Migračný proces pre MySQL Server

Prerekvizity

Zdrojová a cieľová inštancia SQL servera musia byť nainštalované. Môžu byť umiestnené na odlišných zariadeniach.

MySQL nástroje musia byť dostupné aspoň na jednom zo zariadení (mysqldump a mysql klient).

Užitočné odkazy:

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/copying-databases.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html

Migrácia SQL Servera

V príkazoch, konfiguračných súboroch alebo SQL príkazoch nižšie vždy zameňte:

SRCHOST za adresu zdrojového databázového servera,

SRCROOTLOGIN za používateľské meno root používateľa na zdrojovom MySQL serveri,

SRCERADBNAME za názov zdrojovej databázy ESMC, ktorá sa má zálohovať,

BACKUPFILE za cestu k súboru, kam sa uloží záloha,

TARGETHOST za adresu cieľového databázového servera,

TARGETROOTLOGIN za používateľské meno root používateľa na cieľovom MySQL serveri,

TARGETERADBNAME za názov cieľovej databázy ESMC (po migrácii),

TARGETERALOGIN za používateľské meno používateľa novej ESMC databázy na cieľovom MySQL serveri,

TARGETERAPASSWD za heslo používateľa novej ESMC databázy na cieľovom MySQL serveri.

Nie je nevyhnutné spustiť nižšie uvedené príkazy cez príkazový riadok. Ak poznáte vhodný nástroj s grafickým rozhraním, môžete ho použiť miesto príkazov.

1.Zastavte služby ESMC Server/MDM.

2.Vytvorte úplnú zálohu zdrojovej ESMC databázy (databáza, ktorú chcete migrovať):

mysqldump --host SRCHOST --disable-keys --extended-insert --routines -u SRCROOTLOGIN -p SRCERADBNAME > BACKUPFILE

3.Pripravte prázdnu databázu na cieľovom MySQL serveri:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE DATABASE TARGETERADBNAME /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"

details_hoverPoznámka:

Na systémoch Linux použite apostrof ‘ miesto úvodzoviek ".

4.Obnovte (importujte) zálohovanú databázu na cieľovom MySQL serveri do prázdnej databázy, ktorú ste pripravili v predošlom kroku:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p TARGETERADBNAME < BACKUPFILE

5.Vytvorte používateľa pre ESMC databázu na cieľovom MySQL serveri:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE USER TARGETERALOGIN@'%' IDENTIFIED BY 'TARGETERAPASSWD';"

Odporúčané znaky pre TARGETERALOGIN:

Malé písmená zo znakovej sady ASCII, čísla a podčiarkovník „_“

Odporúčané znaky pre TARGETERAPASSWD:

Iba znaky zo znakovej sady ASCII vrátane malých aj veľkých písmen, čísla, medzery a špeciálne znaky

Nepoužívajte znaky, ktoré nepatria do znakovej sady ASCII, napr. zložené zátvorky { } alebo znak zavináč @.

Berte, prosím, na vedomie, že ak nebudete postupovať podľa vyššie uvedených odporúčaní týkajúcich sa použiteľných znakov, môžete mať problémy s databázovým pripojením alebo budete musieť použiť tzv. „únikový znak“ (escape character) pri úprave reťazca pripojenia k databáze. Pravidlá použitia „únikových znakov“ nie sú súčasťou tejto dokumentácie.

6.Udeľte správne prístupové práva používateľovi ESMC databázy na cieľovom MySQL serveri:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=GRANT ALL ON TARGETERADBNAME.* TO TARGETERALOGIN;"

details_hoverPoznámka:

Na systémoch Linux použite apostrof ‘ miesto úvodzoviek ".

7.Odstráňte obsah tabuľky tbl_authentication_certificate (v opačnom prípade sa agenty nemusia vedieť pripojiť na nový server):

 mysql --host TARGETHOST -u root -p "--execute=DELETE FROM era_db.tbl_authentication_certificate where certificate_id = 1;"

8.Nájdite súbor startupconfiguration.ini na zariadení, na ktorom je nainštalovaná služba ESMC Server/MDM.

oPre Windows Vista a novšie verzie operačného systému Windows:
Server:

% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oPre staršie verzie operačného systému Windows:
Server:

% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
 MDMCore:
% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oPre Linux:
Server:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
 MDMCore:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/startupconfiguration.ini

9.Zmeňte reťazec pripojenia k databáze v súbore startupconfiguration.ini pre ESMC Server alebo ESMC MDM.

Nastavte adresu a port nového databázového servera.

Nastavte meno a heslo pre používateľa.

Výsledok by mal byť vyzerať takto:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETERALOGIN;
Password={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

10.Spustite ESMC Server/MDM a uistite sa, že služba ESMC Server/MDM funguje správne.