Konzola na správu virtuálneho zariadenia ESMC

Po úspešnom nasadení ESMC VA otvorte terminálové okno virtuálneho počítača. Uvidíte obrazovku so základnými informáciami svojho ESMC VA, ako aj jeho stav. Toto je hlavná obrazovka ESMC VA. Odtiaľto sa môžete prihlásiť do konzoly na správu virtuálneho zariadenia ESMC (tiež známa ako režim správy) stlačením tlačidla Enter. Pre vstup do režimu správy zadajte svoje heslo špecifikované počas konfigurácie ESMC VA a stlačte Enter dvakrát. V prípade, že ste ešte ESMC VA nekonfigurovali, môžete pre vstup do režimu správy použiť prednastavené heslo eraadmin.

Keď ste už prihlásený do konzoly na správu virtuálneho zariadenia ESMC, v rámci konfigurácie/správy sú dostupné tieto položky:

Set Static IP address (Nastavenie statickej IP adresy)

Enable/Disable remote access (Povolenie/zakázanie vzdialeného prístupu)

Backup database (Zálohovanie databázy)

Restore database (Obnovenie databázy)

Reset after snapshot revert (Vykonanie obnovy po vrátení zmien k snímke)

Pull database from other server (Načítanie obsahu databázy z iného servera)

Change VM password (Zmena hesla pre virtuálny počítač)

Change database password (Zmena hesla pre databázu)

Rejoin domain (Opätovné pripojenie k doméne)

Configure domain (Nastavenie domény)

Factory reset (Obnovenie pôvodných nastavení)

important

Dôležité

Dostupnosť položiek uvedených vyššie sa môže líšiť v závislosti od fázy implementácie ESMC VA a konfigurovaného typu zariadenia.

Restart system – v prípade, že chcete reštartovať svoje ESMC VA.

Shut down system – v prípade, že chcete vypnúť svoje ESMC VA.

Lock screen – mali by ste uzamknúť obrazovku, aby ste zabránili ostatným ľudom používať vaše ESMC VA a pristupovať k jeho súborom. Uzamknúť obrazovku môžete aj pomocou tlačidla Esc, čo je ešte rýchlejšie. Režim správy sa ukončí a vy uvidíte hlavnú obrazovku ESMC VA.

Exit to terminal – túto funkciu použite v prípade, že sa chcete dostať do terminálu operačného systému. Táto funkcia zatvorí konzolu na správu virtuálneho zariadenia ESMC a vstúpi do terminálu. Pre návrat z terminálu späť do hlavnej obrazovky ESMC VA napíšte exit a stlačte kláves Enter (môžete tiež použiť príkaz „logout“).