Procedury uaktualniania, migracji i ponownej instalacji

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET Security Management Center oraz innych komponentów programu ESMC.

warning

Ostrzeżenie

Komponent serwera ESMC w wersji 7.2 jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 6.5–7.0 do 7.2 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i komputer nie działa, konieczne jest ponowne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESMC ręcznie w oryginalnej wersji.

Jeśli chcesz przeprowadzić uaktualnienie, musisz przeprowadzić migrację bieżącego rozwiązania ESMC na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchomić zadanie uaktualnienia.

ESMC7.2 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. W przypadku aktualizacji starszej wersji programu ESMC dla Windows do ESMC 7.2 przy jednoczesnym korzystaniu z synchronizacji z Active Directory, zadania synchronizacji w ESMC 7.2 zakończą się niepowodzeniem.

 

1.Uaktualnianie z programu ERA 5. generacji

Uaktualnianie/migrowanie ze starszej generacji programu ERA 5 do programu ESMC 7 za pomocą Migration Assistant.

Aby się dowiedzieć, jak wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu programu ERA w wersji 5.x, należy przeczytać ten artykuł w bazie wiedzy.

 

2.Uaktualnienie programu ERA 6.5 oraz ESMC 7.x do wersji ESMC 7.2

Opcje uaktualniania do najnowszej wersji:

za pomocą zadania uaktualniania komponentów Security Management Center

Za pomocą instalatora kompleksowego programu ESMC 7.2 — zalecamy tę opcję uaktualnienia w przypadku gdy bieżąca instalacja ERA/ESMC została przeprowadzona za pomocą instalatora kompleksowego.

Ręcznie — dla użytkowników zaawansowanych.

Jeżeli w infrastrukturze jest używany komponent proxy ERA, przeczytaj dokumentację dotyczącą migracji serwera proxy przed uaktualnieniem.

note

Uwaga

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESMC, należy sprawdzić wersję serwera ESET Security Management Center. W konsoli internetowej ESMC należy przejść na stronę Informacje, a następnie zapoznać się z tym artykułem bazy wiedzy zawierającym listę wszystkich wersji komponentów ESMC dla każdego serwera ESMC.

 

3.Migrowanie lub ponowna instalacja programu ESMC 7 między serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESMC.

note

Uwaga

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESMC na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESMC lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESMC nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESMC.

 

4.Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESMC.

important

WAŻNE

Po przeprowadzeniu uaktualnienia programu ERA 6.5 do wersji 7.2 zostaną wprowadzone istotne zmiany w zakresie obsługi użytkowników i zadań. Zobacz listę nowych funkcji.

Model zabezpieczeń programu ESMC 7.2 różni się od wcześniejszych, dlatego konieczny jest przegląd ustawień użytkowników, grup i zadań.

Udoskonalono projekt konsoli internetowej i zmieniono nazwę produktu.

Komponent serwera proxy ERA został wycofany.

Więcej informacji zawiera temat Kroki po migracji w Podręczniku administracji.