Instalacja serwera

W celu przeprowadzenia instalacji komponentu serwera ESMC w systemie Windows należy wykonać poniższe działania:

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET Security Management Center w celu pobrania instalatora autonomicznego komponentów programu ESMC.

2.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.

3.Uruchom instalator serwera ESMC i zaakceptuj umowę EULA, jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami.

4.Nie zaznaczaj pola wyboru To jest instalacja klastra i kliknij przycisk Dalej. hmtoggle_plus0 Czy to instalacja w klastrze?

5.Wybierz konto użytkownika usługi. Konto to będzie używane do uruchamiania Usługi ESET Security Management Center. Dostępne są następujące opcje:

Konto usługi sieciowej

Określony użytkownik: DOMENA/UŻYTKOWNIK

6.Nawiąż połączenie z bazą danych. Tutaj przechowywane są wszystkie dane (hasło do konsoli internetowej ESMC, dzienniki komputerów klienckich itd.):

Baza danych: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server z uwierzytelnianiem systemu Windows

Sterownik ODBC: sterownik MySQL ODBC 5.1/sterownik MySQL ODBC 5.2 Unicode/sterownik MySQL ODBC 5.3 Unicode/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/sterownik ODBC 11 dla programu SQL Server

Nazwa bazy danych: można zostawić wstępnie zdefiniowaną nazwę lub w razie potrzeby ją zmienić

Nazwa hosta: nazwa hosta lub adres IP serwera bazy danych

Port: port używany do łączenia się z serwerem bazy danych

Nazwa użytkownika/hasło do konta administratora bazy danych

Użyj nazwanej instancji — w przypadku używania bazy danych MS SQL można też zaznaczyć pole wyboru Użyj nazwanej instancji. Dzięki temu będzie można używać niestandardowych instancji baz danych. Niestandardową instancję bazy danych można ustawić w nazwie hosta przekazywanej w postaci NAZWA_HOSTA\INSTANCJA_BD, na przykład: 192.168.0.10\ESMC7SQL. W przypadku bazy danych w klastrze należy użyć jedynie nazwy klastra. Po wybraniu tej opcji nie można zmienić używanego portu. System korzysta z domyślnych portów określonych przez firmę Microsoft.

details_hoverUWAGA

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj nazwanej instancji można również połączyć serwer ESMC z bazą danych programu MS SQL, która jest zainstalowana w klastrze trybu failover. W polu Nazwa hosta należy wpisać nazwę klastra.

 

package_installation_db_connection

details_hoverUWAGA

W bazie danych na serwerze ESMC zapisywane są duże obiekty blob danych, dlatego prawidłowe działanie serwera ESMC wymaga skonfigurowania programu MySQL tak, aby przyjmował duże pakiety.

W tym kroku weryfikowane jest połączenie z bazą danych. Jeśli połączenie jest prawidłowe, można przejść do następnego kroku.

7.Wybierz użytkownika programu ESET Security Management Center, który ma dostęp do bazy danych. Można wybrać istniejącego użytkownika lub użytkownik może zostać skonfigurowany automatycznie.

8.Wprowadź hasło dostępu do konsoli internetowej.

package_installation_webconsole

9. Program ESET Security Management Center do komunikacji między klientem a serwerem wykorzystuje certyfikaty. Można wybrać własne certyfikaty lub stworzyć nowe certyfikaty za pomocą serwera.

10. Wpisz informacje dotyczące wszystkich certyfikatów oraz hasło dla Urzędu certyfikacji. Należy zapamiętać to hasło.

11. Zostanie utworzony nowy certyfikat równorzędny, dla którego również wybierz hasło.

12. W następnym kroku wybierz hasło dla certyfikatu równorzędnego Agenta i serwera proxy. Możesz również wprowadzić informacje dodatkowe dotyczące certyfikatu (nie jest to obowiązkowe). Pole Hasło urzędu można pozostawić puste. W przypadku wpisania hasła należy je zapamiętać.

13. W ramach konfiguracji może zostać wykonane wstępne zadanie Synchronizacja grupy statycznej. Wybierz metodę (Nie synchronizuj, Synchronizuj z siecią Windows Network, Synchronizuj z usługą Active Directory) i kliknij przycisk Dalej.

14. Wpisz prawidłowy klucz licencyjny ESMC lub wybierz opcję Aktywuj później.

package_installation_activation

15. Potwierdź lub zmień folder instalacji serwera i kliknij przycisk Dalej.

16. Aby zainstalować serwer, kliknij opcję Zainstaluj.

details_hoverUWAGA

Po ukończeniu instalacji serwera ESMC można również zainstalować agenta ESET Management na tym samym komputerze (opcjonalnie). Dzięki temu można zarządzać samym serwerem w taki sam sposób, w jaki zarządza się komputerem klienckim.