Pridanie pravidiel správy zariadení

Pravidlo správy zariadení definuje akciu, ktorá bude vykonaná pri pripojení zariadenia spĺňajúceho kritériá v pravidle.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Do poľa Názov zadajte popis pravidla pre jeho lepšiu identifikáciu. Tlačidlo Pravidlo zapnuté aktivuje alebo deaktivuje konkrétne pravidlo, čo je užitočné v prípade, že si neželáte vymazať pravidlo natrvalo.

Typ zariadenia

Z roletového menu vyberte typ externého zariadenia (disk, prenosné zariadenie, Bluetooth, FireWire atď.). Informácia o type zariadenia je prevzatá od operačného systému a je uvedená v systémovom Správcovi zariadení (Device manager), ak je zariadenie pripojené k počítaču. Úložné zariadenia zahŕňajú externé disky alebo čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB alebo FireWire. Čítačky smart kariet zahŕňajú čítačky kariet s integrovaným obvodom, ako sú napríklad SIM karty alebo overovacie karty. Medzi zobrazovacie zariadenia patria napríklad skenery alebo digitálne fotoaparáty, ktoré neposkytujú informácie o používateľovi, ale iba o akciách. Z toho vyplýva, že môžu byť blokované len globálne pre všetkých používateľov.

Akcia

Prístupové práva k zariadeniam bez úložiska môžu byť povolené/blokované. Prístupové práva k zariadeniam s úložiskom môžu byť nasledovné:

Čítanie/Zápis – bude povolený úplný prístup k zariadeniu.

Blokovať – prístup k zariadeniu bude blokovaný.

Iba na čítanie – povolený bude prístup k zariadeniu len na čítanie, nie na zápis.

Upozorniť – pri pripojení zariadenia k počítaču, bude používateľ informovaný, či je zariadenie povolené alebo blokované, a táto informácia sa tiež zaznamená do protokolu. Program si zariadenia nepamätá, čo znamená, že príslušné oznámenie sa zobrazí aj pri opätovnom pripojení rovnakého zariadenia.

Majte na pamäti, že pre niektoré typy zariadení nemusia byť dostupné všetky akcie (povolenia). V prípade úložného zariadenia sú dostupné všetky štyri akcie. Ak ide o zariadenie, ktoré neslúži na ukladanie dát, sú k dispozícii len tri akcie (napríklad akcia Iba na čítanie nie je dostupná pri Bluetooth zariadeniach, takže tieto zariadenia sa dajú len povoliť, blokovať alebo na ne upozorniť).

Typ kritéria – zvoľte Zariadenie alebo Skupinu zariadení.

Nasledujúce parametre môžu byť použité na doladenie pravidla pre čo najlepšie prispôsobenie danému zariadeniu. V parametroch sa nerozlišujú veľké a malé písmená:

Výrobca – filtrovanie podľa názvu výrobcu alebo ID.

Model – názov daného zariadenia.

Sériové číslo – externé zariadenia zvyčajne majú svoje vlastné sériové číslo. V prípade CD/DVD ide o sériové číslo daného média, nie CD mechaniky.

note

Poznámka

Ak sú vyššie uvedené údaje prázdne, pravidlo bude tieto polia ignorovať. Parametre vo všetkých poliach okna nerozlišujú malé a veľké písmená a nepoužívajú špeciálne znaky (*, ?).

note

Poznámka

Pre zistenie parametrov zariadenia pripojeného k počítaču najprv vytvorte pravidlo pre povolenie daného typu zariadení a po pripojení zariadenia k počítaču zistite jeho parametre v Protokole správy zariadení.

Závažnosť zapisovania do protokolu

ESET Smart Security Premium ukladá všetky dôležité udalosti do protokolov, ktoré môžete zobraziť priamo z hlavného menu programu. Kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly a z roletového menu Protokoly vyberte možnosť Správa zariadení.

Vždy – zaznamenáva všetky udalosti.

Diagnostika – zaznamenáva do protokolu informácie dôležité pre ladenie programu.

Informácie – zaznamenáva informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky záznamy vyššie.

Upozornenie – zaznamenáva kritické chyby a varovné správy.

Žiadne – nebudú vytvárané žiadne protokoly.

Pravidlo môže byť obmedzené len na určitých používateľov alebo skupiny používateľov ich pridaním do Zoznamu používateľov:

Pridať – otvorí sa okno Vybrať objekty typu: Používatelia alebo Skupiny, kde je možné vybrať konkrétnych používateľov.

Odstrániť – vybraný používateľ bude odstránený z filtra.

note

Poznámka

Nie všetky typy zariadení sa dajú filtrovať pomocou používateľských pravidiel (napríklad zobrazovacie zariadenia neposkytujú informácie o používateľoch, len o ich akciách).