Zmeny po aktualizácii zo staršej verzie ERA

Ak ste vykonali aktualizáciu z ERA 6.5 alebo staršej verzie, je potrebné skontrolovať používateľov, povolenia a nastavenia servera a uistiť sa, že vyhovujú vylepšenému bezpečnostnému modelu, ktorý poskytuje nástroj ESET Security Management Center. Medzi objekty sa radia nielen počítače, ale aj úlohy, oznámenia, politiky, certifikáty, inštalátory a sady povolení. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

note

Poznámka

Po aktualizácii ESMC odporúčame, aby ste pred prihlásením do novej verzie Web Console vymazali vyrovnávaciu pamäť webového prehliadača a súbory cookie.

Používatelia a sady povolení

Správca by mal skontrolovať všetkých používateľov a sady povolení. Nový bezpečnostný model je založený hlavne na statických skupinách, takže vám odporúčame si najskôr rozvrhnúť štruktúru skupín a až potom vytvárať sady povolení. Správca môže vytvárať aj nových natívnych používateľov.

important

Dôležité

Nezabudnite ku každému používateľovi priradiť domácu skupinu a sadu povolení, ktorá používateľovi poskytne prístupové práva pre túto skupinu. Všetky objekty vytvorené používateľom budú vždy automaticky zahrnuté do domácej skupiny daného používateľa.

Po vykonaní aktualizácie budú používatelia rozdelení do dvoch kategórií:

Používatelia, ktorým nebola pridelená sada povolení na prístup ku skupine Všetko v staršej verzii ERA, nebudú mať domácu skupinu v novej verzii ESMC. Títo používatelia nebudú mať prístupové práva ku Skupinám a počítačom, čo znamená, že sa im nebudú zobrazovať žiadne zariadenia.

Používatelia, ktorým bola pridelená sada povolení na prístup ku skupine Všetko v staršej verzii ERA, budú mať tieto povolenia ponechané. Títo používatelia navyše získajú aj povolenia na prístup ku Skupinám a počítačom.

Úlohy a spúšťače

Klientske úlohy a Serverové úlohy sú zlúčené do sekcie Úlohy.

Od verzie ERA 6.5 je povolený pre každú serverovú úlohu len jeden spúšťač. Počet spúšťačov je po aktualizácii na verziu 6.5 automaticky upravený tak, aby sa zhodoval s počtom serverových úloh. V sekcii Úlohy > Serverové úlohy zvoľte konkrétnu úlohu pre zobrazenie podrobností o jej spúšťači.

Reporty, šablóny a ostatné objekty

Po aktualizácii zo staršej verzie budú všetky objekty zahrnuté v statickej skupine Všetko. Správca môže jednotlivé objekty zdieľať medzi používateľmi rozličnými spôsobmi:

Duplikovaním objektov, čím sa tieto objekty sprístupnia používateľom bez administrátorských oprávnení.

Presunutím objektov do zdieľaných skupín, kde k nim má prístup viac používateľov.

Používateľom je možné prideliť dodatočné sady povolení, ktoré im umožnia obmedzený prístup k určitým objektom (napríklad k Politikám) cez skupinu Všetko.

Statické a dynamické skupiny

Statické skupiny sú základom bezpečnostného modelu v ESMC 7. Každý objekt je umiestnený v jednej statickej skupine. Štruktúra statických aj dynamických skupín zostáva rovnaká aj po vykonaní aktualizácie. Používatelia musia mať pridelené povolenia pre svoju skupinu, aby bolo umožnené zobrazovanie a interakcia s ostatnými členmi skupiny.