Záloha a obnova databázy

Všetky informácie a nastavenia produktu ESET Security Management Center sú uložené v databáze. Odporúčame preto pravidelne zálohovať túto databázu pre zníženie rizika straty dát. Postupujte podľa nasledujúcich návodov podľa typu vašej databázy:

details_hoverPoznámka:

Záloha sa tiež dá použiť neskôr pri migrácii produktu ESET Security Management Center na nový server.

Názvy databáz a protokolov ostanú rovnaké aj po zmene názvu produktu z ESET Remote Administrator na ESET Security Management Center.


Príklady zálohovania MS SQL databázy

Pri vytváraní záložného súboru MS SQL databázy sa môžete riadiť nižšie uvedenými príkladmi:

validation-status-icon-warning Dôležité:

V rámci týchto príkladov sa používajú predvolené nastavenia (napr. predvolený názov databázy a predvolené nastavenia pripojenia k databáze). Skript použitý na zálohovanie budete musieť upraviť tak, aby odrážal všetky vaše zásahy do pôvodných nastavení.

Jednorazová záloha databázy

Pre vytvorenie záložného súboru s názvom BACKUPFILE spustite v príkazovom riadku systému Windows nasledujúci príkaz:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

details_hoverPoznámka:

HOST je v tomto prípade IP adresa alebo názov hostiteľa a ERASQL je názov inštancie MS SQL servera. Od verzie produktu ESMC 7 môžete (ak používate MS SQL databázu) nainštalovať ESMC Server na SQL inštanciu, ktorú si pomenujete podľa seba. V takomto prípade je potrebné adekvátne upraviť zálohovacie skripty.

Pravidelné zálohovanie databázy pomocou SQL skriptu

 

Vyberte si jeden z nasledujúcich skriptov:

a)Tento skript bude pravidelne vytvárať záložné súbory a ukladať ich podľa dátumu vytvorenia:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3. REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE%-%RANDOM%]

b)Tento skript bude zálohy pridávať vždy do toho istého súboru:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Obnovenie MS SQL databázy

 

Pre obnovenie MS SQL databázy zo záložného súboru použite nasledujúci príkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


Zálohovanie MySQL databázy

 

Pre vytvorenie záložného súboru MySQL databázy môžete použiť nasledujúci príkaz:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

details_hoverPoznámka:

HOST je v tomto prípade IP adresa alebo názov hostiteľa MySQL Servera, ROOTLOGIN je root účet MySQL Servera a ERADBNAME je názov ESMC databázy.

 

Ak si želáte obnoviť databázu zo zálohy, postupujte podľa nasledujúceho návodu:

Obnovenie MySQL databázy

 

Pre obnovenie MySQL databázy zo záložného súboru sa riaďte nasledujúcim príkladom:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE

details_hoverPoznámka:

Pre viac informácií o zálohovaní Microsoft SQL databázy navštívte oficiálnu stránku spoločnosti Microsoft. Pre viac informácií o zálohovaní MySQL databázy si prečítajte dokumentáciu pre databázový server MySQL.