosti:

Nikdy – program nebude pridávať podpisy do žiadnych kontrolovaných správ.

Pri zachytení detekcie – program bude pridávať oznámenia len do infikovaných správ (predvolené nastavenie).

Do všetkých skontrolovaných e‑mailov – program bude pridávať oznámenia do všetkých skontrolovaných e‑mailov.

Text pridaný do predmetu e‑mailu – túto šablónu upravte v prípade, ak si želáte zmeniť formát predpony predmetu infikovaného e‑mailu. Táto funkcia nahradí predmet správy „Ahoj“ nasledujúcim formátom: „[detekcia %DETECTIONNAME%] Ahoj“. Premenná %DETECTIONNAME% predstavuje detekciu.