Generovanie reportu

Úloha Generovať report umožňuje generovanie reportov na základe prednastavených alebo vytvorených šablón reportov.

Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultServerová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia

Šablóny reportov – kliknite na Pridať šablónu reportu a zo zoznamu vyberte požadovanú šablónu reportu. Používateľ, ktorý túto úlohu vytvára, bude môcť vidieť a zvoliť len tie šablóny reportov, ktoré sú dostupné v jeho skupine. Pre jeden report môžete zvoliť aj viacero šablón.

Vyberte možnosť Odoslať e-mail alebo Uložiť do súboru pre získanie vygenerovaného reportu.

Doručenie reportu

Odoslať e-mail

Aby bolo možné odosielanie/prijímanie e-mailových správ, musíte v sekcii Nastavenia servera > Pokročilé nastavenia povoliť používanie SMTP servera.

Odoslať – zadajte e-mailové adresy prijímateľov, ktorým budú odosielané e-maily obsahujúce report. Môžete zadať viac adries a oddeliť ich čiarkou. Je tiež možné zadať CC a BCC, ktorých funkcia je rovnaká ako v prípade e-mailových klientov.

Predmet – predmet správy obsahujúcej report. Zadajte charakteristický predmet, aby bolo možné prichádzajúce správy triediť. Predmet je voliteľný, ale odporúčame ho zadať.

Obsah správy – zadajte obsah správy obsahujúcej report.

Odoslať e-mail, ak je report prázdny – použite túto možnosť, ak chcete, aby bol report odoslaný aj v prípade, že neobsahuje žiadne údaje.

Kliknite na Zobraziť možnosti tlače pre zobrazenie nasledujúcich nastavení:

Výstupný formát – vyberte jeden z formátov tlače.

Výstupný jazyk – vyberte jazyk správy. Prednastavený jazyk je jazyk nastavený v rozhraní ESMC Web Console.

Veľkosť stránky/Rozlíšenie (DPI)/Orientácia papiera/Formát farby/Jednotky okraja/Okraje – tieto nastavenia využijete pri tlači reportu. Vyberte vhodné nastavenia na základe vašich požiadaviek na tlač. Tieto nastavenia sú aplikovateľné len na formáty PDF a PS, formát CSV nie je podporovaný. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač.

note

Poznámka

Úloha Generovať report vám umožňuje vybrať niekoľko formátov výstupu. Pri použití formátu CSV bude dátum a čas reportu uložený v časovom štandarde UTC. Pri použití formátov PDF alebo PS bude dátum a čas reportu uložený v lokálnom čase servera.

Uložiť do súboru

Relatívna cesta k súboru – report bude vygenerovaný do konkrétneho adresára, napríklad:

oNa systéme Windows sú reporty väčšinou umiestnené v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\.

oNa starších systémoch Windows môže byť použité umiestnenie C:\Users\All Users\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\.

oNa systéme Linux sú správy väčšinou umiestnené v /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/.

Uložiť súbor, ak je report prázdny – použite túto možnosť, ak chcete, aby bol report uložený aj v prípade, že neobsahuje žiadne údaje.

Kliknite na Zobraziť možnosti tlače pre zobrazenie nasledujúcich nastavení:

Výstupný formát – vyberte jeden z formátov tlače.

Výstupný jazyk – vyberte jazyk správy. Prednastavený jazyk je jazyk nastavený v rozhraní ESMC Web Console.

Veľkosť stránky/Rozlíšenie (DPI)/Orientácia papiera/Formát farby/Jednotky okraja/Okraje – tieto nastavenia využijete pri tlači reportu. Vyberte vhodné nastavenia na základe vašich požiadaviek na tlač. Tieto nastavenia sú aplikovateľné len na formáty PDF a PS, formát CSV nie je podporovaný. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač.

note

Poznámka

Úloha Generovať report vám umožňuje vybrať niekoľko formátov výstupu. Pri použití formátu CSV bude dátum a čas reportu uložený v časovom štandarde UTC. Pri použití formátov PDF alebo PS bude dátum a čas reportu uložený v lokálnom čase servera.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.