Nasadenie agentov

Serverová úloha Nasadenie agentov vykonáva vzdialené nasadenie ESET Management Agenta.

note

Poznámka

Úloha Nasadenie agentov spúšťa inštaláciu ESET Management Agenta na cieľových počítačoch po jednom (sekvenčne). To znamená, že ak spustíte túto úlohu na väčšom množstve klientskych počítačov, jej dokončenie môže trvať dlho. Odporúčame preto použiť nástroj vzdialeného nasadenia ESET Remote Deployment Tool. Tento nástroj spúšťa inštaláciu ESET Management Agenta na všetkých cieľových počítačoch súčasne (paralelne) a zároveň šetrí prenos dát v sieti tým, že používa lokálne uložené súbory inštalátora a nepristupuje k online repozitáru.

warning

Upozornenie

Úloha Nasadenie agentov používa SSH, ktoré nie je podporované v prostredí Windows Server 2003. Spustenie tejto úlohy na systéme Windows Server 2003 bude mať za následok zlyhanie inštalácie ESET Management Agenta.

Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultServerová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

Nastavenia nasadenia agenta

Automatické zvolenie vhodného agenta – ak používate vo svojej sieti rôzne operačné systémy (Windows, Linux, macOS), vyberte túto možnosť a program automaticky nájde vhodný typ agenta pri nasadzovaní.

Ciele – pomocou tejto možnosti vyberte klienty, na ktorých bude daná úloha vykonaná.

note

Poznámka

Ak boli počítače pridané do ESMC pomocou úlohy Synchronizácia statickej skupiny, uistite sa, že sú názvy týchto počítačov zadané ako úplné názvy domén. Tieto názvy sú počas nasadenia použité ako klientske adresy a ak nie sú správne, nasadenie nebude úspešné. Počas synchronizácie použite atribút dNSHostName ako Atribút názvu hostiteľa počítača na účely nasadenia agenta.

Názov hostiteľa servera (voliteľné) – môžete zadať názov hostiteľa servera, ak je tento názov odlišný na strane klienta a na strane servera.

 

Prihlasovacie údaje cieľových počítačov

Prihlasovacie meno/heslo – prihlasovacie meno a heslo používateľa s dostatočnými oprávneniami na vykonanie vzdialenej inštalácie agenta.

 

Nastavenia certifikátu

Peer certifikát:

ESMC certifikát – bezpečnostný certifikát a certifikačná autorita pre inštaláciu agenta. Môžete vybrať prednastavený certifikát a certifikačnú autoritu alebo použiť vlastné certifikáty.

Vlastný certifikát – ak použijete na overenie vlastný certifikát, prejdite do sekcie certifikát a vyberte daný certifikát pri inštalácii agenta. Viac informácií nájdete v kapitole Certifikáty.

Prístupová fráza certifikátu – heslo pre certifikát; buď heslo zadané pri inštalácii ESMC Servera (krok, v ktorom ste vytvorili certifikačnú autoritu), alebo heslo vášho vlastného certifikátu.

important

Dôležité

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

note

Poznámka

ESMC Server dokáže automaticky vybrať vhodný inštalačný balík agenta pre konkrétny operačný systém. Ak chcete inštalačný balík vybrať manuálne, zrušte výber možnosti Automatické zvolenie vhodného agenta a vyberte požadovaný inštalačný balík z ESMC repozitára.

Pri inštalácii agenta na počítačoch Linux alebo Mac sa uistite, že na daných cieľových počítačoch je SSH daemon povolený a spustený na porte 22 a že toto spojenie nie je blokované firewallom. Pre pridanie výnimky v rámci Linux firewallu použite nasledujúci príkaz (nahraďte IP adresu IP adresou svojho ESMC Servera):
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Pre inštaláciu na Linux vyberte používateľa s povolením používať príkaz sudo alebo root používateľa. Ak sa použije root, služba ssh vám musí povoliť prihlásiť sa ako root.

Ak chcete opätovne nasadiť agenta, nikdy neodstraňujte aktuálneho agenta. Miesto toho spustite úlohu nasadenia nad aktuálnym agentom.  Je možné, že ak odstránite agenta, budú po vykonaní nového nasadenia spúšťané staré úlohy.

Ostatné nastavenia

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zapojiť sa do programu vylepšovania produktu. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.