Inštalácia Web Console – Windows

details_hoverPoznámka:

Nástroj ESMC Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESMC Server.

Pre inštaláciu komponentu ESMC Web Console na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET si môžete stiahnuť samostatné inštalátory pre jednotlivé komponenty nástroja ESET Security Management Center.

2.Uistite sa, že máte nainštalované nasledujúce komponenty:

ESMC Server

Java/OpenJDK

validation-status-icon-error Upozornenie:

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu – presný postup nájdete na tomto odkaze.

Apache Tomcat:

a)Z webovej stránky https://tomcat.apache.org si stiahnite inštalačný súbor (32-bitový/64-bitový inštalátor služieb pre systém Windows) apache-tomcat-[verzia].exe pre najnovšiu podporovanú verziu Apache Tomcat.

b)Spustite inštalátor.

c)Počas inštalácie zadajte cestu k Jave (nadradený priečinok priečinkov Java bin a lib).

d)Po dokončení inštalácie sa uistite, že typ spustenia služby Apache Tomcat je nastavený na Automatic (v services.msc).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak máte vo svojom systéme nainštalované viaceré Java verzie, odporúčame vám odinštalovať staršie verzie a ponechať iba najnovšiu verziu.

Uistite sa, že Java, ESMC a Apache Tomcat majú rovnakú bitovosť (32-bit alebo 64-bit).

Web Console súbor (era.war) uložený na lokálnom pevnom disku.

3.Skopírujte era.war do Apache Tomcat priečinka s webovými aplikáciami:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\

4.Počkajte, kým sa súbor extrahuje a prebehne inštalácia ESMC Web Console.

5.Pokračujte nasledujúcimi krokmi:

Ak ste nainštalovali ESMC Web Console na rovnakom počítači ako ESMC Server:

a)Reštartujte službu Apache Tomcat. Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť. Počkajte 30 sekúnd a kliknite na Spustiť.

b)Otvorte ESMC Web Console vo vašom webovom prehliadači: http://localhost:8080/era/. Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka nástroja Web Console.

details_hoverPoznámka:

HTTP port je počas inštalácie Apache Tomcat štandardne nastavený na 8080. Môžete tiež nastaviť HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat.

Ak ste nainštalovali ESMC Web Console na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESMC Server, vykonajte nasledujúce kroky pre umožnenie komunikácie medzi ESMC Web Console a ESMC Serverom:

a)Zastavte službu Apache Tomcat: Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť.

b)Spustite Poznámkový blok ako správca a upravte súbor C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Vyhľadajte položku server_address=localhost.

d)Nahraďte localhost IP adresou vášho ESMC Servera a uložte súbor.

e)Spustite službu Apache Tomcat. Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Spustiť.

f)Otvorte ESMC Web Console vo vašom webovom prehliadači: https://Server-IP/era/ (Server-IP nahraďte IP adresou vášho ESMC Servera). Následne sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.